CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

NIVEA Fitness Club

Promotie concurs cu premii NIVEA

Premii prin tragere la sorti: 100 x kit de fitness (constand in minge fitness + produs anticelulitic NIVEA).

Creeaza-ti un cont pe www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro, completand formularul de inscriere.

Perioada promoţiei: 06 mai - 05 iunie 2011

Promotie expirata
6 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on TwitterREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE NIVEA
NIVEA FITNESS CLUB
(perioada: 6 mai – 5 iunie 2011)


Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promotionale NIVEA FITNESS CLUB (denumita in continuare „Promotia”) este SC BEIERSDORF SRL., cu sediul social în Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, Sector 4, denumit în continuare Organizator.
1.1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului document , denumit „Regulamentul”, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.2. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Promotia va incepe pe data de 6 mai 2011, ora 00:00:01 si va dura pana la 5 iunie 2011, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.infopromotii.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei . De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori, sot/ sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Premiile Promotiei

5.1 In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului Cantitate totala Valoare Unitara neta
(fara tva)
  [buc] [RON]
Kit de fitness (compus dintr-o mingie de fitness + un produs anticelulitic NIVEA) 100 48,73

5.1 Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 4873 RON (fara TVA).
5.2 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei
6.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
6.3. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 6 mai 2011 (ora 00:00:01) si pana la data de 05 iunie 2011 (ora 23:59:59), numai daca isi fac un cont pe site-ul www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro
(1) Participantii vor trebui sa isi creeze un cont pe site-ul www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro, prin completarea unui chestionar de inscriere, ce trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele informatii:
- Nume
- Prenume
- Adresa de email
- Data nasterii

6.4 Nu vor fi luate in considerare chestionarele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2) Daca Participantii indica in chestionarul online de pe site-ul www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro adrese de email incorecte/nevalabile, care nu pot fi identificate,date de identificare gresite.
(3) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
6.4.1 Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe website-ul www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro
(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa intre pe www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro
b. sa isi creeze un cont (sa se inregistreze)
c. sa introduca datele solicitate pentru inscrierea in tragerea la sorti

6.5. Desemnarea castigatorilor
6.5.1 Premiile descrise la Art 5 se vor acorda dupa cum urmeaza:
In data de 20 iunie 2011 va avea loc tragerea la sorti electronica in cadrul careia se vor extrage 100 de castigatori si cate 2 rezerve pentru fiecare castigator. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui notar public.
Un Participant poate castiga cel mult un premiu in cadrul acestei promotii.

6.6. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, Organizatorul va proceda la contactarea castigatorilor.
Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin email si/ sau telefon pe adresa folosita/ numarul de telefon folosit la inscrierea pe site. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana in a 6-a zi lucratoare incepand de la data tragerii la sorti, acesta va fi invalidat. Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii prin email, dupa cum urmeaza:
- nume si prenume
- adresa din buletin (premiile vor fi livrate prin Posta Romana)

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website sa intre pe www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro, in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor.

6.7. Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele din buletin indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin Posta Romana ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul sa intre pe www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro, (sectiunea “Castigatori”)
Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau adrese de email incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 7 - Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
8.2. Organizatorii Campaniei promotionale NIVEA FITNESS CLUB nu vor avea nicio raspundere in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
8.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30 iuniei 2011 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. inscrierea online pe un alt site decat sa intre pe www.nivea.ro/NIVEAfitnessClub.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
2. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii
3. Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de email in legatura cu care s-au inregistrat;
4. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal;
5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii de primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
8. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru emailuri ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alta adresa decat cea indicata, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
9. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
10. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
11. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 410 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
9.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
9.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
9.4 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
9.5 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
9.6 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.3 Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 - Alte Clauze

13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
Nu avem elemente multimedia.
Anca (ORadea) in 06 mai 2011, 09:18
Singura problema ar fi ca link-ul pentru inscriere nu functioneaza:) Administratorii site-ului sa faca o verificare.
catalina (piatra neamt) in 06 mai 2011, 12:06
Pe ce site se face inscrierea? nu este nici un link mentionat.
() in 06 mai 2011, 13:11
Aceeasi problema am intampinat-o si eu. Nivea Fitnes Club exista in Marea Britanie, Germania etc., numai pe site-ul din Romania nu. http://www.nivea.co.uk/Experience/body-and-soul/10million http://www.nivea.at/NIVEA-erleben/body-and-soul/10million
Moderator 2 (Infopromotii) in 06 mai 2011, 15:47
Draga Anca (Oradea),
Draga Catalina (Piatra Neamt),
Draga Ramona (Medgidia),

A existat, intr-adevar, o problema tehnica dar acum lucrurile s-au rezolvat. Mult succes tuturor!
vanda (salcioara) in 13 mai 2011, 00:35
eu nu am avut probleme am reusit,pe bune.eu folosesc gel de dus,sampon ptr par vopsit si crema dar nu-mi dau mereu.
Mihaela (Iasi) in 10 iunie 2011, 15:54
unde sunt afisati castigatorii?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "NIVEA Fitness Club"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: NIVEA Fitness Club

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media