CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Promo Mic.ro

Promo Mic.ro

103602 bonuri in valoare de 8,72 RON fiecare, utilizabile in reteaua magazinelor Mic.ro

Completeaza corect si complet bonul cadou primit de la promoterii Mic.ro.

Perioada promoţiei: 20 mai 2010 - 01 ianuarie 2011

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Perioada promotiei s-a prelungit pana la 1 ianuarie 2011.


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Promo Mic.ro

 

 

 

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Promo Mic.ro” (denumita in continuare "Campania" sau "Promotia") este Mic.Ro Retail Srl   (denumita in continuare “Organizatorul), cu sediul in Bucuresti, Bd. Mircea Eliade, Nr 2, sector 4

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA  2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA  3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele MIC.Ro in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 In Anexa 1 a prezentului regulament se regasesc toate magazinele Mic.ro participante la campanie.

SECTIUNEA  4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe in data de  20 mai 2010 ora 17:00:00 si se va incheia la data de 15 iunie 2010 ora 23:59:59.

SECTIUNEA  5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Mic.Ro Retail Srl, angajatii agentiilor si ai companiilor implicate in desfasurarea acestei promotii, ai companiilor distribuitoare si furnizoare ale Mic.Ro Retail SRL si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

5.2. La Campanie pot participa toate persoanele cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”) cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei care trimit folosesc un bon de reducere de 8.72 ron respectand prezentul Regulament. Bonul poate fi folosit o singura data, la un sigur magazin Mic.ro, la alegerea Participantilor.

5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA  6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. La aceasta Campanie participa produsele achizitionate din magazinele Mic.ro (conform Anexei 1) ce pot fi achitate cu un bon Mic.ro in valoare de 8.72 ron.

SECTIUNEA  7. PREMIILE  ACORDATE

7.1. In cadrul acestei Campanii Organizatorul ofera 69 000 de bonuri, fiecare in valoare de 8.72 RON.

Valoarea totala a bonurilor este de 601.680 lei inclusiv TVA.

 

SECTIUNEA  8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

8.1. Incepand cu data de 20.05.2010 orele 17:00:00 promoterii Mic.ro vor vizita la domiciliu, in sistem aleator, oamenii care stau in preajma magazinelor, conform Anexei 1 a prezentului regulament si le vor face cadou un bon Mic.ro in valoare de 8.72 RON. In total se vor oferi cadou maxim 69 000 de bonuri.

8.2. Un astfel de bon cadou pentru cumparaturi poate fi folosit in oricare din magazinele Mic.ro.

8.3. Persoanele care doresc sa folosesca acest bon cadou in valoare de 8.72 ron trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-     achizitioneze produse din magazinele Mic.ro in valoarea de minim 8.72 ron;

-     sa completeze toate campurile de pe spatele bonului cadou cu datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, email, numar de membrii din gospozarie, CNP, semnatura);

-     pentru achitarea unui bon fiscal nu poate fi folosit mai mult de un bon cadou;

-     un bon nu poate fi folosit decat o singura data;

-     pentru ca un bon sa fie acceptat de casier trebuie ca acesta sa fie completat integral cu datele personale solicitate;

-     casierul isi rezerva dreptul de a solicita persoanelor care doresc sa achite bonul fiscal folosind un bon cadou prezentarea unui act de identitate pentru a putea valida veridicitatea informatiilor declarate pe talon;

-     in cazul in care bonul cadou este completat integral si corect, casierii Mic.ro il vor accepta pentru plata bonului fiscal si va ramane in posesia acestora;

8.4.   Daca valoarea bonului fiscal de achizitie a unor produse din magazinele Mic. Ro este mai mica de 8.72 ron nu se va acorda rest in cazul platii cu bon cadou.

8.5.  Organizatorul nu este raspunzator pentru bonurile cadou nefolosite pana la data inscrisa pe acestea plus inca 30 de zile calendaristice.

8.6. O persoana nu poate folosi mai mult de un bon cadou Mic.ro.

SECTIUNEA  9. CONDITII DE VALIDARE

9.1. Pentru ca un bon cadou sa fie considerat valid si aprobat pentru plata a 8,72 ron din valoarea cumparaturilor facute in cadrul unui magazin Mic.ro participant la promotie trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

- sa aibe toate informatiile completate (nume, prenume, adresa, telefon, adresa email, numar de membrii din gospodarie, CNP si semnatura);

- datele completate pe bonul cadou sa fie conform cu cele din cartea de identitate a persoanei care doreste sa foloseasca bonul cadou;

- sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

- bonul cadou sa fie intreg;

- sa permita citirea cu usurinta a informatiilor completate pe bon

- bonul sa fie original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau orice alte reproduceri ale acestuia).

9.2     In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus poate folosi bonul cadou, indiferent daca este sau nu persoana careia i-a fost facut cadou de catre promoterii Mic.ro sub rezerva indeplinirii cerintelor de la sectiunea 11 de mai jos.

9.3. Persoanele interesate care nu pot face dovada detinerii unui bon cadou nu pot participa la acesta campanie.

9.4. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a oferit un bon cadou insa nu mai pot face dovada detinerii acestuia si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

9.5. In cadrul acestei campanii nu se poate oferi contravaloarea in bani a bonului cadou.

SECTIUNEA  10.  ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

10.1 Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor cadou, de instrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor cadou necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri cadou  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

SECTIUNEA  11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1        Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, în scopul prezentei Campanii Promotionale si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

11.2.     Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

11.3     La cererea oricarui client Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Mic.Ro Retail, Bucuresti, Bd. Mircea Eliade, Nr 2, sector 4, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.4.     Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor  premiilor din cadrul campaniei promotionale. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA  12.  LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

- Eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor cadou;

- Bonuri cadou incomplete, inexacte, incorecte, deteriorate sau falsificate;

- Situatiile in care consumatorii nu au folosit bonul cadou pana la data inscrisa pe acestea plus inca 30 de zile calendaristice

SECTIUNEA  13.  TAXE

13.1      Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor si/sau a confirmarii de plata a premiului in contul indicat de fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

13.2      Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.


SECTIUNEA  14.  FORTA MAJORA

14.1      Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

14.2      Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA  15.  LITIGII SI FRAUDE

15.1      In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

15.2      Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Mic.Ro Retail S.R.L., cu sediul in Bd. Mircea Eliade, Nr 2, sector 4, sector 1, Bucuresti Romania, in atentia „Dep. Marketing”, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheirii campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

15.3      Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor cadou. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care face dovada detinerii bonului cadou in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

15.4      Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

15.5      In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA  16.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1      Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

16.2      Regulamentul Campaniei „Promo Mic.ro” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.infopromotii.ro si fiecare magazin particiant Mic.ro.

16.3.     Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 4 exemplare originale.

 

 

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Promo Mic.ro"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Promo Mic.ro

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media