WASH & GO – TURN UP THE VOLUME

Cumpara orice combinatie de produse Wash & Go dupa cum urmeaza: sampon Wash & Go + ulei de par Wash & Go; sampon Wash & Go + masca de par Wash & Go; sampon Wash & Go + balsam de par Wash & Go in perioada in care in locatiile participante la promotie activeaza promoterii Wash & Go.

Premii instant: 700 x gentuta mini Wash & Go; 500 x prosop microfibra Wash & Go; 2420 x W&G SHAMPOO YEAST 200ML; 245 x W&G CONDITIONER HERBAL COCKTAIL 200ML; 2 x W&G SHAMPOO HERBAM COCKTAIL 200ML; 880 x W&G SHAMPOO YEAST 200M.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“WASH & GO – TURN UP THE VOLUME”
Perioada campaniei: 5 octombrie – 14 octombrie 2017

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „WASH & GO – TURN UP THE VOLUME”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de Organizator si se adreseaza participantilor Campaniei, reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul inscrierii in prezenta Campanie:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1   Organizatorul campaniei promotionale “ WASH & GO – TURN UP THE VOLUME” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:
SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata legal prin SILVIU ALEXANDRU CHIVU;
vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea campaniei in magazinele participante;
b)    expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2    Campania Promotionala va incepe la data de 5 octombrie ora 14.00 si se va incheia la data de 14 octombrie 2017, ora 14.00.
2.3    Participarea la promotie dupa data de 14 octombrie 2017 ora 14.00 nu se va mai lua in considerare.
2.4    Revendicarea premiilor se poate face pana la data de 14.10.2017, ora 14.00.
2.5    Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 5 octombrie 2017 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2    In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca „Wash & Go” fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Cumparatorii ce achizitioneaza orice combinatie de produse Wash & Go dupa cum urmeaza: sampon Wash & Go + ulei de par Wash & Go, sampon Wash & Go + masca de par Wash & Go, sampon Wash & Go + balsam de par Wash & Go, in perioada in care in locatiile participante la promotie activeaza promoterii Wash & Go, castiga automat, fara tragere la sorti, un premiu instant, pe baza de proces verbal, in limita stocului disponibil.
4.2 Perioada in care in locatiile participante la sectiunea (cap. 4, art. 4.1) a promotiei si locatiile unde activeaza promoterii Wash & Go,  sunt conforme cu Anexele atasate acestui regulament.
4.3 Premiile se acorda pe loc, odata cu prezentarea dovezii achizitiei produselor Wash & Go, conform SCTIUNEA 4, art. 4.1

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 700 x gentuta mini Wash & Go, 500 x prosop microfibra Wash & Go, 2420 x W&G SHAMPOO YEAST 200ML, 245 x W&G CONDITIONER HERBAL COCKTAIL 200ML, 2 x W&G SHAMPOO HERBAM COCKTAIL 200ML, 880 x W&G SHAMPOO YEAST 200ML
5.2 Valoarea totala a premiilor, fara TVA, este 30592.27 lei.
5.4 Volumul total al premiilor instant se imparte intr-un mod stabilit de Organizator pe toate locatiile participante la Campanie.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
6.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
–    Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;
–    Sa faca dovada achizitiei produselor Wash & Go conform Sectiunii 4, 4.1, prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat si semnatura acestuia.
6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE
8.1 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
9.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 14.10.2017, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL
10.1 Campania “WASH & GO – TURN UP THE VOLUME” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 11. TAXE
11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil, fiind impozit final.
11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
12.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
13.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
13.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
164.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
14.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
14.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
17.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale ”WASH & GO – TURN UP THE VOLUME” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro.
17.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL