CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Tombola nationala Pet Mars pentru magazine

Tombola nationala Pet Mars pentru magazine

Premiu prin tragere la sorti: 1 x excursie pentru doua persoane pe o insula exotica, acordat proprietarului magazinului participant din care a fost extras bonul fiscal castigator in cadrul campaniei adresata clientilor persoane fizice „Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau”.

Permite desfasurarea in magazinul tau a Campaniei Promotionale  „Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau” in perioada:  01.10.2018 – 01.12.2018.

Perioada promoţiei: 01 octombrie - 01 decembrie 2018

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Owneri Magazine Participante la Campania "Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premiu sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau"
Perioada campaniei:  01.10.2018 – 01.12.2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala “Owneri Magazine Participante”
Campanie - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premiu sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau”, reprezentand o loterie publicitara in sensul  Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 („Campania” sau „campania promotionala”) este organizata de S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia.
1.3. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Atât regulamentul, cât si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1 cod postal 020325, putând fi obtinute ca urmare a transmiterii unei solicitari scrise datate si semnate.
1.4. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii înregistrati pâna la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte în termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.
1.5. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii de publicitate:   
- S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, str. Maxim Gorki nr.20A, sec.1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie ,
- S.C. Touch Communications SRL persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare RO34551632, agentia de implementare.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara în perioada: 01.10.2018, ora 00.00.00 (ora României) – 01.12.2018 ora 23.59.59 (ora României), în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe întreg teritoriul României, în toate magazinele de tip traditional si cele specializate in hrana pentru animale, magazine selectate de catre Organizator si semnalizate cu insemnele campaniei detaliate in anexa 3, denumite în continuare Magazine Participante.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa doar proprietrii Magazinelor Participante, cu vârsta de minim 18 ani impliniti pâna la data începerii campaniei (01.10.2018), cetateni români, cu domiciliul stabil în România, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiilor de publicitate,  sotii, sotiile si rudele de gradul întâi (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior. 
3.3. În cazul în care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, incluzând semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele Participante în Campanie în limita stocului disponibil din Magazinele Participante, sunt produsele apartinand urmatoarelor branduri:
•    Pedigree
•    Whiskas
•    Sheba
•    Dreamies
•    Cesar
•    Perfect Fit

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA
5.1. În vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa permita desfasurarea in magazinul lor a Campaniei Promotionale  „Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau” in perioada:  01.10.2018 – 01.12.2018.
Va fi declarat castigator proprietarul magazinului participant din care a fost extras bonul fiscal castigator in cadrul campaniei adresata clientilor persoane fizice ale magazinelor participante, denumita „Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau”.
5.2. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CAMPANIA PROMOTIONALA
6.1. În cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a castiga prin tragere la sorti o excursie pentru doua persoane pe o insula exotica, cu valoare maxima de 23300 RON (fara TVA). Excursia va fi oferita sub forma de VOUCHER. Voucherul va fi acordat prin intermediul agentiei de turism ETURIA si acopera doar transportul cu avionul si cazarea pe o insula exotica la alegerea castigatorului in limita a 23300 lei (fara TVA).
6.2. Valoarea maxima totala a premiilor oferite în cadrul campaniei este de 23300 RON (fara TVA).
6.3. În cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si/sau servicii. Câstigatorii premiilor sunt singurii beneficiari ai acestora, neputând transfera dreptul lor catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu exemplificativ.
6.4. Castigatorul premiului va fi desemnat in urma tragerii la sorti din cadrul campaniei promotionale Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau.
Bonul fiscal validat ca si castigator al excursiei din campania „Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau” va desemna si castigatorul excursiei din cadrul prezentei Campanii.
6.5. Organizatorul va acorda un singur premiu în cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Anuntarea posibilului castigator se va face în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data validarii castigatorului marelui premiu din cadrul campaniei „Tombola Nationala prin SMS - Cumpara hrana pentru animalutul tau in valoare de minim 10 lei si ai sansa de a castiga un super premium sau unele dintre multe alte premii pentru animalutul tau”, de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta va fi informat în legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

Validarea castigatorilor si Acordarea premiilor

7.2. În urma validarii , potentialul castigator va trebui sa confirme faptul ca este proprietarul magazinului de unde a fost extras bonul fiscal castigator. De asemenea, i se va solicita sa semneze si sa transmita catre Agentia Touch Communications acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1 la prezentul Regulament) si sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul impreuna cu procesul verbal si declaratia de acceptare a premiului. Câstigatorul trebuie sa trimita acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, o fotocopie a ultimului act constitutiv al societatii si o fotocopie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii castigatorului si pentru îndeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului in cazul in care valoarea premiului depaseste 600 lei) la o adresa comunicata de reprezentantul Organizatorului în termen de maxim 2 zile lucratoare din data în care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra în posesia premiului.
7.3. Pentru intrarea în posesie a premiului - excursie pentru doua persoane se vor parcurge urmatorii pasi :
- 1. Primire email cu toate ofertele curente prin intermediul agentiei Eturia, catre destinatiile exotice acoperite de voucher.
- 2. Câstigatorul confirma destinatia si perioada, în termen de maxim 7 zile calendaristice.
- 3. Câstigatorul semneaza procesul verbal de predare – primire si declaratia de acceptanta a premiului, documente trimise prin intermediul unui curier si confirma numele celor 2 persoane care vor merge in excursie. In cazul in care sunt mai multi asociati/actionari , acestia vor decide de comun acord cine va merge in excursie.
- 4. Receptionarea voucherului de excursie cu valoare maxima de 23300 lei (fara tva), în format fizic , transmis prin intermediul unui curier în termen de 30 zile lucratoare de la data semnarii procesului verbal de acceptanta a premiului. Voucherul va contine numele castigatorului si adresa agentiilor Eturia de unde se poate revendica excursia .

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusiva a castigatorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul agentiei de implementare, Touch Communications SRL.
8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.
8.3. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pe parcursul caruia a fost organizata Campania.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricarui solicitant pe întreaga durata a loteriei publicitare, în oricare dintre urmatoarele modalitati:
- printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului ;
9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3. Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 
9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:
•    REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);
•    Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•    Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
11.2. Prin înscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 9.5 de mai sus, insa nu mai mult de data de 30.11.2018 .
11.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: pentru castigatori: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, , CNP din CI (doar in cazul premiilor cu valoarea peste 600 lei), fotografie.
11.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 11.3 de mai sus este Organizatorul Campaniei, MARS ROMANIA S.R.L.
Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”) TNDC Advertising.
11.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 11.3  de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului, atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
11.6.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 11.3 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR.
11.7. In afara de Operator, prin Imputernicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: Touch Communications– agentie de implementare, More Results Marketing – asigura platforma de inscriere a participantilor in campanie (numarul scurt de SMS), Nemo Express Curier - societatea care furnizeaza servicii de curierat rapid (pentru transmiterea premiilor), ProCont Consult – societatea care asigura serviciile contabile pentru calcularea si declararea taxelor catre Statul Roman, Agentia de turism ETURIA pentru acordarea premiului sub forma de voucher.
11.8. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati cu privire la colectarea datelor de catre Operator, Imputernicit si celelalte categorii de profesioniti mentionati la art. 11.7 de mai sus. Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Campaniei, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus dupa scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Campaniei, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Operatorului si/sau Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus si/sau vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila
Datele cu privire la castigator colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator si Imputernicit pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare.
Furnizarea de date cu caracter personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiul pus in joc.
11.9. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament.
(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:
(a)    scopurile prelucrarii;
(b)    categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c)    destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, în special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
(d)    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(e)    existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin în cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
 (3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizata introduce cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
(i)    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii)    Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii)    Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
(iv)    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v)    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:
(i)    Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
(ii)    prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
(iii)    Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(iv)    Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
E. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
F. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.
G. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
H. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
11.11. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro .

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel încât organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
12.2. Daca o situatie de forta majora si/ sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 - 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate câstigatorului care îndeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
-    Imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
-    Eventualele dispute legate de asociatii care vor merge in excursie , in cazul in care sunt mai multi asociati.
-    Alegerea excursiei (perioada, compania de transport , hotel) . Acesta va fi aleasa de catre Castigator.
-    Eventuale accidente aparute în cadrul excursiei .
-    Obtinerea vizelor de calatorie ale castigatorului si ale însotitorului. Acestea intra exclusiv în sarcina castigatorului.
-    Valabilitatea documentelor de calatorie (pasapoarte). Acestea intra exclusiv în sarcina castigatorului.
-    Asigurarea de calatorie. Acestea intra exclusiv in sarcina castigatorului.
-    Transportul din localitatea de rezidenta si pâna la punctul de plecare în excursie (Aeroportul International Otopeni) , acestea intrând exclusiv în sarcina castigatorului.
-    Transportul din punctul de sosire în tara (Aeroportul International Otopeni) si pâna la localitatea de rezidenta, acestea intrând exclusiv în sarcina castigatorului.
13.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul castigat.

Organizator,
S.C. Mars România S.R.L.

Prin,
S.C. Touch Communications S.R.L.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Tombola nationala Pet Mars pentru magazine"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Tombola nationala Pet Mars pentru magazine

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media