CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Orbit - "Igiena orala, un subiect de premii"

Concurs cu premii Orbit

Premii pentru fiecare revista prticipanta: 1 x periuta de dinti electrica marca Braun; 1 x 240 pachete de Orbit Winterfrost; 1 x 240 pachete de Orbit Spearmint.

Citeste una dintre revistele participante si trimite un mesaj la office.romania@wrigley.com in care sa povestesti o intamplare din cariera ta in care zambetul a avut un rol important; scrie-ti numele, prenumele si adresa ta postala completa, mentionand si revista din care ai aflat despre concurs.

Perioada promoţiei: 03 decembrie 2007 - 21 ianuarie 2008

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Igiena orala, un subiect de premii”

3 Decembrie 2007 – 21 Ianuarie 2008

 

 

 

Art. 1. Organizatori

 

Organizatorul Campaniei promotionale „Igiena orala, un subiect de premii”‚ este Wrigley România SRL („Organizator”), cu sediul în Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România (date de identificare: CF RO6600357, J40/24261/1994)].

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei Promotionale „Igiena orala, un subiect de premii”

 

Campania promotionala „Igiena orala, un subiect de premii” are loc în perioada 3 decembrie 2007 – 21 ianuarie 2008 la nivel national.

 

Art. 3. Dreptul de participare

 

3.1.       La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, rezidenta în România, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate în organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

3.2.       Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. În cazul participantilor minori se prezuma ca acestia au acceptul parintilor sau al reprezentantilor legali.

 

Art. 4 . Reviste si/sau Publicatii participante la promotie

 

La aceasta promotie participa urmatoarele Reviste si/sau Publicatii aparute în perioada Campaniei (3 decembrie 2007– 21 ianuarie 2008), conform urmatoarelor date de aparitie:

 

1.         Pro Tv Magazin – 3 decembrie 2007

2.         Tv Mania – 3 decembrie 2007

3.         Bolero – 17  decembrie 2007

4.         Unica – 20 decembrie 2007

5.         Avantaje  – 17 decembrie 2007

6.         Elle – 18 decembrie 2007

7.         Lumea femeilor – 12 decembrie 2007

8.         Libertatea femei – 24 decembrie 2007

9.         Cosmopolitan – 19 decembrie 2007

 

Art. 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

 

5.1.      Pentru a participa la aceasta Campanie persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie sa se înscrie în Campanie conform art. 5.2. de mai jos.

 

5.2.      Înscrierea în Campanie se face prin trimiterea unui mesaj e-mail la adresa office.romania@wrigley.com, în care participantul va trebui sa povesteasca o întâmplare din cariera sa în care zâmbetul a avut un rol important, împreuna cu datele personale de identificare ale participantului (prenume, nume, adresa completa) mentionand revista din care a luat cunostinta de existenta Campaniei.

 

5.3.      Mesajele e-mail, continând descrierea întâmplarii relevante conform tematicii mentionate la art. 5.2 de mai sus, trebuie trimise de persoanele care doresc sa participe la Campanie pâna cel mai târziu data de 21 ianuarie 2008. Mesajele astfel concepute, trimise si primite la adresa office.romania@wrigley.com vor intra automat în competitia cu premii, daca participantul îndeplineste cerintele mentionate în art. 3.1 de mai sus.

 

5.4.      Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere pentru mesajele care, din motive independente de culpa sa, nu ajung în termenul prevazut de regulament sau nu ajung deloc la destinatie, din motive relative la conexiunea la internet.

 

5.5.      Premiile vor fi oferite la sfârsitul Campaniei, în urma jurizarii, conform art. 8 din prezentul Regulament.

 

 

Art. 6. Conditii de validitate

 

6.1.      Pentru ca un mesaj e-mail sa fie considerat valid, acesta trebuie sa îndeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

a)         Participantii sa aiba dreptul de a participa conform art. 3;

b)         Sa fie expediat prin e-mail pâna la 21 ianuarie 2008 inclusiv, la adresa office.romania@wrigley.com;

c)         Sa contina descrierea unei întâmplari personale relevante, conform art. 4 si art. 5 de mai sus;

d)         Sa contina numele si prenumele si adresa completa a participantului, date cu caracter real si neechivoc si mentionarea titlului publicatiei de unde a luat la cunostinta despre concurs.

 

6.2.      Vor fi considerate valabile si acele mesaje care au fost primite de Organizatori în prima zi a Campaniei. Mesajele astfel primite vor face obiectul jurizarii conform art. 8 din prezentul Regulament.

 

 

Art. 7. Premiile oferite în cadrul campaniei

 

7.1.      În cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda câte 3 premii pe fiecare revista si/sau publicatie participanta în Campanie, în total 27 de premii, în valoare comerciala totala de 2049,41 RON (TVA inclus), reprezentând:

 

-           Premiul 1 – Periuta de dinti electrica marca Braun; (x 9)

-           Premiul 2 –  240 pachete de Orbit Winterfrost – cantitatea aferenta consumului pe un an ( x 9 )

-           Premiul 3 – 240 pachete de Orbit Spearmint – cantitatea aferenta consumului pe un an ( x 9 )

 

7.2.      Valoarea fiecarui premiu este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa, daca este cazul.

 

7.3.      Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. În cazul refuzului sau imposibilitatii vreunui potential câstigator de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezerve, conform art. 8 de mai jos. În cazul în care nici cei de pe lista de rezerve nu îndeplinesc conditiile de validare, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

 

Art. 8. Acordarea premiilor si validarea câstigatorilor

 

8.1.      Data desemnarii mesajelor câstigatoare este: 4 februarie 2008, pentru fiecare revista si/sau publicatie participanta în parte. Desemnarea câstigatorilor se va face în urma deciziei luate de un juriu care va evalua toate raspunsurile valabile primite.

 

8.2.      La desemnarea mesajelor câstigatoare vor participa toate mesajele primite la adresa de e-mail în perioada promotiei, dar nu mai târziu de termenul limita mentionat în art. 6.1. litera b).

 

8.3. Juriul Campaniei va fi compus din 3 membri, din care 2 reprezentanti ai Organizatorului si un reprezentant al agentiei de publicitate Graffiti BBDO. Membrii juriului vor delibera cu majoritatea de 2 membri în vederea acordarii premiilor. Rezultatele jurizarii vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de catre toti membrii juriului.

 

8.4.      Premiile vor fi atribuite în mod direct câstigatorilor prin expedierea acestora prin curier, cu confirmare de primire în maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

 

8.5.      Numele câstigatorilor Campaniei si premiile câstigate vor fi publicate pe www.infopromotii.ro în termen de 3 zile lucratoare dupa încheierea sesiunii de jurizare.

 

8.6.      Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea în aceasta Campanie publicitara implica acordul ca datele personale si fotografia câstigatorului sa poata fi publicate si utilizate de catre Organizator în materiale audio, foto si video, în mod gratuit.

 

8.7.      Participantii care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câstigatori nu pot solicita prin niciun mijloc atribuirea premiilor.

 

Art. 9. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorilor.

 

Art. 10. Regulamentul Campaniei promotionale

 

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale „Igiena orala, un subiect de premii” este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe www.infopromotii.ro, si poate fi obtinut printr-o cerere adresata organizatorului, prin e-mail, la adresa office.romania@wrigley.com, pe toata perioada promotiei. Prin participarea la Campania promotionala „Igiena orala, un subiect de premii” organizata de WRIGLEY ROMANIA SRL, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

Art. 11. Responsabilitate

 

11.1. Prin înscrierea în Campania promotionala „Igiena orala, un subiect de premii” organizata de WRIGLEY ROMANIA SRL, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

11.2.    Organizatorii nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

 

-           Mesajele necorespunzatoare din punct de vedere al continutului, inclusiv ale datelor de identificare ale participantilor;

-           Mesajele care nu au ajuns la destinatie independent de culpa Organizatorilor sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile internet;

-           Pentru eventualele dispute legate de autenticitatea adreselor de internet sau ale datelor personale ale participantilor.

 

11.3.    Organizatorul are dreptul de a invalida mesajele care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta) si care nu îndeplinesc conditiile de validare.

 

11.4.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de oprire a Campaniei promotionale în orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens.

 

 

Art. 12. Litigii

 

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la Campania promotionala „Igiena orala, un subiect de premii”, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 13. Diverse

 

13.1.    Prin înscrierea în Campania promotionala „Igiena orala, un subiect de premii” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

13.2.    Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal în legatura cu participantii la promotie. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai în conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date. Organizatorul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 4459.

 

13.4.    Înscrierea la program echivaleaza cu exprimarea acordului de catre participanti în ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Acordul astfel exprimat presupune ca datele personale ale participantilor sa intre în baza de date a WRIGLEY ROMANIA SRL si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail) din partea WRIGLEY ROMANIA SRL.

 

13.5.    WRIGLEY ROMANIA SRL se obliga sa le respecte participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Wrigley România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România.

 

13.6.    Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti. Aceste date vor fi folosite doar de WRIGLEY ROMANIA SRL.

 

13.7.    La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa WRIGLEY ROMANIA SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România se obliga:

 

-           sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-           sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit,  datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

-           sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

Nu avem elemente multimedia.
() in 10 decembrie 2007, 15:44
Orbit .. bune oricand, dupa orice masa, pacat ca ofera asa putine premii la cate pastile orbit se dau in loc de marunt pe motiv ca .. nu avem marunt. Era loc de mai bine, de mai multe premii sanatoase. Cheers
Alexandra (Timisoara) in 06 ianuarie 2008, 01:00
Cam complicat pentru premii atat de neinsemnate. Povestea ta poate deveni, de ce nu, reclama pentru Orbit. Si pentru asta Orbit te rasplateste cu o periuta electrica sau cu un pachet de guma de mestecat!
Cipri (IS) in 07 ianuarie 2008, 16:11
dap...asa e , altii pt o idee de reclama dau o masina ... hai ca trebuie sa ii intelegem si pe ei ... poate sunt la inceput de drum si de aceea
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Orbit - "Igiena orala, un subiect de premii""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Orbit - "Igiena orala, un subiect de premii"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media