DENIM

Cumpără orice combinație de 2 produse DENIM din magazinele Carrefour participante când activează promoterii DENIM (vezi Anexa 1). Păstrează bonul fiscal aferent achiziției în vederea validării.

5 x Ceas Sport GPS; 250 x RollOn Denim; 150 x Deodorant Spray DENIM White.
Premiile se acorda instant, în limita stocului disponibil, prin răzuirea “Cartonașelor răzuibile cu premii”.

REGULAMENT DE CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

DENUMIRE CAMPANIE PROMOTIONALA: DENIM
BRAND ORGANIZATOR: DENIM
ORGANIZATOR: SC SARANTIS ROMÂNIA SA
AGENȚIE ÎMPUTERNICITĂ (dacă este cazul): SC THE SOCIAL NEST SRL

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1.1 Campania Promotionala “DENIM”, reprezentand o loterie publicitara in sensul  Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 („Campania” sau „Campania Promotionala”) este organizata de SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU, ce va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament, prin forte proprii sau prin terti desemnati in acest sens;
b) implementarea campaniei in magazinele participante;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate la adresa www.infopromotii.ro si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.
1.6 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al Campaniei, prin imputernicit SC THE SOCIAL NEST SRL poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie. Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului si imputernicitului SC THE SOCIAL NEST SRL.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
2.1 Campania este organizata si se desfasoara în perioada 5.10 – 6.10.2018 în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe întreg teritoriul României, în toate locatiile precizate in Anexa 1 a prezentului Regulament (denumite in ceea ce urmeaza “Locatii Participante”).
2.2 Participarea la promotie dupa data de 6.10.2018 ora 14:00 nu se va mai lua in considerare.
2.3 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta Campanie Promotionala pot participa doar persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani impliniti pâna la data începerii campaniei (5.10.2018), cetateni români, cu domiciliul stabil în România, clienti ai Locatiilor Participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie Promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiilor de publicitate, ai Locatiilor Participante, si ai celorlalte companii implicate în organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul întâi (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior.
3.3. În cazul în care câstigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, incluzând semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA
4.1 Cumparatorul ce a achizitionat orice combinatie de 2 produse DENIM din Locatiile Participante, in perioada Campaniei castiga automat un premiu instant.
4.2 Cumparatorii pot castiga premiul instant aferent achizitiei a 2 produse DENIM din Locatiile Participante doar in perioada Campaniei cand in Locatiile Participante actioneaza promoterii DENIM.
4.3 Locatiile Participante si orele de activare ale promoterilor DENIM se gasesc in Anexa 1 aferenta prezentului Regulament.
4.4 Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor DENIM in vederea validarii premiului.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 Premiile acordate fara tragere la sorti, dupa validarea mecanismului de concurs de la SECTIUNEA 4 a prezentului Regulament prin prezentarea Bonului Fiscal aferent achizitiei sunt: 5 x Ceas Sport GPS, 250 x RollOn Denim, 150 x Deodorant Spray DENIM White
5.2 Volumul premiilor se imparte in mod egal intre locatiile participante. Premiile se acorda in limita stocului disponibil, prin razuirea Cartonaselor Razuibile cu Premii.
5.3 Valoare totala premii: 4813 lei  fara TVA.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
6.1 Pentru a fi validat drept castigator al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 si 4 a prezentului Regulament;
b) Sa faca dovada achizitiei a oricarei combinatii de 2 produse DENIM din Locatiile Participante, in perioada campaniei, prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia.
6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
6.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului livrarii nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.
7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE
8.1 Agentia, in calitate de imputernicita a Organizatorului, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei (ILFOV, Stefanestii de Jos, Str. Irisului, nr. 1, Bl. I5, ap. 109), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt:  Procese Verbale aferente predarii premiilor. Ulterior campaniei datele participantilor nu vor fi salvate/pastrate de catre Agentie.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
9.2 Intarzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campanieului, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.
9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de incheiere a Campaniei, inclusiv – 15.08.2018. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL
10.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 11. TAXE
11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul si Agentia  se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
12.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
12.3 Agentia se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea executarii prezentului Regulament cu respectarea principiilor prevazute de legislatia in materie de protectia datelor si a GDPR (UE) 679/2016. (principiul legalitatii, echitatii, transparentei, exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare). In sensul dispozitiilor prezentului Regulament, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon.
12.4 Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului Regulament. Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care exista o obligatie legala care da dreptul Agentiei sa extinda prelucrarea datelor.
12.5 Agentia se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Agentia garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor responsabili de implementarea si derularea Campaniei si Organizatorului, doar in ceea ce priveste castigatorii Campaniei, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale acestuia  de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii).
12.6 Agentia se obliga sa implementeze masuri de siguranta fizica, tehnica si administrativa conform GDPR (UE) 679/2016, astfel incat sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In eventualitatea unui incident privind protectia datelor, Agentia trebuie sa notifice acest lucru in termen de 24 de ore Autoritatile Competente.
12.7 Agentia se obliga sa nu comunice datele personale primite catre terti cu urmatoarele exceptii (i) exista temei legal (ANAF) sau (ii) Participantul la Campanie si-a exprimat acordul.
12.8 La incetarea Campaniei, Agentia se obliga sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care (i) o obligatie legala impune prelucrarea in continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi in instantasi/sau in fata autoritatilor statului cu atributii de control, situatii in care Agentia va fi tinuta in continuare la respectarea confidentialitatii.

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
13.1 Castigatorii premiilor vor fi anuntati pe site-ul www.infopromotii.ro timp de 2 saptamani dupa efectuarea extragerii.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 15. LITIGII
15.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
16.1 Regulamentul oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro
16.2 Participarea la acesta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL,
SILVIU ALEXANDRU CHIVU, reprezentant oficial