Snickers Icecream

Cumpara cel putin un produs participant din locatiile mentionate in regulament, în perioada campaniei si razuieste talonul pe care îl primesti în momentul achizitiei. Pastreaza bonul fiscal pentru validare.

150 x set – BON VALORIC DE CARBURANT 2*100LEI, cu valoare unitara maxima de 200 RON (TVA inclusa)/ set, ce se pot folosi doar in reteaua de statii de distributie carburant operate sub brand OMV din Romania;
6000 x inghetata Snickers 48g.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOtIONALE
Snickers Icecream
Organizata de S.C. Mars România S.R.L. in perioada: 1 Iulie 2017 – 31 August 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala “Snickers Icecream” este organizata de S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public pe website-ul www.infopromotii.ro si pagina [bannerid:554].
1.3. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Atât regulamentul, cât si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1 cod postal 020325, putând fi obtinute ca urmare a transmiterii unei solicitari scrise datate si semnate sau în format electronic prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro si a paginii [bannerid:554].
1.4. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii înregistrati pâna la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte în termen de o zi de la data autentificarii actului aditional. 1.5. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii:  – S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr. 20A, sec.1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie, – S.C. Touch Communications SRL persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare RO34551632, agentia de implementare.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara în perioada: 1 Iulie 2017, ora 00.00.00 (ora României) – 31 August 2017, ora 23.59.59 (ora României), în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe întreg teritoriul României, în reteaua de statii de distributie carburant operate sub brand OMV mentionate in Anexa 1 ce comercializeaza produsele participante, denumite în continuare Magazine Participante.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa doar persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani împliniti pâna la data începerii campaniei (01 Iulie 2017), cetateni romani, cu domiciliul stabil în România, clienti ai Magazinelor Participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiilor de marketing, ai Magazinelor Participante, si ai celorlalte companii implicate în organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul întâi (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior.
3.3. În cazul în care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele Participante în Campanie, în limita stocului disponibil din magazinele participante din perioada campaniei, sunt toate produsele de tip înghetata din gama MARS, mentionate mai jos.
·    BOUNTY ICE CREAM 39,1g
·    SNICKERS ICE CREAM 48 g
·    MARS 41.8g
·    TWIX 40g
·    SNICKERS CARAMEL 48g
·    SNICKERS HAZELNUT 48g

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA
5.1. În vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
1. Sa achizitioneze cel putin 1 produs din Produse Participante conform sectiunii 4 a prezentului Regulament, în perioada campaniei;
2. Sa razuiasca talonul razuibil pe care îl va primi în momentul achizitiei de Produse Participante. Taloanele razuibile pot fi atât câstigatoare, cât si necâStigatoare.
3. În cazul în care s-a câstigat o înghetata, castigatorul va revendica premiul direct în locatia participanta. Premiile sub forma de înghetata se vor preda în limita stocului disponibil în baza talonului razuibil câstigator inscriptionat cu “Înghetata Snickers”.
4. În cazul în care s-a câstigat set 2 bonuri valorice de carburant in valoare totala de 200 RON (2 x 100 RON), câstigatorul trebuie sa parcurga urmatorii pasi pentru a intra în posesia premiului câstigat:
Pasul 1: sa trimita email la adresa promotii@touchcommunications.ro pâna pe 15 septembrie 2017 cu urmatoarele:
–    fotocopie a bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante în perioada campaniei din locatiile participante; angajatii statiilor de distributie carburant operate sub brand OMV nu vor semna si stampila nici un document pentru clienti, doar vor oferi bonul fiscal in urma tranzactiei;
–    fotocopie cu cardul razuibil câstigator ;
–    fotocopie dupa actul de identitate valabil al câstigatorului
Pasul 2: sa comunice un numar de telefon valabil la care sa fie contactat pentru stabilirea detaliilor referitoare la înmânarea premiilor.
5.2. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CAMPANIA PROMOTIONALA
6.1. În cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a câstiga, unul din urmatoarele premii:
– 6000 buc – inghetata Snickers 48g, cu valoare unitara maxima de 3,0847 RON (TVA inclusa);
– 150 seturi – BON VALORIC DE CARBURANT 2*100LEI, cu valoare unitara maxima de 200 RON (TVA inclusa)/ set; Bonurile valorice de carburant se pot folosi doar in reteaua de statii de distributie carburant operate sub brand OMV din Romania pentru achizitia de carburant.
6.2. Valoarea maxima totala comerciala a premiilor oferite în cadrul campaniei este de 48508,2 RON (TVA inclusa);
6.3. În cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor câstigate sau schimbarea premiilor cu alte bunuri si/ sau servicii.
6.4. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu informativ.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA,  VALIDAREA si ACORDAREA PREMIILOR
Revendicarea
7.1. Revendicarea premiilor se va face în perioada 01 iulie 2017 – 15 septembrie 2017, de catre castigator conform pasilor detaliati la art. 5.1.
Validarea castigatorilor
7.2. Validarea câstigatorilor se va face conform art. 5.1. punctul 3 si 4.

Acordarea premiilor
7.4. Premiile sub forma de înghetata se vor acorda conform art.5 punctul 3.
7.5. Premiile sub forma de bonuri valorice de carburant acordate în cadrul prezentei campanii vor fi livrate castigatorilor prin curier în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data finalizarii validarii. Predarea premiilor se va face de catre curier în baza semnarii unui proces verbal de predare – primire, semnarii declaratiei de acceptanta a premiului si în baza predarii talonului razuibil câstigator.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusiva a castigatorului.
8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricarui solicitant pe întreaga durata a concursului, în format electronic, prin accesarea website-ul www.infopromotii.ro si pe pagina [bannerid:554].
9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3. Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 7 (sapte) zile dupa terminarea acesteia. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9.7. Prin participarea la aceasta promotie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, cheltuieli determinate de validarea/ primirea premiilor sau cheltuielile legate de înscrierea în promotie etc.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Prin înscrierea la promotia “Snickers Icecream”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
11.2. Prin participarea la promotia “Snickers Icecream”, participantii îsi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa de email si numar de telefon mobil) sa fie prelucrate de Agentia de marketing Touch Communications SRL., în cadrul campaniei promotionale exclusiv în scopul derularii acesteia, acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori si pentru ca datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate în evidentele contabile ale Organizatorului, pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale impuse acestuia de lege, cât si pentru afisarea în conditile legii a listei nominale a castigatorilor.
11.3. Datele personale prelucrate în cadrul acestei campanii promotionale vor fi dezvaluite Organizatorului S.C. Mars România S.R.L. exclusiv în scopul derularii campaniei promotionale si a îndeplinirii obligatiilor impuse acestuia de lege.
11.4. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre societatea Touch Communications SRL., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare RO34551632, societatea se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite societatii S.C. Touch Communications SRL la adresa mentionata mai sus o cerere datata si semnata, având mentionat pe plic “Snickers Icecream”.
De asemenea, participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel încât organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
12.2. Daca o situatie de forta majora si/ sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/ sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate castigatorului care îndeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
–    Imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
–    Pierderea si/ sau deteriorarea talonului razuibil câstigator si a bonului fiscal;
–    Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra talonului razuibil câstigator si a bonului fiscal;
–    Stocul la punctul de vânzare din magazinele participante a produselor participante la campania publicitara, cat si a stocului de premii sub forma de inghetata din magazinele participante;
–    Cazurile în care potentialii castigatori nu respecta conditiile de validare detaliate în prezentul Regulament;
13.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
13.3. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
13.4. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câstigat.
13.5. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Organizator,
S.C. Mars România S.R.L.
prin S.C. Touch Communications S.R.L.