Câștigă cu Grant’s pe litoral

Cumpără un Produs Participant din Magazinele Participante în perioada Campaniei și trimite o copie a talonului răzuibil câștigător și a bonului de casă care atestă cumpărarea Produsului Participant însoțit de informațiile detaliate la art. 6.5. la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro până pe data de 20 septembrie 2019 inclusiv.
Premii: 475 x minge gonflabilă de plajă; 285 x ochelari de soare clasici; 95 x boxă portabilă; 95 x set suport Pahare.

Citește și Actul adițional 1!
Act aditional 1 Grant’s Seaside

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CU PREMII
“Câștigă cu Grant’s pe litoral!”
organizată de Societatea TOUCH COMMUNICATIONS S.R.L. în perioada:
05 August – 15 Septembrie 2019

Art. 1 Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Castiga cu Grant’s pe litoral!” (denumita in continuare „Campania”) este Societatea Touch Communications SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr 27, ap 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de inregistrare RO34551632, reprezentata de  domnul Vladimir Grigore, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei potrivit instructiunilor si solicitarilor Beneficiarului, denumita in continuare „Organizatorul”,.
1.2.    Campania se va desfasura pentru societatea  ALEXANDRION TRADING S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în sat.Pleasa, Comuna Bucov, str. Fabricilor nr. 161, releveu C8, birou nr. 1, et. P, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/99/18.01.2018, avand CUI 38710927, (denumita in continuare „Beneficiarul”).
1.3.    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4.    Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.5.    Pe perioada Campaniei, Organizatorul se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei dupa cum urmeaza:
(i)    validarea castigatorilor pentru colectarea datelor in vederea predarii premiilor;
(ii)    inmanarea premiilor castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

Art. 2    Durata si locul de desfasurare a Campaniei
2.1.    Campania “Castiga cu Grant’s pe litoral!” este organizata si se desfasoara in perioada: 05 August 2019 – 15 Septembrie 2019, in cadrul programului de lucru al Magazinelor Participante (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
2.2.    Campania se desfasoara in magazinele mentionate mai jos, situate in: Constanta, Costinesti, Mamaia si Neptun, in limita stocului de produse participante disponibil in aceste magazine (denumite in continuare „Magazine Participante”):

Magazin

 

Adresa

 

Kavasi

Str Tineretului nr 127, Costinesti

Anto Stef Market

Str Shitului nr 124, Costinesti

PMG Supermarket

Str Aurel Vlaicu, nr 41, Costinesti

SVN Market

Str. Tineretului Nr 2 , Costinesti

White Inn

Str. Tineretului nr 52, Costinesti

Magic Stil

Str Trandafirilor Nr 23, Neptun

Sub Zero Quantum

Str Trandafirilor Nr 15, Neptun

AGP Business

Str Trandafirilor Nr 15b, Neptun

Blanc Lider 3

str Mihail Jora, nr 9, Constanta

Pinos

bd Mamaia nr 68, Constanta

Rio Estival

vis a vis de Casino Mamaia

Magic Stil

str Remus Opreanu, nr 10, bl A, Constanta

Supermarket Perla

langa Hotel Perla , Mamaia

Litoral Perfect

faleza Mamaia vis-à-vis Hotel Flora

Tonimar

faleza Mamaia in incinta Hotel Promenada

GNG Activ

faleza Mamaia vis-à-vis Hotel Doina


2.3.    Campania se desfasoara cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.
2.4.    Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita Organizatorului scurtarea/ prelungirea perioadei Campaniei pe parcursul derularii acesteia, Organizatorul urmand a anunta acest fapt in mod public, prin modalitatile mentionate la art. 3 din Regulament, anterior intrarii in vigoare a modificarii respective.
2.5.    Validarea castigatorilor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3    Regulamentul Campaniei
3.1.    Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe pagina web https://alexandriongroup.com/ sau pe www.infopromotii.ro si la casele de marcat ale Magazinelor Participante.
3.2.    Potrivit liberei decizii a Beneficiarului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ; informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3.    Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita Organizatorului modificarea si/ sau completarea Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
3.4.    Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web https://alexandriongroup.com/, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 4    Dreptul de participare la Campanie
4.1.    Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de  04 August 2019 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/ resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
4.2.    Participarea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3.    Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i)    persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data de  4 August 2019
(ii)    angajati ai Beneficiarului si ai Organizatorului precum si ai societatilor afiliate Beneficiarului sau Organizatorului;
(iii)    angajati ai oricaror alte societati/ entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv)    rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/ surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
4.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
4.5.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor mentionate la art. 4.3 de mai sus, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare participarii la Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor.
4.6.    In situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
4.7.    Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.
4.8.    Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.
4.9.    In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului.

Art. 5    Produsele participante la Campanie
5.1.    Produsele participante la Campanie sunt produsele Grant’s detaliate in anexa 2 la prezentul Regulament (denumite in continuare la plural „Produse Participante” si individual „Produs Participant”) in limita stocurilor disponibile si a produselor listate in Magazinele Participante.
5.2.    Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante astfel cum sunt acestea descrise la art. 5.1. de mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Art.6    Mecanismul de desfasurare a Campaniei
6.1.    Campania “Castiga cu Grant’s pe litoral!” se desfasoara in Magazinele Participante, astfel cum au fost definite la art. 2.2. de mai sus, semnalizate cu insemnele Campaniei detaliate in anexa 1 la Regulament.
6.2.    Un Participant va putea castiga un premiu daca urmatoarele conditii sunt indeplinite in mod cumulativ:
(i)    a achizitionat un Produs Participant din Magazinele Participante in perioada Campaniei;
(ii)    a trimis o copie a talonului razuibil castigator si a bonului de casa care atesta cumpararea Produsului Participant insotit de informatiile detaliate la art. 6.5. de mai jos la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro pana pe data de 20 Septembrie 2019, ora 23.59.59.
6.3.    Pentru evitarea oricarui dubiu, vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumpararii unui Produs Participant/ unor Produse Participante emise in perioada 05 August 2019 (incepand cu ora 06:00:00) – 15 Septembrie 2019 (pana la ora 23:59:59) emis de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.4.    La achizitia unui Produs Participant din Magazinele Participante in perioada Campaniei, Participantii vor primi la casele de marcat cate un talon razuibil pentru fiecare Produs Participant dupa achizitia acestuia.
6.5.    Taloanele razuibile sunt atat castigatoare, cat si necastigatoare, vor avea inscriptionat unul dintre mesajele detaliate la art. 6.7. de mai jos precum si un cod unic. Un cod unic da dreptul la castigarea unui singur premiu; acelasi talonul castigator cu cod unic nu poate fi trimis de doi Participanti; in cazul in care un astfel de talon va fi trimis de mai multi Participanti, va fi validat doar primul Participant.
6.6.    Un Participant care are un talon razuibil castigator va trimite un e-mail la adresa promotii@touchcommunications.ro in care va furniza urmatoarele informatii:
(i)    numele si prenumele;
(ii)    copie a cardului sau a cardurilor razuibil/e castigator/castigatoare;
(iii)    copie a bonului de casa care atesta cumpararea Produsului Participant sau a Produselor Participante;
(iv)    adresa pentru livrarea premiului;
(v)    un numar de telefon valabil la care sa fie contactat pentru stabilirea detaliilor referitoare la înmanarea premiului.
6.7.    Talonul razuibil va avea inscriptionat unul din urmatoarele mesaje :
(i)    „Felicitari! Ai castigat o minge gonflabila.” – Participantii care vor extrage acest mesaj vor castiga o minge gonflabila;
(ii)    „Felicitari! Ai castigat o pereche de ochelari de soare.” – Participantii care vor extrage acest mesaj vor castiga o pereche de ochelari de soare;
(iii)    „Felicitari! Ai castigat o boxa portabila.” – Participantii care vor extrage acest mesaj vor castiga o boxa portabila;
(iv)    „Felicitari! Ai castigat un set suport pahare.” – Participantii care vor extrage acest mesaj vor castiga un set suport pahare;
(v)    „Necastigator.” – Participantii care vor extrage acest mesaj nu au castigat nici un premiu in cadrul acestei Campanii.
6.8.    In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe Produse Participante pe acelasi bon fiscal, fiecare produs Participant aflat pe bon da dreptul Participantului la un talon razuibil.
6.9.    Numarul total al premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 850 bucati, este fix si nu va mai fi suplimentat pe Perioada Campaniei.
6.10.     Un numar de 1010 de taloane razuibile vor fi disponibile pentru Campanie, din care 160 taloane razuibile vor fi necastigatoare si acestea din urma nu vor da dreptul la castigarea vreunui premiu in aceasta Campanie, chiar daca toate celelalte conditii sunt indeplinite.
6.11.    Pentru a participa la Campanie, Participantului nu i se va percepe niciun fel de taxa de participare si nu exista niciun alt cost decat cel al achizitiei uzuale a Produselor Participante, iar pentru a intra in posesia  premiului, castigatorul nu va efectua nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.

Art. 7    Premiile si acordarea lor
7.1.    Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei Campanii sunt descrise in tabelul de mai jos:

Premiu

Descriere

Cantitate

(buc)

Pret de lista/buc

(fara TVA)

Minge Gonflabila

Minge gonflabila de plaja, Dimensiuni: Ø28CM

425

8,03

Ochelari de soare

Ochelari de soare clasici cu protec?ie UV400. Dimensiuni: 14×4,6×14 cm

255

8,05

Boxa portabila

Boxa mica cu cablu USB ?i baterie Litiu 200mAh. Dimensiuni: 3,7×3,7×3,7 cm

85

21,35

Set suport Pahare

Set de 4 suport pahare, din ardezie, cu spuma EVA pe verso.

Dimensiuni: 10x010x0.3 cm

85

25


7.2.    In cadrul Campaniei se va acorda un numar determinat de 850 premii cu o valoare comerciala de 9,405.25ei (la care se adauga TVA).
7.3.    Valoarea totala a premiilor este de 9,405.25 la care se adauga TVA).
7.4.    Premiile mentionate la articolul 7.1. de mai sus se vor livra prin curier, dupa verificarea indeplinirii conditiilor mentionate in art 6.2 si 6.6. de mai sus, in limita cantitatilor mentionate la articolul 7.1 de mai sus.
7.5.    Repartizarea premiilor, a taloanelor razuibile necastigatoare, precum si numarul maxim de premii pe fiecare Magazin Participant este conforma tabelului din anexa 3.
7.6.    Premiile se acorda in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
7.7.    Participantii castigatori au obligatia de a indeplini conditiile de validitate mentionate la art. 6.2. si 6.6. de mai sus, in caz contrar Organizatorul are dreptul de a-i invalida.
7.8.    Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarii premiilor cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.
7.9.    Premiile acordate în cadrul prezentei campanii vor fi livrate castigatorilor prin curier în termen de maximum 30 de zile de la data finalizarii validarii premiului pe baza verificarii indeplinirii conditiilor prezentului Regulament.
7.10.     Premiile neacordate de catre Organizator din motivul invalidari castigatorilor sau din cauza nerevendicarii premiilor pana la sfarsitul Campaniei nu sunt datorate de catre Organizator.
7.11.    Pentru informatii legate de revendicarea premiilor, castigatorul se va adresa catre Organizator la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro sau la numarul de telefon: 0314 253 989 (telefon cu tarif normal din toate retelele de telefonie fixa si mobila), de luni pana vineri in intervalul orar 10:00 – 17:00 pana pe data de 20 Septembrie 2019, ora 23.59.59.

Art. 8 ERORI, TALOANE RAZUIBILE NECORESPUNZATOARE
8.1.    Incercarea de a revendica un premiu pe baza unui bon fiscal si/ sau talon razuibil degradat, modificat, duplicat, falsificat, viciat, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand, fara limitare, orice alt tip de modificari ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
8.2.    Benficiarul, Organizatorul si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.
8.3.    Beneficiarul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
i.    bonuri si/ sau taloane razuibile deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
ii.    bonuri si/ sau taloane razuibile prezentate altor persoane decat celor indicate in prezentul Regulament sau in afara datelor de desfasurare a Campaniei, taloane razuibile care dovedesc castigarea premiilor in alte Magazine Participante decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
8.4.    Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor si/sau a taloanelor razuibile, de instrainarea lor si nu va fi obligat sa acorde premiile in aceste situatii.
8.5.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care fac parte din alte Campanii, emise de alte entitati decat Magazinele Participante, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

Art. 9    Prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1.    In vederea desfasurarii campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (castigatori) vor fi prelucrate  de catre:
ALEXANDRION TRADING S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în sat Pleasa, Comuna Bucov, str. Fabricilor nr. 161, releveu C8, birou nr.1, et. P, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/99/18.01.2018, avand CUI 38710927, in calitate de perator
Prin intermediul
Touch Communications SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, ap. 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de inregistrare RO34551632, reprezentata de domnul Vladimir Grigore, in calitate de persoana imputernicita.
9.2.    Datele de contact ale operatorului pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate sunt: Comuna Bucov, Sat Pleasa, str. Fabricilor, nr. 161, releveu C8, birou nr.1, parter, judetul Prahova, e-mail dpo@alexandrion.ro.
9.3.    Datele de contact ale persoanei imputernicite de operator pentru reclamatii si orice nelamuriri in legatura cu Campania sunt: Soldat Gheorghe Buciumat, nr. 27, sector 1, Bucuresti, e-mail: promotii@touchcommunications.ro.
9.4.    Organizatorul si Beneficiarul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal in legatura cu datele cu caracter personal colectate de la Participanti pe durata Campaniei si ulterior acesteia.
9.5.    Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in bazele de date ale Organizatorului si ale Beneficiarului, sa fie prelucrate si utilizate de acestia  in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei.
9.6.    Datele personale ale Participantilor, sunt prelucrare de Organizator, in calitate de persoana imputernicita. Datele vor fi furnizate direct de catre Participanti, pentru inmanarea premiilor si se refera la: nume si prenume, adresa de livrare a premiului, numar telefon.
8.7.    Datele cu caracter personal nu vor fie transferate in afara Uniunii Europene sau catre terti.
9.8.     Organizatorul se obliga sa nu includa in baza de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la Campanie, in alte scopuri decat cele declarate prin prezentul Regulament.
9.9.    Organizatorul si Benficiarul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9.10.    Beneficiarul, prin intermediul     Organizatorului, va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor in urmatoarele scopuri:
(i)    organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii)    desemnarii si validarii castigatorilor;
(iii)    livrarii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile.
9.11.    Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei si a obligatiilor legale care revin în sarcina Organizatorului in calitate de Organizator al Campaniei.
9.12.    Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei vor fi dezvaluite persoanei imputernicite de operator – Touch Communications si, daca se impune, autoritatilor, in cazurile in care 0peratorul trebuie sa se conformeze unor obligatii legale.
9.13    In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Beneficiarul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i)    dreptul la informare;
(ii)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii)    dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)    dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)    dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi)    dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii)    dreptul la portabilitate a datelor;
(viii)    dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(ix)    dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare.
9.14    Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele Participantilor vor fi prelucrate pe durata campaniei precum si pe durata stabilita de legislatia fiscala, inclusiv Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
9.15.    Beneficiarul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de Participanti si va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului acestora la viata privata.
9.16    Datele cu caracter personal, mentionate mai sus, se vor prelucra pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe o perioada de maxim 30 de zile. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, operatorul va sterge/distruge aceste date, impunand imputernicitului aceleasi obligatii.
9.70    Beneficiarul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Art. 10    Taxe si impozite
10.1.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015.

Art. 11     Responsabilitate
11.1.    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
11.2.    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante.
11.3.    Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.
11.4.    Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.
11.5.    Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua intra in posesia premiilor.
11.6.    Organizatorul nu raspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului în care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 12    Incetarea Campaniei
12.1.    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru evitarea oricarui dubiu, forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator.
12.2.    Situatiilor avute in vedere de art. 12.1. le sunt asimilate si sentinta si/ sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
12.3.    In situatiile avute in vedere de art.12.1. si 12.2. Organizatorulnu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nicio obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 13    Litigii si legea aplicabila
13.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art. 14    Alte clauze
14.1.    Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului urmand a fi returnate Beneficiarului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.2.    În cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/ valide în masura în care pot produce efecte juridice chiar în absenta conditiilor declarate nule. În masura posibilului, conditiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
14.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului, a Beneficiarului si/sau a colaboratorilor acestora implicati in organizarea Campaniei.