STR8 AHEAD

Cumpără minim 2 (două) produse STR8 din orice punct de vânzare din România, în intervalul 1 mai 2018 ora 00:01 – 30 iunie 2018 ora 23:59 și trimite un mesaj la numărul 1846 (tarif normal) cu codul „STR8” urmat de numărul bonului fiscal aferent achiziției, sau online, pe www.str8ahead.ro.

Premii prin tragere la sorți: 1 x Excursie USA 2019 pentru 2 persoane, transport, cazare și 2 bilete la meci NBA Milwuakee (perioada excursiei se va stabili de comun acord cu câștigătorul); 10 x Tricou de joc Giannis Antetokounmpo; 20 x Geantă Sport Antrenament.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“STR8 AHEAD”
Perioada campaniei: 1.05 – 30.06.2018

În contextul prezentului text menționăm folosirea următorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „STR8 AHEAD”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “STR8 AHEAD” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:
SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU;
vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea campaniei in magazinele participante;
b) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului [bannerid:555] precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.
1.7 SARANTIS ROMANIA S.A in calitate de Organizator al  Campaniei  poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie. Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2  Campania Promotionala va incepe la data de 1 mai 2018 ora 00:01 si se va incheia la data de 30 iunie 2018, ora 23:59.
2.3  Participarea la promotie dupa data de 30.06.2018 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.
2.5  Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 1.05.2018 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii locatiilor participante,  precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat in scris al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca „STR8”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Cumparatorul ce a achizitionat minim 2 (doua) produse STR8 din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 1 mai 2018 ora 00:01 – 30 iunie 2018, ora 23:59 are dreptul de a inscrie o singura data bonul fiscal aferent achizitiei in concursul pentru premiile campaniei.
4.2 Pentru a se inscrie in tombola de la sfarsitul campaniei si a fi eligibili de castig pentru premiile campaniei, clientii ce achizitioneaza minim 2 (doua) produse STR8 din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 1 mai 2018 ora 00:01 – 30 iunie 2018, ora 23:59 pot inscrie bonul fiscal aferent achizitiei produselor prin SMS, trimitand un mesaj cu tarif normal la numarul 1846 cu codul „STR8” urmat de numarul bonului fiscal, sau online, pe [bannerid:555] la sectiunea „INSCRIE BON”. Prin completarea inscrierii pe platforma [bannerid:555] clientul isi da acordul pentru inregistrarea datelor necesare pentru inscrierea in tombola STR8. Datele colectate vor fi: nume si numar de telefon. Acestea vor fi folosite doar in scopul identificarii castigatorilor si nu vor fi pastrate ulterior campaniei STR8 de catre Organizator sau Agentie.
4.3 Cumparatorul poate inscrie un numar nelimitat de bonuri fiscale pe perioada Campaniei, atata timp cat se respecta art. 4.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a inscrie acelasi bon fiscal de mai multe ori.
4.4 Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor STR8 in vederea validarii premiului.
4.5 Desemnarea castigatorilor premiilor principale se va face pe data de 5.07.2018, din totalul celor inscrisi in campaniei prin concatenarea listelor de inscriere prin platforma [bannerid:555] si prin SMS la numarul 1846, pentru cele 31 premii principale (1 x Excursie USA 2019 pentru 2 persoane, transport, cazare si 2 bilete la meci NBA Milwuakee – perioada excursiei se va stabili de comun acord cu castigatorul si trebuie antamata in intervalul 1.02 – 30.05.2019, 10 x Tricou de joc Giannis Antetokounmpo, 20 x Geanta Sport Antrenament.
4.6 Stocul produselor STR8 poate diferi in functie de punctul de vanzare. Punctele de vanzare nu apartin Organizatorului astfel Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse STR8 din anumite puncte de vanzare de pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 „Premii principale” – 1 x Excursie USA 2019 pentru 2 persoane, transport, cazare si 2 bilete la meci NBA Milwuakee – perioada excursiei se va stabili de comun acord cu castigatorul si trebuie antamata in intervalul 1.02 – 30.05.2019, 10 x Tricou de joc Giannis Antetokounmpo, 20 x Geanta Sport Antrenament
5.2 Valoarea totala a premiilor, fara TVA , este de 17381lei.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
6.1 Pentru a fi validat drept castigator al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
–    Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunile 3 si 4 a prezentului Regulament;
–    Sa faca dovada achizitiei a minim 2 produse STR8 prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia.
6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
6.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE
8.1 Organizatorul, prin Agentie, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei (ILFOV, Stefanestii de Jos, Str. Irisului, nr. 1, Bl. I5, ap. 109), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt:  validarea castigatorilor. Ulterior campaniei datele participantilor nu vor fi salvate/pastrate de catre Organizator sau Agentie.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
9.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30.06.2018, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL
10.1 Campania “STR8 AHEAD” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 11. TAXE
11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
12.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
13.1 Castigatorii premiilor prinicipale vor fi anuntati pe siteul [bannerid:555] timp de 2 saptamani dupa efectuarea extragerii.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 15. LITIGII
15.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
16.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale ”STR8 AHEAD” va fi publicat pe site-ul [bannerid:555].
16.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL,

 

ACT ADITIONAL LA REGULAMENT
“STR8 AHEAD”

Conform Sectiunii 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI, articolul 1.4, Organizatorul Campaniei “STR8 AHEAD” aduce urmatoarele amendamente Regulamentului Campaniei, modificari efectuate si comunicate publicului prin intermediul platformei [bannerid:555], dupa cum urmeaza:
Art. 1.7 devine: SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al  Campaniei, prin imputernicit SC THE SOCIAL NEST SRL poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie.  Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului si imputernicitului SC THE SOCIAL NEST SRL.
Art. 6.2 devine: La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Datele de identificare vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiei legale ale Organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).
Art. 6.3 devine: Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
Art. 8.1 devine: Agentia, in calitate de imputernicita a Organizatorului, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
Art. 8.3 devine: Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt:  validarea castigatorilor. Ulterior campaniei datele participantilor nu vor fi salvate/pastrate de catre Agentie. Datele castigatorilor vor fi pastrate de catre Organizator in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Codului Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).
Art. 12.1 devine: Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul si Agentia  se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Se adauga Art. 12.3: Agentia se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea executarii prezentului Regulament cu respectarea principiilor prevazute de legislatia in materie de protectia datelor si a GDPR (UE) 679/2016. (principiul legalitatii, echitatii, transparentei, exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare). In sensul dispozitiilor prezentului Regulament, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, cod numeric personal, rezidenta, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon.
Se adauga Art. 12.4: Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului Regulament. Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care exista o obligatie legala care da dreptul Agentiei sa extinda prelucrarea datelor.
Se adauga Art. 12.5: Agentia se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Agentia garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor responsabili de implementarea si derularea Campaniei si Organizatorului, doar in ceea ce priveste castigatorii Campaniei, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale acestuia  de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii).
Se adauga Art. 12.6: Agentia se obliga sa implementeze masuri de siguranta fizica, tehnica si administrativa conform GDPR (UE) 679/2016, astfel incat sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In eventualitatea unui incident privind protectia datelor, Agentia trebuie sa notifice acest lucru in termen de 24 de ore Autoritatile Competente.
Se adauga Art 12.7: Agentia se obliga sa nu comunice datele personale primite catre terti cu urmatoarele exceptii (i) exista temei legal (ANAF) sau (ii) Participantul la Campanie si-a exprimat acordul.
Se adauga Art 12.8: La incetarea Campaniei, Agentia se obliga sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care (i) o obligatie legala impune prelucrarea in continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi in instantasi/sau in fata autoritatilor statului cu atributii de control, situatii in care Agentia va fi tinuta in continuare la respectarea confidentialitatii.
La data autentificarii prezentului “Act Aditional la Regulament de Campanie STR8 AHEAD” acesta devine parte integranta al textului Regulamentului Campaniei STR8 AHEAD.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL