CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Vincon - Portofelul gros

Portofelul gros

Premii prin tragere la sorti: 1 x salariu pe un an (4.300 EUR); 12 x 1.000 EUR (cate un premiu pe saptamana).
Premii orare: 348 x 100 RON.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite numarul bonului fiscal prin SMS la 1728 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) sau prin formularul de inscriere de pe . Pastreaza bonurile pentru validare.

Perioada promoţiei: 13 mai - 31 iulie 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Portofelul gros”
organizata de S.C. Vincon Logistic S.A.
(perioada: 13 mai – 31 iulie 2013)

Art. 1 – Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Portofelul gros” (denumita in continuare „Promotia”) este SC VINCON LOGISTIC SA. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Focsani, strada Avantului nr.12, judetul Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr J39/477/2010, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/225/1991, avand cod unic de inregistrare RO 27770826, avand numar de operator de date personale 27660.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Promotia va incepe pe data de 13 mai 2013, ora 00:00:01 si va dura pana la 31 iulie 2013, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei
3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
· in format electronic, prin accesarea website-ului
· in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din SC Vincon logistic SA, Str. Valsanesti nr 1E, sector 3, Bucuresti, Romania, la adresa de e-mail promotie@vinconromania.ro.
3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 0213467993 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul .

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
· angajatii companiei Vincon Logistic S.A. si ai distribuitorilor acesteia
· angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante
5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie:
- Premiat Vin de Masa (ambalaj de 0,75L; 1,5L);
- Muscatel (ambalaj de 0,75 L; 1L; 1,5L; 2L);
- Golden de Odobesti (ambalaj de 1L);
- Vin de Petrecere (ambalaj de 0,75L).
5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
5.3. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei
6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:
6.1.1. Premiu mare, conform tabelului si descrierii de mai jos:
 

Natura premiului

Cantitate totala

Total valoare neta

(fara TVA)

 

[buc]

[RON]

4.300 Euro

1

18,705

Salariul pe un an a fost calculat pornind de la valoarea salariului mediu pe economie, astfel: 1558 ron salariu mediu/luna X 12 luni.

6.1.1. Premii saptamanale conform tabelului de mai jos:
 

Natura premiului

Cantitate/ saptamana

Cantitate

totala

Total valoare neta

(fara tva)

 

[buc / sapt]

[buc]

[RON]

1000 Euro

1

12

52,200

  
6.1.2. Premii mici conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Cantitate zilnica

Cantitate totala

Total valoare neta

 

[buc/zi/luni- vineri]

[buc]

[RON]

100 RON

6

348

34, 800


6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 105.705 RON . La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat de castigatori. Valorile in lei ale premiilor au fost calculate la paritatea 1 Eur = 4,35 RON.
6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor numere de bon fiscal care dovedesc achizita de Produse Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
(4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 13 mai 2013 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 iulie 2013 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participantii vor trimite Numerele de bon fiscal in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1) Prin expedierea, in perioada 13 mai 2013 - 31 iulie 2013, a unui SMS la 1728 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) continand numarul de bon fiscal.
(2) Online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului . Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul de bon fiscal si numarul telefonului mobil (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Cosmote).

Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul fiscal sau bonurile fiscale continand numarul de bon fiscal unic, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2 (2). Acest Cont va cumula toate Numerele de bon fiscal transmise de catre participanti prin oricare dintre modalitatile de participare mentionate la Art 7.2.2 (1) si Art. 7.2.2 (2), indiferent daca acestea sunt valide sau nu.
7.2.3. Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi Numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de bon fiscal.
7.2.4. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 numere de bon fiscal intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt Numar de bon fiscal introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2) Daca Participantii transmit numere de bon fiscal care sunt fie eronate, fie contin orice alte caractere suplimentare (ex. Bon fiscal 12345; bf 12345 etc.) sau care au mai fost transmise anterior
(3) Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4)
(4) Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.8, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numarelor de bon fiscal.
(5) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.6. Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon fiscal eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele numere de bon fiscal transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a Numarului de bon fiscal, participantul va primi un sms conform articolului 7.2.8.(2) d sau un mesaj pe website-ul promotiei conform articolului 7.2.9.(2) d.
Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 0213467993 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale).
In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Numarelor de bon fiscal expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numarelor de bon, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind bonul fiscal de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic.
Numerele de bon fiscal valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.

7.2.7. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1728 continand numarul de bon fiscal

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie.
b. sa trimita intre 13 mai si 31 iulie 2013 un SMS la numarul 1728 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Cosmote) care sa contina numarul de bon fiscal care dovedeste achizitia a cel putin unui produs participant la promotie

(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a) Pentru fiecare SMS trimis pana la 13 mai 2013, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: Promotia nu a inceput inca. Pastreaza bonul fiscal si retrimite numarul de bon fiscal din 13.05.2013 la acelasi numar sau pe
(b) Daca un Numar de bon fiscal corect este expediat in perioada 13 mai-31 iulie 2013, Participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Numarul de bon fiscal este corect. Participa in continuare pentru mai multe sanse la premiul cel mare.
(c) Daca un Numar de bon fiscal promotional incorect este expediat in perioada 13 mai-31 iulie 2013, Participantul va primi urmatorul mesaj: Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare.
(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 numere de bon fiscal gresite, accesul la promotia Vincon ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj: Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la infoline 0213467993 (tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca.
(e) Daca un Numar de bon fiscal promotional este primit la numarul 1728 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon Participantul va primi urmatorul mesaj: Acest Numar de bon fiscal a fost deja folosit. Cumpara din nou pentru o noua sansa de castig.
(f) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Vincon s-a incheiat pe data de 31.07.2013.Iiti multumim pentru interes!
(g) Daca un participant castiga un premiu mic, acesta va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Ai castigat 100 de lei. Contacteaza-ne la 0213467993 pentru a afla cum poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul fiscal original pentru validare
(h) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 11-lea Numar de bon fiscal intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 numere de bon fiscal in promotie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text: Ai introdus deja numarul maxim de numere de bon fiscal admise pe zi (10). Poti folosi din nou acest Numar de bon fiscal in alta zi.

7.2.8. Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe website-ul

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie.
b. sa intre pe si sa introduca numarul de bon fiscal in perioada 13 mai – 31 iulie 2013
(2) Introducerea Numar de bon fiscal se face in sectiunea „Participa la promotie!”, prin introducerea numarului de telefon mobil si a Numar de bon fiscal. Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:
(a) Daca acest Numar de bon fiscal promotional este corect si incarcat in perioada 13 mai – 31 iulie 2013: Felicitari! Numarul de bon fiscal este corect. Participa in continuare pentru mai multe sanse la premiul cel mare.
(b) Daca un Numar de bon fiscal promotional introdus este incorect si incarcat in perioada 13 mai– 31 iulie 2013, Participantul va primi mesajul: Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare.
(c) Daca se incearca introducerea in promotie a aceluiasi Numar de bon fiscal de mai multe ori, Participantul va primi urmatorul mesaj: Acest Numar de bon fiscal a fost deja folosit. Cumpara din nou pentru o noua sansa de castig.
(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 numere de bon fiscal gresite/introduse anterior, accesul la promotia Vincon ii va fi blocat si va primi urmatorul mesaj: Din pacate, contul tau a fost blocat din cauza ca ai introdus prea multe numere de bon fiscal incorecte.
(e) Daca un participant castiga un premiu mic va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Ai castigat 100 de lei. Contacteaza-ne la 0213467993 pentru a afla cum poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul fiscal original pentru validare
(f) Daca un participant vrea sa introduca mai mult de 10 numere de bon fiscal intr-o zi (numarul maxim admis), va primi un mesaj cu urmatorul text: Ai introdus deja numarul maxim de numere de bon fiscal admise pe zi (10). Poti folosi din nou acest Numar de bon fiscal in alta zi.

7.3. Desemnarea castigatorilor
7.3.1 Premiul mare descris la Art 6.1.1 se va acorda prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti va fi organizata in intervalul 02 – 09 august 2013 si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 13 mai 2013 (ora 00:00:01) si 31 iulie 2013 (ora 23:59:59);
7.3.1.1 Extragerile se vor face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public. La fiecare extragere pentru Premiul mare va fi desemnat un singur castigator, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.7.4.) si 4 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii.
7.3.2 Premii saptamanale descrise la Art 6.1.2 se vor acorda prin tragere la sorti, astfel:
(1) In data de 21 mai va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 13 – 19 mai 2013
(2) In data de 28 mai va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 20-16 mai 2013
(3) In data de 04 iunie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 27 mai – 02 iunie 2013
(4) In data de 11 iunie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 03 – 09 iunie 2013
(5) In data de 18 iunie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 10 – 16 iunie 2013
(6) In data de 25 iunie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 17-23 iunie 2013
(7) In data de 02 iulie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 24 - 30 iunie 2013
(8) In data de 09 iulie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 01 – 07 iulie 2013
(9) In data de 16 iulie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 08 - 14 iulie 2013
(10) In data de 23 iulie mai va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 15 - 21 iulie 2013
(11) In data de 30 iulie va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 22 – 28 iulie 2013
(12) In data de 07 august va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 29 – 31 iulie 2013

Un Participant poate castiga un singur premiu saptamanal.
7.3.3 Premii mici descrise la Art 6.1.3 se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.3.3.1 Pentru fiecare premiu mic (zilnic) se va desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5). Momentele castigatioare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Promotiei si, respectiv, din intervalul orar 08:00 – 22:00.
7.3.3.2 Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.
7.3.3.3 Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un Numar de bon fiscal valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm in Contul sau un Numar de bon fiscal valid). De asemenea, Participantii cu urmatoarele 4 numere de ordine consecutive vor fi desemnati rezerve. (Pentru exemplul de mai sus, vor fi desemnati rezerve Participantii al caror numere de ordine sunt: 4, 5, 6 si 7).
7.3.3.4 Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un Numar de bon fiscal valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pt momentul castigator antecendent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul este 12:07 cu numar de ordine 2 iar intre cele 2 momente nu au fost introduse numere de bon fiscal valide, al treilea Numar de bon fiscal valid introdus dupa 12:07 (care reprezinta si al treilea Numar de bon fiscal introdus dupa ora 10:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, urmatoarele 4 numere de bon fiscal valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 10:00; al doilea Numar de bon fiscal valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentr ora 12:07, iar urmatoarele 4 numere de bon fiscal valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment).
7.3.3.5 Se vor acorda 6 premii mici pe zi, cate unul pe ora, numai in intervalul orar 10.00 – 16.00. Premiile mici se acorda numai in zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. In zilele de sambata si duminica nu se acorda premii mici.

7.3.3.6 Un Participant poate castiga cel mult un premiu mic pe toata perioada desfasurarii promotiei si cel mult inca un premiu saptamanal si premiul cel mare.
7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bonul fiscal continand orice Numar de bon fiscal introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(4) Participantul va asigura integritatea bonul fiscalui si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului,
(5) Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor saptamanale sau ai premiului mare vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care prin aceste castigatorul nu poate fi contactat, va primi un SMS in a 6-a zi lucratoare dupa momentele precizate mai sus, in care i se va aduce la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul. In cazul in care nu se primeste nici un raspuns in termen de 24 ore de la trimiterea SMS-ului, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.
(6) Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor zilnice trebuie sa contacteze Organizatorul la numarul 0213467993, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de momentul primirii sms-ului prin care au fost anuntati de castig. In cazul in care castigatorul nu contactateaza Organizatorul in termen de 5 zile da la momentul castigului, acesta va fi invalidat si se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.
(7) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

a. Castigatoriul premilui mare:
- nume si prenume
- adresa din cartea identitate
- CNP si serie, numar CI pentru plata impozitului
- contul bancar in care doreste sa-i fie transferata suma de bani castigata

Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:
- avea obligativitatea ca in termen de 30 de zile sa trimita copia bonului fiscal la promotie@vinconromania.ro sau catre adresa SC Vincon logistic SA, Str. Valsanesti nr1E, sector 3 , Bucuresti.

b. Castigatorii premiilor saptamanale:
- nume si prenume
- adresa din cartea identitate
- CNP si serie, numar CI pentru plata impozitului
- contul bancar in care doreste sa-i fie transferata suma de bani castigata

Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:
- avea obligativitatea ca in termen de 30 de zile sa trimita copia bonului fiscal la promotie@vinconromania.ro sau catre adresa SC Vincon logistic SA, Str. Valsanesti nr1E, sector 3 , Bucuresti.

c. Castigatorii premiilor instant:
- nume si prenume
- adresa din cartea identitate
- CNP si serie, numar CI pentru plata impozitului
- contul bancar in care doreste sa-i fie transferata suma de bani castigata

Pentru a intra in posesia premiului, ei vor:
- avea obligativitatea ca in termen de 30 de zile sa trimita copia bonului fiscal la promotie@vinconromania.ro sau catre adresa SC Vincon logistic SA, Str. Valsanesti nr1E, sector 3 , Bucuresti.

7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre cele 4 rezerve nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website , in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul pana la data de 31.10.2013.
7.5. Intrarea in posesia premiilor
7.5.1. Banii vor fi virati in conturile castigatorilor ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul , (sectiunea “Castigatori”)
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite
8.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din numarul de bon fiscal Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii
9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2. Organizatorii Campaniei promotionale „Portofelul gros” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.
9.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31 iulie 2013 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2. lipsa de pe bonul fiscal a denumirii produsului participant;
3. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1728, inscrierea online pe un alt site decat , ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
4. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un Numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal promotional
5. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
6. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote;
7. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
8. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil si Numar de bon fiscal valid)
9. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
10. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat Numerele de bon fiscal online sau prin e-mail;
11. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numarul de bon fiscal pe sau a trimis SMS-ul respectiv continand numarul de bon fiscal promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
12. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
13. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, Numar de bon fiscal ului inscris;
14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
15. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
16. Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
17. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional sau la numarul de bon fiscal (ex: bonuri fara numere de bon fiscal imprimate, numere de bon fiscal ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
18. Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
19. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
20. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
21. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
22. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Vincon Logistic S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Vincon Logistic S.A. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Vincon Logistic S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 27660 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Str. Polona, nr.43, Sector 1, Bucuresti, Romania,, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Vincon Logistic S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Vincon Logistic S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
10.4 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa SC Vincon Logistic SA, Str. Valsanesti nr 1E, Sector 3 Bucuresti, Romania, in atentia departamentului de Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.6 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
10.7 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor
12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii
13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 - Alte Clauze
14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Vincon - Portofelul gros"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Vincon - Portofelul gros

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media