Campanie Națională Whiskas și Pedigree

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“Campanie Națională Whiskas și Pedigree”
organizată de S.C. Mars România S.R.L.
01.02 – 29.02.2020

Art. 1 – Organizatorul
1.1.    Organizatorul campaniei promoționale “ Campanie Națională Whiskas și Pedigree” (denumită în continuare „Promoția” sau “Campania promoțională”) este S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comercială înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2.    Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate în derularea Campaniei promotionale si în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunta publicul.
1.3.    Orice modificari/ completari aduse prezentului regulament vor fi cuprinse în acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.infopromotii.ro. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii înregistrati pâna la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte în termen de o zi (24 ore) de la data autentificarii actului aditional si publicarii acestuia  pe site-ul promotiei.
1.4.    Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului precum si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.5.     Campania promotionala se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii:
– S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie .
– S.C. Touch Communications S.R.L. persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, Sector 1, CSDA Siriului, str. Siriului, nr. 22-26, et. 1, Bucuresti înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare 34551632, agentia de implementare.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei
Promotia este organizata în perioada 01.02.2020 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 29.02.2020 (ora 23:59:59, ora Romaniei) si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în toate magazinele fizice si online din comertul modern sau traditional, ce comercializeaza produsele participante, denumite generic “magazine participante”.

Art. 3 –  Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a promotiei, în oricare dintre urmatoarele modalitati:
•    în scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Expo Business Park, Cladirea 1, Etajul 5, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A;
•    online, pe site-ul www.infopromotii.ro.
3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau înceta si/ sau întrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale, incheiate in forma autentica si vor fi comunicate catre public.
3.3.    Prin simpla participare la Promotie, Participantii îsi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale (inclusiv numarul de telefon de pe care a fost transmis SMS pentru participarea la Promotie) comunicate Organizatorului sau Agentiilor sa fie utilizate în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Promotie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Promotie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor în cazul câstigatorilor desemnati.
3.4.    Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
3.5.    Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.6.    Participantii care au pierdut calitatea de potentiali câstigatori sau de câstigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
3.7.    Eventualele contestatii ale participantilor vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
3.8.    Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4 – Dreptul de participare
4.1.    Se pot înscrie în vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”), cetateni români sau straini cu domiciliul sau resedinta/ adresa de corespondenta în România si care, au împlinit vârsta de minim 18 ani pana la data începerii promotiei.
4.2.    Inscrierea in Promotie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    angajatii companiei Mars România S.R.L., ai distribuitorilor acesteia si ai agentiilor implicate în organizarea si desfasurarea Promotiei ;
·    angajatii oricaror companii implicate în realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, inclusiv angajatii si asociatii magazinelor participante.
·    rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori, sot/ sotie).
4.4  Organizatorul îsi rezerva dreptul de a elimina din Promotie orice persoana din categoriile mentionate la art. 4.3.

Art. 5 – Produsele participante
5.1.    Produsele Participante sunt toate produsele Pedigree si Whiskas, produse comercializate de catre Organizator si achizitionate prin intermediul magazinelor participante, disponibile în limita stocului existent în magazinele participante.
5.2.    Participantilor si/ sau consumatorilor nu le este impusa în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii Produselor Participante (altele decât tarifele telefonice normale pentru participarea la Promotie).

Art. 6 – Premiile Promotiei, anuntarea si validarea castigatorului; acordarea premiilor
6.1.    Premiile Promotiei
6.1.1 În cadrul Promotiei vor fi acordate conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos urmatoarele premii:
•    Premii zilnice: Hrana umeda pentru 1 luna pentru animalutul tau cu valoare unitara maxima 194,4 RON (TVA inclus).
o    Un premiu zilnic consta in:
> Daca animalutul este pisica: 120 de pliculete de hrana umeda Whiskas 100g;
> Daca animalutul este catel: 120 de pliculete de hrana umeda Pedigree Vita si Miel 100g;
o    Numarul total de premii zilnice acordate in campanie: 29 de premii. Valoarea maxima a celor 29 de premii zilnice este de 5637,6 RON (TVA inclus).
•    Premii saptamânale:Televizor LED Smart Sharp, 102 cm cu valoare unitara de 1500 RON (TVA inclus).
o    Numarul total de premii saptamanale: 4 premii. Valoarea celor 4 premii saptamanale este de 6000 RON (TVA inclus).
Numarul total de premii este de 33.
Valoarea neta totala maxima a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Promotiei este de 11637.6  RON (TVA inclus).
6.1.2 În cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si/ sau servicii. Câstigatorul este singurul beneficiar al acestuia, neputând transfera dreptul lui catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu exemplificativ.
6.1.3 Tragerea la sorti, atât pentru premiile zilnice, cât si pentru premiile saptamânale se va face aleatoriu, prin mijloace electronice (www.random.org) si va avea loc la sediul Touch Communications SRL, în prezenta reprezentantilor Organizatorului, ai agentiilor de publicitate si a unui notar public, în maximum14 zile lucratoare de la terminarea Promotiei.  Pâna la momentul validarii finale, în conditiile descrise mai jos în prezentul Regulament, fiecare câstigator va fi considerat drept „potential câstigator”.
La tragerea la sorti participa toate înscrierile valide din perioada 01.02.2020 – 29.02.2020.
6.1.4 În aceasta campanie promotionala se vor extrage 33 de potentiali câstigatori si 99 de rezerve (fiecare potential câstigator va avea 3 rezerve). În cazul în care un potential câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în conditiile stipulate in Regulament, se va apela la prima rezerva, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate rezervele si nu se finalizeaza validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramânând în posesia Organizatorului.
6.1.5 În cadrul campaniei promotionale, un participant poate câstiga maximum 2 premii: 1 premiu zilnic si 1 premiu saptamânal.
6.1.6 Numele si prenumele câstigatorului, cât si premiul câstigat vor fi publicate, în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data validarii, pe site-ul www.infopromotii.ro.
6.2.    Anuntarea, validarea câstigatorului si acordarea premiilor
6.2.1.    Anuntarea câstigatorului
Anuntarea posibililor câstigatori se va face în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care posibilii câstigatori s-au înscris în Promotie. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare.
Reprezentantii Agentiei Touch Communications vor încerca sa contacteze fiecare posibil câstigator apelând numarul de telefon de maximum 2 ori, în 2 zile diferite, în intervalul orar (09.00 – 17.00), la ore diferite. Daca, din motive independente de vointa Agentiei, posibilul câstigator nu poate fi contactat în conditiile stabilite (are telefonul închis/ nu raspunde la nici unul dintre apeluri/ numarul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.
6.2.2.    Validarea câstigatorilor
(1) În urma validarii telefonice, potentialii câstigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin în original bonul fiscal folosit la înscrierea în Promotie. De asemenea, potentialilor câstigatori li se va solicita trimiterea unei fotocopii a bonului fiscal/ facturii fiscale înscris/ înscrisa în Promotie pe email, la adresa promotii@touchcommunications.ro, în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data la care au fost anuntati telefonic pentru a putea primi validarea finala. Dupa ce a fost validat documentul fiscal, câstigatorilor li se va solicita o fotocopie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii câstigatorului si pentru îndeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului) precum si o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul împreuna cu Acordul pentru prelucrarea datelor personale (Anexa 1 la prezentul Regulament), procesul verbal si declaratia de acceptare a premiului (Anexa 2 la prezentul Regulament).. În cazul în care un câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în conditiile stipulate in Regulament, se va apela la prima rezerva a câstigatorului respectiv, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a câstigatorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramâne în proprietatea Organizatorului.
(2) Pentru validarea premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica inscrierile pentru care exista indicii rezonabile de posibila frauda prin contactarea participantilor si solicitarea dovedirii detinerii bonurilor fiscale inscrise in Promotie. Participantii astfel contactati trebuie sa faca dovada detinerii acestor bonuri in original, in caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa (de exemplu, fara a putea dovedi un bon fiscal sau factura fiscala conform cerintelor Regulamentului) si/ sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a participa la Promotie.
(3)    Organizatorul isi rezerva urmatoarele drepturi:
a)    de a invalida orice participare la Promotie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament;
b)    de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor situatii de incalcare a prezentului Regulament, inclusiv pentru situatii precum:
i.    Participantul nu respecta prevederile art. 4.1, 4.2 sau 4.3 din Prezentul Regulament,
ii.    Inscrieri efectuate inainte de data de 01.02.2020 sau ulterioare datei de 29.02.2020;
iii.    Inscrierea sau cererea de rambursare a fost formulata in numele unor persoane terte;
iv.    facturile fiscale/ bonurile fiscale atesta achizitia unor Produse participante in alta perioada decat cea prevazuta la art. 2 sau atesta achizitia de produse, altele decat Produse participante;
6.2.3.    Acordarea premiilor
Premiile vor fi livrate prin curier in termen de 30 zile lucratoare de la validarea castigatorului pe baza unui proces verbal.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1    Pentru participarea la Promotie este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
•    Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
•    Participantul trebuie sa achizitioneze in perioada Promotiei Produse Participante, în valoare de minimum 15 RON si sa poata face dovada de achizitie cu suma de cel putin 15 RON pe acelasi bon fiscal .
•    Sa trimita SMS cu numarul bonului fiscal la numarul 3743; numarul 3743 fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul (numar valabil în retelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom).
•    Un singur mesaj SMS trebuie sa contina numarul bonului fiscal.
I.    Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la articolul 7.1, nu vor fi luate în considerare.
II.    Participantul va primi un SMS de raspuns, care îl va anunta asupra înscrierii sale în campania promotionala;
III.    Începând cu data de 01.03.2020, ora 00:00:00, ora Romaniei, numarul 3743 la care s-au trimis SMS-uri în cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru înscriere în prezenta campanie promotionala.
7.2     Organizatorul îsi rezerva dreptul de a sterge din baza de date Participantii care nu respecta în totalitate conditiile mentionate în articolul 7.1, astfel incat acesti Participanti nu vor participa la tragerea la sorti.
7.3    Pentru fiecare SMS trimis la numarul 3743 în perioada 01.02.2020 – 29.02.2020 Participantul va primi unul din mesajele de raspuns detaliate mai jos:
• “Felicitari! Te-ai inscris la campania promotionala. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”
• “Inscriere dubla: „Bonul fiscal a mai fost inscrisa in Campanie de pe acest numar de telefon!”
• eroare: “Mesaj gresit. Consulta regulamentul pe www.infopromotii.ro.”
7.4    Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal al carui numar a fost transmis prin SMS.
7.5    Bonul fiscal va fi inscris o singura data, de pe un singur numar de telefon.
7.6    Daca un participant înscrie mai multe bonuri fiscale în acelasi SMS, inscrierea nu este valabila si nu va fi luata în considerare.
7.7    Daca un participant are mai multe bonuri fiscale care respecta regulamentul campaniei, va trimite cate un SMS pentru fiecare bon fiscal.
7.8    Un Participant unic se poate inscrie in Campanie de maximum 3 ori/ zi.
7.9    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin încalcarea prezentului Regulament Oficial.
7.10    Orice incercare de fraudare se va solda cu eliminarea Participantului în cauza din Campanie, Organizatorul rezervându-si dreptul de a informa sau nu respectivul Participant cu privire la aceasta decizie prin SMS sau apel telefonic.

Art. 8 – Taxe si impozite
8.1    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul agentiei de implementare, Touch Communications SRL.
8.2    Organizatorul Promotiei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/ fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.
8.3    Prin înscrierea si participarea în aceasta Promotie, persoana care este desemnata si validata drept câstigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cât si CNP-ul (codul numeric personal), întocmai cum apar acestea în actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de câstigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cât si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia în vigoare, respectiv 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar pe parcursul caruia a fost organizata Campania.
8.4    Datele cu caracter personal ale câstigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necâstigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de  la data încheierii Promotiei.
8.5    La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunând Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Art. 9 – Contestatii si Litigii
9.1. Eventualele contestatii in legatura cu desfasurarea Promotiei vor fi depuse de catre participanti prin e-mail, la adresa promotii@touchcommunications.ro atat pe perioada desfasurarii campaniei promotionale cat si in termen de maximum 10 zile de la data tragerii la sorti.
9.2. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti române competente.

Art. 10 – Prelucrarea si protectia datelor personale
10.1    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate în organizarea Promotiei se obliga sa respecte prevederile:
•    REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);
•    Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•    Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Codului Civil român, precum si a tuturor actelor normative în vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
10.2    Prin înscrierea in Promotie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, întelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câstiga, participantii accepta ca, pentru îndeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul câstigat vor fi facute publice în conditiile mentionate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atâta vreme cât este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii si ca acestea sa fie solutionate, durata indicata la art. 8.4 de mai sus, însa nu mai mult de 60 de zile.
10.3    Înscrierea în Promotie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt:
I.    pentru Participanti: nume, prenume, numar telefon, email;
II.    pentru câstigator: nume, prenume, semnatura, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, fotocopie CNP (doar în cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 RON).
10.4    Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 10.3 de mai sus este Organizatorul Campaniei, MARS ROMANIA S.R.L.
Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”) TNDC Advertising.
10.5    Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 10.3 de mai sus îl reprezinta: înscrierea în Promotie, derularea Promotiei, validarea câstigatorului, atribuirea premiului, înmânarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul câstigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Promotie, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si îndeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia în vigoare.
10.6    Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 10.3 de mai sus îl constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin înscrierea voluntara, iar temeiul legal îl reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR.
10.7    În afara de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Touch Communications – agentie de implementare, More Results Marketing – asigura platforma de înscriere a participantilor în campanie (numarul scurt de SMS), ProCont Consult – societatea care asigura serviciile contabile pentru calcularea si declararea taxelor catre Statul Roman, Nemo curier – compania ce se va ocupa de livrarea premiului.
10.8    De asemenea, în virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati cu privire la colectarea datelor de catre Operator, Împuternicit si celelalte categorii de profesionisti mentionati la art. 10.7 de mai sus. Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Promotiei, urmând ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului,ale Împuternicitului si ale celorlalte persoane mentionate la art. 10.7 de mai sus dupa scurgerea unui termen de 60 de zile de la finalizarea Promotiei, cu exceptia cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligatii legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Împuternicitului si ale celorlalte persoane mentionate la art. 10.7 de mai sus sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Operatorului si/sau Împuternicitului si ale celorlalte persoane mentionate la art. 10.7 de mai sus si/sau se vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel încât identificarea Participantilor în baza acestora sa nu mai fie posibila.
Datele cu privire la câstigator, colectate în virtutea prezentei Promotii, sunt stocate de catre Operator si Împuternicit pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite potrivit legislatiei contabile în vigoare.
Furnizarea de date cu caracter personal efectuata în virtutea prezentei Promotii reprezinta si o obligatie contractuala (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia în Promotie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Promotie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatia în vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). În cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie in Promotie, iar odata inscrise, daca îsi retrag consimtamântul, nu vor putea fi incluse în tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiul pus în joc.
10.9    Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si câstigatorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face în baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament.
(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:
I.    scopurile prelucrarii;
II.    categoriile de date cu caracter personal vizate;
III.    destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, în special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
IV.    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
V.    existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin în cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
(3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizata introduce cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
B. Dreptul la rectificare: se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
I.    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
II.    Persoana Vizata îsi retrage consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
III.    Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
IV.    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
V.    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat în urmatoarele cazuri:
I.    Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
II.    prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea;
III.    Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
IV.    Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
V.    În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Împuternicitii acestuia doar în anumite scopuri.
E. Dreptul de a-si retrage consimtamântul, atragând imposibilitatea de participare la Campanie sau daca se produce în timpul acesteia, imposibilitatea de validare si acordare a premiului.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  într-un mod structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. Cele mentionate anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara încheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie în acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamântul în mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate în orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente îndeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Împuternicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro) în legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/ sau Împuternicitul acestuia.
10.10 Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat în preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro .

Art 11 – Încetarea campaniei promotionale
11.1    Prezenta campanie promotionala poate înceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 2 din prezentul Regulament în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/ caz fortuit, conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel încât organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

11.2    Daca o situatie de forta majora si/ sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/ sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor Promotiei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora/cazului fortuit.

Art 12 – Clauze diverse
12.1    Dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate câstigatorului care îndeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
•    Înregistrarile trimise în afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
•    Înscrierile care nu contin informatiile solicitate;
•    Imposibilitatea unui câstigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
•    Pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se înscrie în Promotie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet/ telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în campanie în perioada de desfasurare a Promotiei;
•    Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
•    Situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat sau apelat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la Promotie;
•    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al Promotiei sau a bonului fiscal/ facturii fiscale castigatoare.
•    Pierderea bonului fiscal/ facturii fiscale castigator/ castigatoare de catre castigator.
12.2    Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre câstigator si/ sau de catre persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câstigat, nefiind responsabil de a asigura garantia produsului, care se asigura potrivit documentelor produsului.

Castigatori Whiskas si Pedigree

Organizator,
S.C. Mars România S.R.L.

Prin,
S.C. Touch Communications S.R.L.