Canon CPS Card 64GB Cadou

Inscrie-te ca membru CPS pe www.canon-europe.com/cps cu un obiectiv eligibil, cumpara din magazinele participante un aparat foto digital Canon EOS 6D, EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D Mark III sau EOS-1D si completeaza formularul existent in magazin.

Premii instant: card 64GB Compact Flash sau SD.

Regulamentul campaniei promotionale
„CPS 64GB Card Cadou”
Perioada: 01.06 – 31.07.2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1 Campania promotionala „CPS Card 64GB Cadou” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Euro Tower Building, etaj 16, strada Dinu Vintila, nr 11, sector 2, Bucuresti, Romania, (denumita in continuare “Organizator” sau “Canon CEE Reprezentanta Bucuresti”) cu sprijinul SC Field Content SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Telega nr. 6, Tronson C, etaj 1, apt 10, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/4118/2011, CUI 283020334, denumita in continuare “Agentia”.
1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, conform art. 2.2 din prezentul regulament.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania incepe in data de 01.06.2013 si se incheie la data de 31.07.2013.
2.2 Campania este organizata si se desfasoara in Bucuresti si in tara in magazinele partenere Canon din Romania: F64, Digiland, Sinpro, FotoHobby, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Euro Tower Building, etaj 16, strada Dinu Vintila, nr 11, sector 2, Bucuresti, Romania, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Euro Tower Building, etaj 16, strada Dinu Vintila, nr 11, sector 2, Bucuresti, Romania, angajatii magazinelor participante la campanie si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care detin participatii, functii sau au vreun interes în societatile comerciale mentionate anterior, indiferent de natura acestuia.
3.2 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
Camerele foto digitale EOS 6D, EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D Mark III, EOS-1D X, marca Canon. La Campanie participa doar produsele mai sus mentionate care sunt comercializate in magazinele partenere Canon din Romania: F64, Digiland, Sinpro, FotoHobby.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Pentru a participa la promotie, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante un aparat foto digital Canon EOS 6D, EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D Mark III sau EOS-1D X, in perioada 01.06 – 31.07.2013. De asemenea, participantii trebuie sa fie inscrisi ca si membru CPS pe www.canon-europe.com/cps si sa detina un obiectiv eligibil si apoi sa completeze formularul existent in magazin pentru a obtine gratuit pe loc un card 64GB Compact Flash sau SD.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE
6.1 Pentru a intra în posesia premiilor garantate, Participantii trebuie sa respecte urmatoarele conditii, in mod cumulativ:
a) Sa achizitioneze un aparat foto digital Canon 6D, EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D Mark III, EOS-1D X în intervalul 01.06 – 31.07.2013
b) Sa detina un obiectiv eligibil si sa se inscrie ca membru CPS pe site-ul www.canon-europe.com/cps
c) Sa completeze talonul existent in magazinul participant la campanie si va primi gratuit un card 64GB Compact Flash sau SD. Talonul ramane in posesia magazinului impreuna cu o copie a facturii fiscale de achizitie a unuia din aparatele foto digital Canon 6D, EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D Mark III, EOS-1D X.
d) Achizitia trebuie facuta din magazinele partenere Canon din Romania participante la aceasta campanie.
6.2 Bonul fiscal/factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emis de catre magazinele mentionate in Regulament. De asemenea, bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa fie emis in zilele derularii Campaniei in magazinul respectiv.

SECTIUNEA 7. DOCUMENTE NECORESPUNZATOARE
7.1 Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care indeplinesc conditiile de la sectiunile 3,4 si 5 ale prezentului Regulament Oficial in limita stocului disponibil. Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil numai persoanelor care fac dovada detinerii facturilor fiscale si a bonurilor fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care au fost emise in zilele desfasurarii acesteia.
7.2 Bonurile fiscale si facturile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate in promotie nu isi asuma nici o raspundere pentru facturile si bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale si bonuri fiscale care nu respecta toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial pentru validare.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1. Magazinul participant la Campanie va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Campanie, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si in limita stocului disponibil de premii.
8.2. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia si a perioadei valabilitatii acesteia vor fi anuntate public de Organizator prin afisarea actului aditional la regulament la adresa www.infopromotii.ro.
8.3. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si de asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal sau aceeasi factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul participant care face dovada facturii/bonului fiscal in original continand produsele participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.
8.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestei Campanii.
8.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din Campanie.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1. Pentru cardurile 64GB acordate ca premii nu se datoreaza impozit pe premii, avand în vedere ca valoarea unitara a acestui premiu este mai mica decat venitul din premii impozabil prevazut de legislatia fiscala.
9.2. In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Canon achizitionate si participante în Campanie.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1 Agentia organizatoare, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiilor.
10.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite agentiei SC Field Content SRL, str. Popa Rusu nr 9A, apt 2, sector 3, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.3 Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI
11.1 Prezenta Campanie va inceta la data de 31.07.2013.
11.2 Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.

SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.
12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Field Content SRL, str. Popa Rusu nr 9A, apt 2, sector 3, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data acordarii premiilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
13.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa www.infopromotii.ro.
13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice la data autentificarii actului aditional.
13.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, publicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.