FAMILII FINO FERICITE

Cumpără minim 3 (trei) produse FINO din orice punct de vânzare din România și înscrie bonul fiscal aferent achiziției prin SMS, trimițând un mesaj la numărul 1846 (tarif normal) cu codul „FINO” urmat de numărul bonului fiscal, sau online, pe www.familiifinofericite.ro, la secțiunea „ÎNSCRIE BON”.

Premii prin tragere la sorți: 10 x voucher cumpărături eMag în valoare de 500 lei; 15 x Robot de Bucătărie; 25 x Blender de Bucătărie.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“FAMILII FINO FERICITE”

Perioada campaniei: 1.11 – 31.12.2018

În contextul prezentului text menționăm folosirea următorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala “FAMILII FINO FERICITE”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.
PARTICIPANT / CLIENT / CUMPARATOR – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care se inscrie in Campanie conform prezentului Regulament
PREMII / PREMII PRINCIPALE – totalul premiilor ce se pot acorda la sfarsitul prezentei Campanii, ca urmare a Tragerii la Sorti
EXTRAGERE / TRAGERE LA SORTI – actiunea de a stabilii Castigatorii Campaniei din totalul celor inscrisi in Campanie conform prezentului Regulament efectuata la data mentionata in Regulament, in conditiile preciza
CASTIGATOR  – Participantul la Campanie indreptatit sa primeasca un Premiu al Campaniei, stabilit in mod aleator in urma Tragerii la Sorti a Campaniei

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul Campaniei (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul in Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spatiu. B2, Sector 1, 013686, Bucuresti, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:
SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU;
vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea Campaniei in locatiile participante si in mediul online
b) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului [bannerid:559] precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului sau al Agentiei – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.
1.7 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al Campaniei poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie. Orice cereri in legatura cu derularea prezenta Campanie se vor adresa direct Organizatorului.

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2  Campania va incepe la data de 1.11.2018 ora 00:01 si se va incheia la data de 31.12.2018, ora 23:59.
2.3 Participarea la Campanie dupa data de 31.12.2018 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.
2.5 Toate premiile acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de incepere a Capaniei si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii locatiilor participante, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat prin inscrierea in Campanie al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca promovata, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Cumparatorul ce a achizitionat minim 3 (trei) produse FINO din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 1.11.2018 ora 00:01 – 31.12.2018, ora 23:59 are dreptul de a inscrie o singura data bonul fiscal aferent achizitiei in Campania pentru premiile campaniei.
4.2 Pentru a se inscrie in tombola de la sfarsitul campaniei si a fi eligibili de castig pentru premiile Campaniei, clientii ce achizitioneaza minim 3 (trei) produse FINO din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 1.11.2018 ora 00:01 – 31.12.2018, ora 23:59 pot inscrie bonul fiscal aferent achizitiei produselor prin SMS, trimitand un mesaj cu tarif normal la numarul 1846 cu codul „FINO” urmat de numarul bonului fiscal, sau online, pe [bannerid:559] la sectiunea „INSCRIE BON”. Prin completarea inscrierii pe platforma www.finofamiliifericite.ro clientul isi da acordul pentru inregistrarea si prelucrarea datelor necesare pentru inscrierea in tombola “FAMILII FINO FERICITE” si comunicarea ulterioara de marketing pentru brandul FINO. Datele colectate vor fi: nume, numar de telefon, adresa e-mail. Acestea vor fi folosite in scopul identificarii castigatorilor Campaniei si vor fi pastrate ulterior terminarii Campaniei pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.
4.3 Cumparatorul poate inscrie un numar nelimitat de bonuri fiscale pe perioada Campaniei, atata timp cat se respecta art. 4.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a inscrie acelasi bon fiscal de mai multe ori.
4.4 Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor FINO in vederea validarii premiului.

4.5 Desemnarea castigatorilor premiilor principale se va face pe data de 9.01.2019 ora 15.00, din totalul celor inscrisi in Campanie prin concatenarea listelor de inscriere prin platforma [bannerid:559] si prin SMS la numarul 1846, pentru cele 50 de premii principale (10 x voucher cumparaturi eMag in valoare de 500 lei, 15 x Robot de Bucatarie, 20 x Blender de Bucatarie), ca urmare a Tragerii la Sorti a Campaniei, in prezenta a cel putin 2 reprezentanti legali.
4.6 Stocul produselor FINO poate diferi in functie de punctul de vanzare. Punctele de vanzare nu apartin Organizatorului astfel Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse FINO din anumite puncte de vanzare de pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 „Premii principale” – 10 x voucher cumparaturi eMag in valoare de 500 lei, 15 x Robot de Bucatarie, 25 x Blender de Bucatarie
5.2 Valoarea totala a premiilor, fara TVA , este de 16.090,98 lei.

 

SECTIUNEA 6. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
6.1 Pentru a fi validat drept castigator al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunile 3 si 4 a prezentului Regulament;
– Sa faca dovada achizitiei a minim 3 produse FINO prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Datele de identificare vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiei fiscale legale ale Organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).
6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
6.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

 

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE
8.1 Organizatorul, prin Agentie, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei (ILFOV, Stefanestii de Jos, Str. Irisului, nr. 1, Bl. I5, ap. 109), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: validarea castigatorilor, expedierea premiului, comunicari de marketing. Ulterior Campaniei datele participantilor vor fi pastrate de catre Organizator sau Agentie. Datele castigatorilor vor fi pastrate pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.
8.4 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia conform OG 99/2000. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: [bannerid:559]
8.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu  GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protectia datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Sectiunea 13.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive care nu tin de premiu in sine exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
9.2 Intarzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.
9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de incheiere a Campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL
10.1 Campania “FAMILII FINO FERICITE” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 11. TAXE
11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
12.2 Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
Prezenta sectiune informeaza persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrarii datelor personale în conformitate cu  GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protectia datelor în cadrul Campaniei “FAMILII FINO FERICITE”.
Cine proceseaza datele?
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul in Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spatiu. B2, Sector 1, 013686, Bucuresti, Romania, Tel: +40 21 3170319 – Fax: +40 21 3170323, ro-office@sarantisgroup.com în calitate de Operator prin SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, office@thesocialnest.ro  în calitate de împuternicit conforme legislatiei în vigoare.
Cu ce scop se prelucreaza datele?
Scopul prelucrarii datelor personale este desfasurarea Campaniei FINO FAMILII FERICITE conform Regulamentului oficial al  Campaniei prin înregistrarea persoanelor înscrise in Campanie, Tragerea la Sorti, acordarea premiilor si comunicarii de marketing.
Temeiul legal al prelucrarii îl reprezinta executarea contractului (Regulamentul mentionat anterior) la care persoana vizata este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.
De asemenea anumite prelucrari sunt facute si în temeiul legal al obligatiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligatia de publicare a castigatorilor (conform OG 99/2000) sau obligatiile fiscale (pentru înmânarea premiilor).
Ce date colectati si cine mai are acces la ele?
Colectam exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfasurarea fara probleme ale Campaniei. Astfel va vom cere numele si prenumele, dar si un telefon sau adresa de email (pentru a va putea contacta în cazul câstigarii premiilor).  Pentru câstigatori, vom cere în plus si datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligatiile noastre fiscale).
Daca nu doriti sa ne dati aceste date, nu veti putea participa la concurs sau nu veti putea intra în posesia premiului, dupa caz.
Datele dvs sunt prelucrate exclusiv de Operator SC SARANTIS ROMANIA SA, ca si de Agentie în numele Operatorului. Agentia poate folosi terte firme cu rol de sub-împuterniciti, dupa cum urmeaza:
– SPACE RO SRL – gazduire platforma online
– WAIO ADVERTISING SRL – administrare platforma online
– ASTINVEST COM SRL – administrare platforma SMS
Perioada de pastrare a datelor
Datele dvs. vor fi pastrate pana in momentul retragerii consimtamantului d-voastra de a le folosi.
Drepturile voastre
Conform GDPR, beneficiati de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la stergerea acestora sau la restrictionarea prelucrarii, de dreptul de a va opune prelucrarii, precum si de dreptul la portabilitatea datelor. Nu utilizam procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care sa aiba efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.
Va puteti exercita drepturile adresandu-va prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de catre noi.
De asemenea aveti dreptul de a depune o plângere în fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o actiune în instant.

 

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
13.1 Castigatorii premiilor principale vor fi anuntati pe siteul [bannerid:559]  timp de 2 saptamani dupa efectuarea extragerii.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII
15.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
16.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale “FAMILII FINO FERICITE” va fi publicat pe site-ul [bannerid:559]
16.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL