Pro Plan îți aduce peste 10.000 de premii

Fiecare cumparatura de 500g hrana din orice sortiment Pro Plan caine iti aduce un talon razuibil pe care il vei primi de la vanzator. Razuieste-l pe loc pentru a vedea daca ai castigat. Premiile se ofera pe loc din magazinul in care s-a efectuat cumparatura, pe baza de proces-verbal.

Cumpara 500g hrana uscata PRO PLAN caine din magazinele semnalizate cu materiale promotionale si poti castiga unul dintre cele 10.000 de premii Pro Plan: 1.200 x cantare hrana; 1.200 x rucsaci pliabili; 1.200 x carti Ghidul cresterii puiului de caine; 1.200 x recipiente hrana; 1.200 x scaune tripod; 4.800 x pahare gradate.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Pro Plan iti aduce peste 10.000 de premii”
Perioada de desfasurare:
1 noiembrie – 31 decembrie 2013

Locatii participante la campanie: toate magazinele de hrana de animale semnalizare cu materiale promotionale Pro Plan caine
Campania promotionala pentru consumatori  –  In store

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE
Campania promotionala “Pro Plan iti aduce peste 10.000 de premii” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de Nestlé România S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, str. George Constantinescu nr. 3, sc. A, et. 7, Sector 2, România, înregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu numarul J40/10813/2010, C.U.I. 8184502,  înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168, reprezentata legal prin dl. De Fromet Hervé, in calitate de Administrator, (denumita în continuare “Organizator” sau “Nestlé România”) prin intermediul Brand Buzzers S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 90, bl. L118A, sc. 2, ap. 12, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu numarul J40/1530/2013, C.U.I. RO31198782, inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, In baza notificarii nr. 28919, reprezentata legal prin Violeta Marinescu in calitate de Managing Director, denumita in continuare “Agentia”.
Agentia este astfel împuternicita sa reprezinte Organizatorul în relatia cu orice institutie sau persoana juridica si sa realizeze orice act juridic în vederea asigurarii desfasurarii Campaniei în conditiile prevazute de normele legale în vigoare.
1.1    Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare de la data autentificarii respectivului act aditional.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Prezenta Campanie se desfasoara în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania începe la data de 1 noiembrie 2013 si se incheie la data de 31 decembrie 2013 si este valabila in toate magazinele de hrana animale semnalizate cu materiale promotionale Pro Plan caine.
3.2 Campania este organizata si se desfasoara la nivel national, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3 Premiile sunt acordate pe loc in incinta magazinului din care s-a achizitionat produsul.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Nestlé România, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé România, angajatii magazinelor participante la campanie si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care detin participatii, functii sau au vreun interes în societatile comerciale men?ionate anterior, indiferent de natura acestuia.
4.2 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
La Campanie participa toate sortimentele de Pro Plan caine, care sunt comercializate în magazinele precizate la Sectiunea 8 (8.1, litera a) din prezentul regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
6.1 Pentru o cumparatura de 500g hrana din orice sortiment Pro Plan caine participant la promotie, un participant poate castiga unul dintre premiile promotiei.
6.2 Dupa efectuarea platii cumparaturii de 500g hrana Pro Plan caine de catre cumparator, vanzatorul il va invita sa aleaga unul dintre taloanele razuibile, care pot ascunde unul dintre cele 6 tipuri de premii.
6.2 Talonul razuibil va fi oferit automat de vanzator clientului ce a achizitionat 500g hrana Pro Plan caine in perioada campaniei.
6.4 Talonul se razuieste pe loc, premiul castigat fiind oferit de vanzator pe loc din magazinul in care s-a facut achizitia.
6.5 Participantii vor primi mai multe taloane razuibile in cazul achizitionarii unui multiplu de 500g din produsele participante la promotie (pentru 1 kg se vor primi 2 taloane, pentru 1,5 kg se vor primi 3 taloane samd).

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI:
7.1 Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Premii

Cantitati (bucati)

Valoare totala

(LEI fara TVA)

Cantare hrana

1200

157.815

Rucsaci pliabili

1200

Carti Ghid de ingrijire

1200

Recipiente hrana

1200

Scaune tripod

1200

Pahare gradate

4800

TOTAL

10800

7.2 Valoarea totala bruta a premiilor acordate este de  195.691 RON (cu TVA).
7.3 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitie a produselor Nestlé).
7.4 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câstigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.
7.5 Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE
8.1 Pentru a participa la promotie, Participantii trebuie sa întruneasca urmatoarele conditii, în mod cumulativ:
a) Sa achizitioneze o cantitate de 500g hrana Pro Plan caine din orice sortiment in perioada promotiei sau un multiplu al acesteia, din oricare magazin de hrana animale semnalizat cu materiale promotionale Pro Plan caine.
b)  Sa aleaga un talon razuibil si sa il razuiasca pe loc in fata vanzatorului.
8.2 Validarea câstigatorilor premiilor se va face de catre vanzatorii din magazine, pe baza cumparaturii efectuate si a premiului inscris pe talonul razuit pe loc in magazinul de unde s-a facut achizitia.
8.4. Vanzatorii vor inscrie intr-un tabel centralizat numele, prenumele si telefonul de contact al castigatorului alaturi de cantitatea si sortimentul de hrana Pro Plan caine achizitionata si premiul castigat.

SECTIUNEA 9. TALOANE NEVALIDATE
9.1 Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care îndeplinesc conditiile de la sectiunile 4 si 8 ale prezentului Regulament Oficial. Premiile se vor acorda numai persoanelor care au achizitionat minim 500g hrana Pro Plan caine si au razuit talonul pe loc, in magazinul din care au efectuat cumparatura.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
10.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui participant care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
10.2. Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
10.3. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator în conditiile Sectiunii 15, paragraf 15.2 din prezentul Regulament Oficial.
10.4. Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
10.5. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestei Campanii.
10.6. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din Campanie.
10.7. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite si nu acorda termen de garantie de utilizare sau functionare pentru premiile acordate, cu exceptia produselor puse pe piata de catre acesta, pentru care este raspunzator conform legii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1. Pentru premiile acordate nu se datoreaza impozit pe premii, avand în vedere ca valoarea unitara a oricarui premiu acordat în cadrul promotiei este mai mica decât venitul din premii impozabil prevazut de legisla?ia fiscala.
11.2. In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor Nestlé achizitionate si participante în Campanie.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168. De asemenea, Agentia, în calitate de operator înregistrat la ANSPDCP în baza notificarii nr. 28919 va putea prelucra datele personale ale Participantilor la aceasta promotie în conformitate cu Legea 677/2001 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si câstigatorii premiilor Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii ?i atribuirii premiilor. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens bifând casuta “Da” corespunzatoare întrebarii „Acceptati ca în viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile  Nestlé  România? [ ] DA [ ] NU”
12.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa  Nestlé  Romania SRL, str. George Constantinescu, nr. 3, sc. A, et. 7, Bucuresti, Sector 2, România, în atentia Serviciul Consumatorului, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.
12.3 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
12.4  Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
12.5 Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul pe str. George Constantinescu, nr. 3, sc. A, et. 7, Bucuresti, Sector 2, România, în atentia Serviciul Consumatorului.

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI
13.1 Prezenta Campanie va înceta la data de 31 decembrie 2013.
13.2 Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.
13.3 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata. In cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.
14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. George Constantinescu nr. 3, sc. A, et. 7, Sector 2, România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data acordarii premiilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestatie.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.infopromotii.ro  sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé România S.R.L., pe adresa: str. George Constantinescu, nr. 3, sc. A, et. 7, Bucuresti, Sector 2, România.
15.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice la data autentificarii actului adi?ional.
15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, publicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat intr-un exemplar original, astazi 29 octombrie 2013, data autentificarii de catre Notarul Public.