Activare WAD Profi Decembrie 2019

Cumpără din magazinele participante orice produse participante în valoare de minim 20 RON pe același bon fiscal și trimite SMS la 1852 cu textul: Profi, numărul bonului/ facturii fiscale, data achiziției și tipul animalului (câine sau pisică). Exemplu:  „Profi 222/25.11.2019, câine”. Păstrează bonul/ factura pentru validare.

Premii prin tragere la sorți: 5 x Cușcă pentru cățel; 5 x Sisal pentru pisici.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Activare WAD Profi Decembrie 2019”
Perioada campaniei: 15.11.2019 – 15.12.2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1.1.    Campania promotionala „Activare WAD Profi Decembrie 2019” este organizata de societatea S.C. Mars România S.R.L. (Organizatorul), cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Sector 1, având numar de ordine in Registrul Comertului J40/5983/1994, cod fiscal RO5427470.
1.2.    Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii de publicitate: Touch Communications S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, CSDA Siriului, str. Siriului, nr. 22-26, et. 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6196/2015, cod fiscal RO34551632 si S.C. TNDC Advertising S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Maxim  Gorki nr.20A,  inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, cod fiscal RO11131583 (Agentiile). Agentiile se vor ocupa de implementarea, realizarea si operarea mecanismului campaniei, al bazei de date aferente derularii campaniei si al managementului castigatorilor (contactare, validare, transmitere premii etc.) si predarea premiilor.
1.3.    Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.4.    Regulamentul de participare/ desfasurare al campaniei promotionale este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-urile www.profi.ro si www.infopromotii.ro.
1.5.    Orice modificari/ completari aduse prezentului regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-urile www.profi.ro si www.infopromotii.ro. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional si publicarii lor pe site-ul promotiei.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
Campania promotionala va avea loc in perioada 15.11.2019 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 15.12.2019 (ora 23:59:59, ora Romaniei), urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele Profi, ce comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazinele Participante.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa numai persoane fizice, cu varsta de minimum 18 ani, impliniti pana la data inceperii campaniei (15.11.2019, ora 00:00:00, ora Romaniei), cetateni romani sau straini, cu domiciliul sau resedinta/ adresa de corespondenta in Romania, clienti ai magazinelor participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii  S.C. MARS Romania S.R.L., ai S.C. Touch Communications S.R.L., ai S.C. More Result Marketing S.R.L., ai magazinelor Profi, precum si ai B.I.N. Probatio, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.
3.3 Prin simpla participare la Promotie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale (inclusiv numarul de telefon de pe care a fost transmis SMS pentru participarea la Campanie) comunicate Organizatorului sau Agentiilor sa fie utilizate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a invalida orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament (inclusiv cele care incalca prevederile art. 3.1 sau 3.2) si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
La aceasta campanie promotionala participa toate produsele din portofoliul Mars din categoria hrana pentru animale, detaliate in anexa 1, in orice ambalaj disponibil la vanzare in magazinele participante. Acestea vor fi numite in acest regulament “Produse Participante”.
Participantilor si/ sau consumatorilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii Produselor Participante (altele decat tarifele telefonice normale pentru participarea la Campanie).
Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA
5.1. Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie:
– sa indeplineasca conditiile mentionate la Sectiunea 3;
– sa achizitioneze din magazinele participante, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei, orice produse participante in valoare de minimum 20 RON (pe acelasi bon fiscal) si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma detinerea acestuia/acesteia.
– sa se inscrie in campania promotionala printr-un SMS . SMS-ul trimis la numarul unic 1852 trebuie sa contina cuvantul Profi, numarul bonului fiscal / facturii fiscale, data achizitiei care atesta achizitia produselor participante si tipul animalului (caine sau pisica)  (ex.  „Profi 222/25.11.2019, caine” sau „Profi 222/10.12.2019, pisica”).  Sunt acceptate ca valide, mesajele care contin doar cifre si litere si urmatoarele semne de punctuatie in cuprinsul acestora: punct, virgula, cratima, punct si virgula. Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute mai sus nu vor fi luate in considerare. SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Orange, Vodafone, Telekom Mobil, Digi Mobil, iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal, acest tarif reprezentand exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila. Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala conform cu Sectiunea 8. Incepand cu data de 16.12.2019, ora 00:00:00, ora Romaniei, numarul 1852 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie.
5.2. Facturile  fiscale/ bonurile fiscale aferente unor Produse participante achizitionate in alta perioada decât cea prevazuta in Sectiunea 2 nu vor fi luate in considerare.
5.3. Bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei.
5.4. Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala,  in original, care atesta cumpararea a minimum un produs participant in perioada campaniei promotionale si care are acelasi numar ca cel transmis prin SMS.
5.5. Daca participantul incearca sa fraudeze, prin orice mod, participarea la campania promotionala, cum ar fi prin trimiterea mai multor SMS-uri cu acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala, fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale respective, care sa fie distincte, in cazul unor suspiciuni de frauda etc., Organizatorul va face toate demersurile de verificare a inscrierilor respective prin contactarea participantilor si solicitarea dovedirii detinerii bonurilor fiscale inscrise in campanie. Participantii trebuie sa faca dovada detinerii acestor bonuri in maximul trei zile lucratoare printr-o poza trimisa organizatorului la o adresa de email /telefon. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa (de exemplu, fara a putea dovedi un bon sau factura fiscala conform cerintelor Regulamentului) si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in campanie si de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI
6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda prin tragere la sorti urmatoarele premii:
1.    5 x Cusca pentru catel, cu valoare unitara maxim 500 RON;
2.    5 x Sisal pentru pisici, cu valoare unitara de 330 RON
Valoarea totala a premiilor este de 4150 RON, TVA inclus. Aceasta reprezinta valoarea neta, la care, acolo unde va fi cazul, Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul pe venitul din premii, conform Codului Fiscal din 2015 – Legea nr. 227/2015.
Valoarea totala a premiilor este de 4150 RON, TVA inclus.
6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR
7.1 Tragerea la sorti pentru cele 10 premii va avea loc la sediul agentiei Touch Communications S.R.L. in maximum 14 zile lucratoare de la terminarea campaniei.
La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada campaniei, respectiv 15.11.2019 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 15.12.2019 (ora 23:59:59, ora Romaniei) si se vor realiza 2 baze de date: inscrierile cu pisica ce va cuprinde toate inscrierile valide ce contin cuvantul pisica si inscrierile cu caine ce va cuprinde toate inscrierile valide ce contin cuvantul caine.
7.2. Tragerea la sorti se va face in mod aleatoriu, prin mijloace electronice (random.org) si va avea loc in prezenta unui reprezentant al agentiei Touch Communications S.R.L. si a unui notar public. Pana la momentul validarii finale, in conditiile descrise mai jos in prezentul Regulament, fiecare castigator va fi considerat drept „potential castigator”.
7.3. Ulterior extragerii potentialilor castigatori se vor extrage cate 3 rezerve pentru fiecare premiu, pentru cazul in care potentialii castigatori nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor, doar daca va fi cazul; rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validitate ca si persoanele desemnate drept potentiali castigatori.
Pentru ca un participant sa poata primi premiul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
– sa indeplineasca conditiile mentionate la Sectiunile 3, 4 si 5;
– sa prezinte originalul bonului fiscal/ facturii fiscale cu care s-a inscris in campania promotionala, precum si documentele solicitate de Organizator conform art. 7.6. de mai jos.
7.4. Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragerile la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al agentiei, la numarul de telefon mentionat la inscriere in Campanie (cel de pe care a fost transmis SMS-ul), pentru a fi validat.
7.5. Potentialii castigatori vor fi apelati in termen de maximum 48 de ore de la data extragerii (maxim 2 apeluri pe zi la ore diferite, timp de 2 zile, in intervalul orar 09:00 -18:00, ora Romaniei), de catre un reprezentant al agentiei pentru a fi validati telefonic. In conditiile in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis, nu exista retea disponibila sau orice alta situatie in care pur si simplu numarul respectiv nu poate fi contactat din motive independente de Organizator) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.
7.6. In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala ce are numarul folosit la inscrierea in Campanie si care respecta mecanismul campaniei promotionale. De asemenea, potentialilor castigatori li se va solicita sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul. Acordul pentru prelucrarea datelor personale (Anexa 2), o copie a bonului fiscal/facturii fiscale si adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul vor fi transmise pe email la promotii@touchcommunications.ro, in termen de maximum 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati si pentru a putea intra in posesia premiului. La solicitarea Organizatorului, pentru verificarea autenticitatii documentului fiscal, castigatorii trebuie sa trimita originalul bonului fiscal/ facturii fiscale respectiv/e prin posta la adresa: Bucuresti, Sectorul 1, CSDA Siriului, str. Siriului, nr. 22-26, et. 1, catre Touch Communications S.R.L, in termen de maximum 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic. Originalele bonurilor fiscale/ facturilor fiscale se vor returna participantilor dupa validarea finala a acestora.
7.7. Bonurile fiscale/facturile fiscale in baza carora reprezentantii Organizatorului vor valida castigurile, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
•    Sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei;
•    Sa dovedeasca achizitionarea produselor participante, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 si 5 de mai sus ;
•    Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 3.
7.8. La primirea premiului, Castigatorilor li se va solicita sa semneze un proces-verbal de predare-primire si o declaratie de acceptanta, pe baza actului de identitate prezentat in original, conform Anexei 3 la prezentul regulament.
7.9. In cazul in care, dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor alocate va fi mai mare decat numarul premiilor validate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.
7.10. Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe website-urile www.profi.ro si www.infopromotii.ro in maximum 15 zile calendaristice de la data validarii finale a acestora.
7.15. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date, documente sau informatii incorecte, incomplete si/ sau false.
7.16. Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani si nici dreptul de a cere schimbarea premiului, in niciun fel.

SECTIUNEA 8. MESAJE TRIMISE DE CATRE ORGANIZATOR DUPA INREGISTRARE
Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:
a) Daca mesajul este valid: Felicitari! Te-ai inscris cu succes, pastreaza bonul/factura fiscal/a pentru validare.
b) Daca SMS-ul contine un mesaj invalid: „Mesaj gresit. Consulta regulamentul pe www.infopromotii.ro.”.
c) Daca numarul bonului/facturii fiscale a fost inscris/a de pe acelasi numar de telefon: Incorect. Numarul bonului fiscal/facturii fiscale  a mai fost inregistrat/a de pe acest telefon .
d) Daca inscrierea s-a facut inaintea perioadei de campanie: Incorect. Campania nu a inceput. Perioada promotiei este 15.11 – 15.12.2019. Produsele trebuie achizitionate in perioada promotiei.
e) Daca inscrierea s-a facut dupa terminarea perioadei de campanie: Incorect. Campania s-a incheiat. Perioada promotiei a fost 15.11 – 15.12.2019.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate câstigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul agentiei Touch Communications SRL.
9.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind in sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Titlul IV – Impozitul pe venit din Codul Fiscal din 2015 – Capitolul VIII, art. 108 – 110, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile in bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
10.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare sunt disponibile, gratuit, oricarui solicitant pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
–    prin cerere scrisa semnata si datata adresata catre Organizator, la adresa detaliata la art. 1.1.;
–    pe website-urile www.profi.ro si www.infopromotii.ro.
10.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica cunoasterea, intelegerea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca si obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
10.3. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
10.5. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
10.6. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea campaniei vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 7 (sapte) zile calendaristice dupa data anuntarii castigatorilor. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Contestatiile pot fi trimise pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro.
10.7. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Campania promotionala este organizata in scopul stimularii vanzarii produselor participante.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:
•    REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);
•    Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•    Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
12.2. Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora, ca atare, transmiterea SMS-ului echivaleza cu acordul implicit al persoanelor fizice expeditoare referitor la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile prezentului Regulament. Drept urmare, in cazul in care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 10.6 de mai sus, insa nu mai mult de data prevazuta la art. 10.6 de mai sus.
12.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt:
•    pentru toti participantii: nr. de telefon;
•    pentru participantii care au fost trasi la sorti si au trecut prin procedura de validare: nume, prenume, semnatura, nationalitate, adresa de e-mail, adresa postala,
•    CNP va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.
12.4. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului, respectiv Imputernicitului acestuia mentionat la pct. 12.5., informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul, respectiv Imputernicitul acestuia mentionat la pct. 12.6.,  va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.  Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la predarea ultimului premiu.
12.5. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
12.6. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus este Organizatorul Campaniei, SC Mars Romania S.R.L. Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”), Touch Communications S.R.L. .
12.7. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului si atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), publicarea castigatorilor Campaniei, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legiisolutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputernictul sau a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
12.8.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara. Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, conform art. 6 (1) (b), precum si in temeiul art. 6.1. (c) si 6.1. (f) din RGPD. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului
12.9. In afara de Operator, prin Imputernicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt:
– S.C Nemo Express SRL (societatea care furnizeaza servicii de curierat rapid; cu sediul in Romania);
– S.C. More Result Marketing SRL (societatea care dezvolta platforma de inscriere in campanie prin SMS,  cu sediul in Romania);
– Autoritati, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare
12.10. Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
12.11. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
12.12. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:
a) Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;
b) Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;
c) Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului poate avea drept consecinta imposibilitatea de inscriere sau de a participa efectiv la Campania promotionala, dupa caz;
d) Furnizarea de date cu caracter personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in joc, de asemenea, Organizatorul va spus sanctiunilor contraventionale si/sau penale;
e) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).
12.13. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera persoanelor vizate:
A. (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.
In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii:
(a)    scopurile prelucrarii;
(b)    categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c)    destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
(d)    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(e)    existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
(f)    dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere;
(g)    in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
(h)    existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
(2)   În cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.
(3)   Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
(4)   Dreptul de a obtine o copie mentionata la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora. – art. 15 GDPR
B. Dreptul la rectificare: se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR
C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) : dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – art. 17 GDPR
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR
E. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 GDPR
G. Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR
H. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit. – art. 22 GDPR
12.14. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro.
12.15. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro), in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal. De asemenea, orice persoana vizata se poate adresa instantelor judecatoresti competente pentru in cazul in care drepturile de mai sus i-au fost incalcate.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
13.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
13.2. Daca o situatie de forta majora/ caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului sau a Agentiei din motive independente de vointa lor, impiedica sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul si/ sau Agentia vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intârziata, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora/ cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor Campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. CLAUZE DIVERSE
14.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul sau Agentia nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise de participanti prin trimiterea SMS-ului sau pentru informatiile transmise prin completarea formularului online si nici pentru bonurile fiscale/ facturile fiscale in baza carora participantii s-au inscris in campanie.
14.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
–    inscrieri efectuate eronat sau pentru bonurile fiscale/ facturile fiscale deteriorate, ilizibile, falsificate sau pierdute din vina participantilor in campania promotionala;
–    mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;
–    defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de internet sau de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom Mobil sau Digi Mobil sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;
–    mesajele trimise care nu contin toate campurile obligatorii si/sau care contin informatii eronate, incomplete sau false;
–    calitatea (vicii ascunse) premiilor oferite in Campanie;
–    calitatea serviciilor societatilor de curierat (e.g. eventuale intarzieri, deteriorari etc.) prin intermediul carora se vor preda premiile;
–    reclamatiile cu privire la premiu, ulterioare semnarii procesului verbal de predare primire;
–    În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
14.3. Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care magazinele care comercializeaza produsele participante la promotie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/ sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati, precum si nici de stocurile pe care acestea le au.
14.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament, care vor prevala.
14.5. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/ sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru produsele participante, acolo unde exista premii de acest fel.

MARS Romania S.R.L
prin TOUCH Communications S.R.L.