Câștigă un munte de CADOURI!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Câștigă un munte de CADOURI!”

26 noiembrie ora 16:00 – 08 decembrie 2020, ora 15:59:59

I. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Organizatorul Concursului “Câștigă un munte de CADOURI!”, (denumit în continuare “Concursul”) este Mondelez Romania S.A. (denumită în continuare “Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, clădirea C, etaj 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de înmatriculare 1097530, fiind înregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.
1.2 Concursul se desfășoară prin intermediul SC DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de înregistrare 2486616, (denumită în continuare „Împuternicitul”).

Și prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumită în continuare “Agenția 2”), cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

II. SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe pagina www.infopromotii.ro.
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina www.infopromotii.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI
3.1 Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe reteaua de socializare Instagram, contul @toblerone.romania, (administrat de Organizator) https://www.instagram.com/toblerone.romania in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2 Concursul se desfasoara in perioada 26 noiembrie 2020, ora 16:00:00 – 08 decembrie 2020, ora 15:59:59.

IV. SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2 Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane :
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concurs;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus;
4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

V. SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs
1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Instagram;
c) Participantul trebuie sa dea follow paginii @toblerone.romania;
d) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concurs, conform prezentului Regulament.
e) Participantul trebuie sa aleaga un mesaj de pe ambalajele de iarna Toblerone, sa-l scrie intr-un comentariu la postarea dedicata Concursului si sa dea tag persoanei careia doreste sa il daruiasca;
f) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 5.1, punctul a de mai sus;

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile Concursului.

5.2 Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram.

5.3 Mesajele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:
o sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
o sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
o sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/ sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
o sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
o sa nu contina aluzii/ referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
o sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale, iar activitatea desfasurata/ sportul practicat in cadrul videoului nu trebuie sa puna in pericol in niciun fel sanatatea copilului sau a participantului;
o sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
o sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;
o sa nu aduca un prejudiciu de imagine a brandului;
o sa respecte tematica concursului asa cum este descrisa in cadrul fiecarei activari;
5.4 Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Instagram, poate participa o singura data in cadrul Concursului si poate castiga un singur premiu.

VI. SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate, prin trageri la sorti, urmatoarele premii:

Nr crt

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, TVA inclus

1

15 tablete de Toblerone Winter Edition Milk 360g 5 282.5 1412.5
TOTAL VALOARE PREMII 1412.5 LEI

Descriere premiu: Premiul include 15 tablete Toblerone Winter Edition Milk 360g;

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 1412.5 LEI, cu TVA inclus.
6.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.
6.3 In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata de desfasurare a Concursului.

VII. SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Premiile acordate in cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti electronica dupa cum urmeaza:
1. In perioada 09.12.2020 – 15.12.2020 va avea loc tragerea la sorti din cadrul Concursului. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide de pe toata durata de desfasurare a Concursului, respectiv 26.11.2020 – 08.12.2020, si se vor extrage:
a. 5 castigatori ai premiilor constand in „15 tablete de Toblerone Winter Edition Milk 360g”;
b. cate 2 rezerve pentru fiecare castigator extras.

Tragerile la sorti presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide aferente fiecarei Activari. Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public.

VIII. SECȚIUNEA 8. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIILOR
8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
8.2 Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi contactati, in primul pas, prin mesaj privat/ la comentariu din postare. Ulterior, in pasul doi, participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Concurs, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data la care acestia au oferit un numar de telefon de contact; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza imputernicitului Organizatorului in momentul contactarii, informatiile necesare identificarii si validarii lui, respectiv nume, prenume, numar de telefon, data nasterii si adresa de livrare.
8.3.1. In cadrul apelului telefonic, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: Nume; Prenume; Data nasterii, adresa de livrare.
8.3.2. In cazul in care in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 5 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 5 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.4 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
8.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.
8.6 Anuntarea publica a castigatorilor se va realiza prin publicarea id-ului de Instagram pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/toblerone.romania, printr-un comentariu la postarea special dedicata acestui Concurs in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data validarii tuturor castigatorilor.
8.7 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/toblerone.romania.
8.8 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
8.9 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX. SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

X. SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.
10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
 • Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI. SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI. FORȚA MAJORĂ
12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
– Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
12.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECȚIUNEA 13. CONTESTAȚII ȘI LITIGII
13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, pana la data de 08.01.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ANEXA nr. 1

la Regulamentul Oficial al Concursului

“Câștigă un munte de CADOURI!”
– Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Mondelez Romania S.A. cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare “Operatorul”),
prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),
dar si prin intermediul
MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

II. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) ID Instagram;
in plus, pentru castigatori:
(i) Nume si Prenume
(ii) Adresa de livrare
(iii) Numar de telefon
(iv) Data nasterii
(v) Voce

III. Scopul procesării
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:
i) Organizarea si desfasurarea campaniei
ii) Desemnarea si validarea castigatorilor
iii) Atribuirea, livrarea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

IV. Temeiul juridic al prelucrării
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – DENTSU ROMANIA S.R.L., MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VII. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

VIII. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

XI. Alte prevederi
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.