PROVOCAREA MEA FINO

Cumpără minim 3 produse FINO din locațiile participante, completează talonul de înscriere și depune-l în urna Campaniei aflată la standul FINO, după casele de marcat. Păstrează bonul fiscal aferent achiziției pentru validare.

Premii instant: 500 x FINO WET WIPES PREMIUM 3PCS; 100 x FINO DUSTER FURNITURE SET; 100 x FINO DISPOSIBLE GLOVES 50PCS; 500 x FINO ICE CUBES TIED EXPORTS; 100 x FINO FOOD BAGS IN ROLL 2L 250PCS.
Premii prin tragere la sorți: 1 x set produse FINO + 3 aparitii guest în segmentul video online produs de FINO, THE FINO COOKING CHALLENGE 2018 – lecții de gătit cu cheful FINO; 3 x Robot Bucătărie Multifuncțional; 5 x Blender Bucătărie Legume/ Fructe.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“PROVOCAREA MEA FINO” – Auchan
Perioada campaniei: 6 decembrie – 16 decembrie 2017

În contextul prezentului text menționăm folosirea următorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „PROVOCAREA MEA FINO”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1   Organizatorul campaniei promotionale “PROVOCAREA MEA FINO” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:

SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU;

vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)

1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea campaniei in magazinele participante;
b) contacteaza castigatorii Campaniei pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
c) expediaza/ preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Castigatorii Campaniei urmand a fi facuti cunoscuti la cel tarziu 15 zile dupa incheierea perioadei de concurs, prezentate in cadrul Art. 4.
1.6  Campania se desfasoara cu sprijinul si in colaborare cu AUCHAN ROMANIA  S.A. (denumita in prezentul „Auchan”/ „Partener”) cu sediul in Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2731/2005, cod fiscal nr. RO17233051, capital social 1317045210 lei. Auchan nu are calitatea de Organizator al  Campaniei ci de partener al Organizatorului  campaniei care se desfasoara  in locatiile sale.
1.7 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al  Campaniei  poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie  si a cerintelor Partenerului.  Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele participante operate de Auchan si in intervalele orare conform listei din ANEXA 1, atasata Regulamentului.
2.2 Campania Promotionala va incepe la data de 6 decembrie 2017 ora 14.00 si se va incheia la data de 16 decembrie 2017, ora 18.00
2.3 Participarea la promotie dupa data de 16.12.2017 ora 18.00 nu se va mai lua in considerare.
2.4 Revendicarea premiilor se poate face pana la data de 29.12.2017
2.5 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 06.12.2017 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii Auchan,  precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat in scris al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca „FINO”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania „PROVOCAREA MEA FINO”, va fi constituita din doua parti:
4.1 „Premii tragere la sorti” – Participantul la promotie va primi, odata cu achizitia a minim 3 (trei) produse FINO, fluturasul informativ ce contine explicarea mecanismului promotiei. Pentru a fi eligibil de castigarea premiilor acordate in urma tragerii la sorti din data de 22.12.2017, cumparatorul ce a achizitionat 3 produse FINO din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei trebuie sa completeze talonul de inscriere in concurs si sa-l depuna in urna Campaniei aflata la standul FINO, dupa casele de marcat. Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor FINO in vederea validarii premiului.
4.2 „Premii instant”- Aditional premiilor castigate in urma tragerii la sorti si pentru care criteriul de eligibilitate il constituie inscrierea la tombola, cumparatorii ce achizitioneaza minim 3 (trei) produse FINO din locatiile participante la promotie, in perioada in care in locatiile participante la promotie activeaza promoterii FINO, castiga automat, fara tragere la sorti, un premiu instant, la alegere, pe baza de proces verbal, in limita stocului disponibil.
4.3 Perioada in care in locatiile participante la sectiunea „premii instant” (cap. 4, art. 4.2) a promotiei si locatiile unde activeaza promoterii FINO,  sunt conforme cu ANEXA 1 atasata acestui regulament.
4.4 Castigatorii premiilor principale vor fi desemnati prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi, la data de 22.12.2017  in prezenta unui reprezentant legal.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 „Premii instant” –  500 x FINO WET WIPES PREMIUM 3PCS, 100 x FINO DUSTER FURNITURE SET, 100 x FINO DISPOSIBLE GLOVES 50PCS, 500 x FINO ICE CUBES TIED EXPORTS, 100 x FINO FOOD BAGS IN ROLL 2L 250PCS
5.2 „Premii tragere la sorti” – 1 x set produse FINO + 3 aparitii guest in segmentul video online produs de FINO, THE FINO COOKING CHALLENGE 2018 – lectii de gatit cu cheful FINO, 3 x Robot Bucatarie Multifunctional, 5 x Blender Bucatarie Legume/ Fructe.
5.3 Valoarea totala a premiilor, fara TVA , este 6752.215 lei.
5.4 Volumul total al premiilor instant se imparte intr-un mod stabilit de Organizator pe toate cele 6 locatii participante la Campanie.

SECTIUNEA 6. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI
6.1 La sfarsitul Campaniei castigatorii premiilor principale vor fi stabiliti prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi in Campanie. Tragerea la sorti se va face in data de 22.12.2017, in prezenta unei reprezentant legal.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;
– Sa faca dovada achizitiei a minim 3 produse FINO prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
– Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre Agentie, pentru instiintarea despre castigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator. Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.
– Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si/ sau copie (legalizata) si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre in posesia deplina si legala a castigatorului.
7.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia.
7.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
7.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.
7.5 Castigatorii vor fi comunicati dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul si www.infopromotii.ro vor fi: nume prenume, premiu acordat.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
8.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
8.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE
9.1 Prin completarea formularului de inscriere la Campania ”PROVOCAREA MEA FINO” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
9.2 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro.
9.3 Organizatorul, prin Agentie, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
9.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei (ILFOV, Stefanestii de Jos, Str. Irisului, nr. 1, Bl. I5, ap. 109), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
9.5 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt:  derularea campaniei, validarea castigatorilor, acordarea si trimiterea premiilor catre castigatori si pentru ca datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului, pentru indeplinirea obligatiilor impuse acestuia de lege, cat si pentru afisarea in conditiile legii a listei castigatorilor respectiv: numele, prenumele.
9.6  Auchan, in locatiile caruia se desfasoara campania Organizatorului, va putea transmite  participantilor la campanie, care si-au dat acordul in acest sens,  comunicari  ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct.
9.7 Auchan Romania S.A., in mod direct sau prin intermediul unor terti, prelucreaza date cu caracter personal in baza notificarii depuse la A.N.S.P.D.C.P. si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 30091. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea securitatii si confidentialitatii acestora.
9.10 Prelucrarea datelor  in scop de marketing  de catre  Auchan se va face pana la momentul exercitarii dreptului de opozitie, respectiv a retragerii consimtamantului, in conformitate cu dispozitiile  Legii 677/2001 sau orice alte dispozitii legale in vigoare.   Persoana careia i se prelucreaza datele personale in scop de marketing beneficiaza de dreptul de acces, de interventie  si  opozitie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi ( inclusiv stergerea, actualizarea  datelor personale sau indreptarea unor erori)  orice persoana interesata  se poate adresa   Auchan Romania SA  cu o solicitare scrisa pe adresa  sediului social sau  pe adesa: contact@auchan.ro.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
10.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
10.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
10.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 16.12.2017 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 11. TEMEIUL LEGAL
11.1 Campania “PROVOCAREA MEA FINO” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
12.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
13.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro  timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
15.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. LITIGII
16.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
16.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
16.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
16.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
17.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale ”PROVOCAREA MEA FINO” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro.
17.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL