CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Volksbank: Castiga bilete la Concertul Lady Gaga din 16 august 2012

Concurs Volksbank Lady Gaga

Premii prin tragere la sorti: 200 x bilet la concertul Lady Gaga din data de 16 august 2012 din Bucuresti; 90 x CD Lady Gaga.

Intra pe , completeaza corect si complet formularul de inscriere si incarca eseul tau cu tema “Care sunt pentru mine micile bucurii ale vietii” (maxim 600 de caractere).

Perioada promoţiei: 18 iulie - 05 august 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Castiga bilete la Concertul Lady Gaga din 16 august 2012”
Perioada campaniei: 18 iulie – 05 august 2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Castiga bilete la Concertul Lady Gaga din 16 august 2012” (denumita in continuare "Campania") este VOLKSBANK ROMANIA, cu sediul în Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, etajele 3-8 si 10, Sector 2, CUI: RO12564356, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/58/2000, societate administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat de 903.154.800 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 3161, reprezentata legal prin dl. Marius - Alfred Borcan, in calitate de Director Directie Marketing si de dna. Iuliana Pacesila, Specialist Marketing, denumita în continuare ORGANIZATORUL.
1.2. Campania se va desfasura prin intermediul SC Proximity SRL, parte a grupului BBDO, cu sediul social in Bucuresti, Str. Iordache Golescu nr. 17, etaj 2, sector 2, CUI RO 14525515, (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”).

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 18 iulie – 05 august 2012.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul/resedinta in Romania („Participantii”), care este de acord sa nominalizeze unul dintre produsele Organizatorului pe care il considera atractiv si sa inscrie in campanie un text, compozitie proprie, cu tema “care sunt pentru mine micile bucurii ale vietii”, conform prevederilor pct 5.
Angajatii Organizatorului si ai Agentiei, ai companiilor Fatboy Entertainment si Myticket implicate in concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), nu au dreptul de a participa la Campanie.
In cazul in care unul dintre participantii la campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul unei alte persoane imputernicite, incluzand semnarea de catre aceasta persoana a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respective, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament. Prin participarea la Campanie, participantilor castigatori nu le vor fi impuse cheltuieli suplimentare pentru a intra in posesia biletelor, cu exceptia cheltuielilor legate de primirea premiilor, in cazul in care nu vor fi gasiti la adresa indicata, contravaloarea tarifelor telefonice normale /serviciilor de internet solicitate de catre terti etc. Castigatorii sunt responsabili pentru eventualalele cheltuieli implicate de transport si cazare pentru participarea la concert.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care trebuie acceptat si respectat de catre toti Participantii („Regulament”).
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, la cerere, pe toata durata Campaniei, astfel:
- pe site-ul campaniei,
- pe site-ul www.infopromotii.ro
- gratuit, in urma unei solicitari telefonice la numarul 0800 67 22 22 de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (exclusiv sarbatorile legale).
- in urma unei solicitari scrise expediate pe adresa de e-mail contact.ladygaga@proximity.ro
Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate publicului prin publicarea pe website-ul campaniei, si pe pagina de internet www.infopromotii.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei, vor face parte integranta din acesta.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
1. Sa acceseze site-ul , sectiunea Concurs Lady Gaga, in perioada 18 iulie, ora 11:00 am – 05 august 2012 – ora 24:00 pm. Intervalele orare sunt cele determinate de setarile de timp ale sistemelor tehnice ale Organizatorului.
2. Pentru a se inscrie in campanie, un participant trebuie sa:
1. acceseze pagina de internet si sa completeze formularul de inscriere introducand urmatoarele date de contact: nume, prenume (ambele din actul de identitate), o adresa valida de e-mail, adresa postala completa din actul de identitate, adresa postala completa si intervalul orar unde doresc sa li se livreze premiul in cazul in care sunt declarati castigatori, numar telefon fix sau mobil, si unde sa nominalizeze cel putin unul din produsele din portofoliul Organizatorului pe care il considera atractiv. Produsele Organizatorului sunt prezentate pe site-ul .
2. Sa scrie si sa incarce pe site-ul un text (un eseu) cu tema “Care sunt pentru mine micile bucurii ale vietii”. Dupa incarcarea textelor pe site, acestea pot fi vizualizate de catre toti vizitatorii site-ului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele introduse gresit. Datele de inscriere sau textul nu mai pot fi schimbate dupa ce au fost completate si trimise spre publicare pe site. Un participant are dreptul sa inscrie un singur text pe toata durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe texte ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul de a anula participarea acestuia. Pentru a fi valid si acceptat in Campanie, un material trebuie sa contina maxim 600 de caractere cu spatii. Intervalul intre scrierea unui material si publicarea lui pe site este de maxim 24 de ore, de luni pana vineri. In cazul unor probleme de ordin tehnic independente de vointa organizatorului, acest interval poate fi depasit.
Textele inscrise vor fi moderate, in sensul ca Organizatorul este liber sa respinga si sa nu accepte inscrierea pentru tragerea la sorti a textelor care contin cuvinte licentioase, care aduc prejudicii de imagine, etc, si care nu respecta tematica propusa. Textele acceptate vor fi publicate pe pagina de internet fara nici un fel de consecinte derivate din drepturile de autor.

SECTIUNEA 6. PREMII SI MODUL LOR DE ACORDARE
In aceasta Campanie se acorda urmatoarele premii, prin tragere la sorti: 200 de bilete la concertul Lady Gaga din data de 16 august 2012, din Bucuresti, stadionul National Arena si 90 de CD-uri Lady Gaga. Un participant declarat castigator va primi un bilet sau un CD. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 44970 RON (cu TVA).
Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu alte bunuri/servicii. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica aleatoare.
Tragerile la sorti pentru premii se vor efectua o data pe saptamana, astfel:
– in data de 24 iulie vor fi extrasi 30 de castigatori pentru bilete si 10 castigatori pentru CD-uri, si vor fi luati in considerare participantii inscrisi in intervalul 18 iulie ora 11:00 am - 22 iulie ora 24:00 pm;
– in data de 31 iulie vor fi extrasi 80 de castigatori pentru bilete si 40 de castigatori pentru CD-uri, si vor fi luati in considerare participantii inscrisi in intervalul 23 iulie ora 00:00 – 29 iulie ora 24:00;
– in data de 6 august vor fi extrasi 90 de castigatori pentru bilete si 40 de castigatori pentru CD-uri, si vor fi luati in considerare participantii inscrisi in intervalul 30 iulie ora 00:00 – 5 iulie ora 24:00;
In cazul in care, in saptamana pentru care se efectueaza extragerea, nu exista in baza de date inscrieri valide, premiile nu se vor acorda si vor ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR.
Lista cu numele câstigatorilor se va afisa pe pagina de internet a campaniei, , în termen de maxim 24 de ore de la data extragerii la sorti si va fi mentinuta pe pagina de internet pana la 16 august 2012. Lista castigatorilor va contine doar urmatoarele informatii: numele castigatorilor si localitatea de domiciliu. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000.
Orice reclamatie referitoare la premiul castigat, ulterioara acestui termen, nu va fi luata in considerare de catre Organizator.
Premiile vor fi inmanate castigatorilor in maxim 5 zile de la incheierea promotiei, prin intermediul serviciilor de curierat, cu predare personala, la adresa si in intervalul orar mentionat in formularul de inscriere de pe .
Pentru a intra in posesia premiului, orice participant va trebui sa faca dovada ca este castigatorul, prezentand reprezentatului firmei de curierat documentele solicitate de Organizator (CI sau BI). In cazul in care persoana castigatoare nu este gasita la adresa indicata, in intervalul orar mentionat la inscriere, premiul va fi returnat catre Organizator, iar persoana castigatoare va putea sa il ridice personal sau printr-o persoana imputernicita de la sediul Agentiei din Str. Iordache Golescu nr. 17A, Sector 1, Bucuresti, pana la data de16 august.
Daca persoana castigatoare nu se prezinta sa-si ridice premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea:
- pentru castigatorii care nu se afla la adresa si in intervalul orar indicate in formularul de inscriere de pe si care nu pot fi contactati telefonic, in intervalul mentionat mai sus, din cauze independente de vointa Organizatorului – de ex. nu raspund la telefon, au telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, nu au semnal la telefon etc.
- pentru eventualele intarzieri in livrare datorate firmei de curierat rapid si pe care Organizatorul nu le poate prevedea sau impiedica.

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul si Agentia prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, garantand confidentialitatea acestora. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens.Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la adresa indicata la sectiunea 1, în atentia Directiei Marketing.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie in campanie. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.
     Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea:
- pentru datele personale incomplete, incorecte sau inexacte inscrise pe pagina de internet sau pentru inscrierile efectuata in afara perioadei promotionale
- pentru intreruperile neanuntate sau perioade limitate de nefunctionalitate ale site-ului din motive tehnice, cauzate de furnizorul conexiunii de internet, etc;
- pentru inscrierile efectuate in afara perioadei promotionale.

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.   
In situatia anularii concertului din motive independente de vointa ORGANIZATORULUI acestei promotii, Campania va fi oprita imediat iar premiile nu vor mai fi expediate, chiar daca au avut loc trageri la sorti.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa indicata in Sectiunea 1, în atentia Directiei Marketing.
Prezentul Regulament a fost redactat de parte cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata si a fost procesat si autentificat la BNP Marina Sergiu-Sorin, Feig Salisen, Ionescu Cristi-Stefania, Niculescu Andreea-Maria, din mun. Bucuresti, str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, sector 2, în 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) au fost eliberate partii, iar un exemplar s-a retinut pentru arhiva biroului notarial.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Volksbank: Castiga bilete la Concertul Lady Gaga din 16 august 2012"

Ultima actualizare: 07 aug. 2012
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Volksbank: Castiga bilete la Concertul Lady Gaga din 16 august 2012

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media