Snickers Fotbal

Cumpără orice baton de ciocolată Snickers din magazinele Carrefour participante și cere promoterilor Snickers, la punctul de premiere Snickers aflat după casele de marcat, un talon răzuibil, pe baza bonului fiscal care atestă achiziția. Promoția se va desfășura pe perioada prezenței promoterilor Snickers în magazinele participante Carrefour.

10 x masa de foosball Snickers, cu valoarea unitară de 1400 lei fără TVA; 5.000 x baton Snickers 50g, cu valoarea unitară de 1,36 lei fără TVA.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“Snickers Fotbal”
organizată de S.C. Mars România S.R.L.

Art. 1 – Organizatorul
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale “Snickers Fotbal” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Mars Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, avand numar de operator de date personale 98.
1.2.    Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.    Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.4.     Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii:
– S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr. 20A, sec.1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie .
– S.C. Touch Communications S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, avand cod unic de inregistrare 34551632, agentia de implementare.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei
Promotia este organizata si desfasurata in urmatoarele magazine Carrefour din Romania (denumite “magazine participante”):

Carrefour Berceni
Carrefour Veranda Obor
Park Lake
Carrefour Colentina
Carrefour Constanta
Carrefour Vulcan
Iasi – Felicia
Carrefour Baneasa
Brasov – Crisului
Carrefour Cluj

Promotia se va desfasura pe perioada prezentei promoterilor Snickers in magazinele participante Carrefour conform programului detaliat mai jos:

21, 22, 23 Iulie 2017 in urmatoarele intervale orare:
•    Vineri: 16.00 – 20.00
•    Sambata: 10.00 – 18.00
•    Duminica: 10.00 – 18.00

28, 29, 30 Iulie 2017 in urmatoarele intervale orare:
•    Vineri: 16.00 – 20.00
•    Sambata: 10.00 – 18.00
•    Duminica: 10.00 – 18.00

Art. 3 –  Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
•    in scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1;
•    online, pe pagina de [bannerid:554] si pe https://www.infopromotii.ro .
3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de [bannerid:554] si pe https://www.infopromotii.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare
4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au împlinit vârsta de minim 18 ani la data inceperii promotiei.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
•    angajatii companiei Mars Romania S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia
•    angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori, sot/ sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante
5.1.    Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator in locatiile participante specificate la art 2  participa la Promotie:
•    toata gama Snickers Bars;
5.2.    Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent din magazinele specificate la art  2.

Art. 6 – Premiile Promotiei
6.1.    În cadrul Promotiei pot fi acordate in limita stocului disponibil din fiecare magazin specificat la art 2. conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:
•    10 mese de foosball Snickers, cu valoarea unitara 1400 lei fara TVA;
•    5.000 de batoane Snickers 50g, cu valoarea unitara 1,36 lei fara TVA;
6.2.    Valoarea neta totala maxima a premiilor  ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de maxim 20800 RON + TVA .
6.3.    Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind participarea la Promotie
7.1.1. Pentru participarea la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
•    Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
•    Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin decizia achizitionarii de Produse Participante cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
•    Înscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 2 de mai sus;
7.2. Modalitatile de participare la Promotie
Participantii se pot inscrie in Promotie doar pe perioada prezentei promoterilor Snickers in magazinele participante detaliate la articolul  2.
Mecanismul campaniei este detaliat mai jos:
Cumpara orice baton de ciocolata Snickers din magazinele Carrefour participante, in perioada campaniei promotionale, si poti castiga una din cele 10 mese de foosball Snickers sau unul din cele 5000 batoane Snickers – 50 grame.
Promoterul va oferi cumparatorilor si mostre constand in produse Snickers Vrac (miniaturi).
Premiile constand in baton de ciocolata Snickers 50g se acorda instant in magazin la standul promotional Snickers pozitionat in zona de dupa casele de marcat. Cumparatorul trebuie sa ii prezinte promoterului bonul fiscal pentru a dovedi achizitia unui baton de Snickers iar promoterul ii va inmana un card razuibil. Daca acest card contine mesajul: “Ai castigat un baton Snickers 50g” atunci promoterul ii va inmana cumparatorului premiul aferent.
Premiile constand in mese de foosball Snickers se vor trimite prin curier in termen de 30 de zile lucratoare de la incheirea campaniei. Pentru a se valida premiul, cumparatorul trebuie sa prezinte bonul fiscal pentru a dovedi achizitia unui baton de Snickers iar promoterul ii va inmana un card razuibil. Daca acest card contine mesajul: “Ai castigat o masa de foosball Snickers” atunci promoterul ii va solicita cumparatorului datele de contact unde urmeza sa se livreze premiul. Pentru validarea premiului constand in masa de fotbal, bonul fiscal va fi validat si cu reprezentantii fiecarei locatii participante.
Taloanele razuibile pot fi si necastigatoare.
7.2.1.    Conditii de participare in cadrul Promotiei:
Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere orice baton de ciocolata Snickers din magazinele Carrefour participante
b. sa se prezinte in perioada campaniei la punctul de premiere Snickers aflat dupa casele de marcat din magazinele participante si sa extraga un talon razuibil.
7.3. Intrarea in posesia premiilor
7.3.1. Premiile vor fi predate personal castigatorilor de catre promoterul Snikers, in perioada promotiei specificata la art 2. , exceptie fac mese de foosball Snickers care se vor trimite prin curier in termen de 30 de zile lucratoare de la incheirea campaniei
7.3.2. In urma predarii premiului sub forma de baton Snickers 50g se vor colecta urmatoarele date  : magazin participant, nume, prenume,  produse achizitionate, premii castigate, semnatura .
7.3.3. In urma predarii premiului sub forma de mesa de foosball Snickers se vor colecta urmatoarele date  : magazin participant, nume, prenume,  produse achizitionate, premii castigate, adresa expeditie premiu , telefon contact,  semnatura .

Art. 8 –  Taxe si impozite
8.1.    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 9 – Limitarea raspunderii
9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cât si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facând cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.
9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pâna la data de 4 august 2017 inclusiv. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu vor fi luata in considerare.
9.5  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.    produse deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
3.    organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
4.    Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
5.    Eventualele deteriorari ale meselor de foosball care pot aparea in urma expunerii in magazinele participante si in urma transportului prin curier.

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale
10.1    Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Mars Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) in scopuri precum: inmânarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Mars Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Mars Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 98 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.
10.2    Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Mars Romania S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Mars Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
10.4    Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.5    La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.6    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atât pe durata desfasurarii Promotiei, cât si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 – Incetarea/ Intreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate inceta inainte de împlinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3.    Promotia mai poate inceta inainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3 de mai sus.

Art. 12 – Litigii
12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti române competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pâna la data de 4 august 2017. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 –  Alte Clauze
13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2 Premiile neacordate vor ramâne in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

S.C. Mars Romania S.R.L,
prin
Touch Communications S.R.L.