CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

M&M's M-Ball in Carrefour

M&M's M-Bal in Carrefour

Premii instant, in limita stocului: 1.984 x Minge M&M's M-Ball.

Cumpara orice produs/ produse participante in valoare de minim 15 RON din magazinele mentionate si prezinta la standul M&M aflat dupa casele de marcat bonul fiscal ce dovedeste achizitia, in perioada si intervalele de timp mentionate la Art. 2.

Perioada promoţiei: 28 noiembrie - 30 noiembrie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“M&M's M-Ball in Carrefour”
organizata de S.C. Mars România S.R.L.
(perioada: 28 noiembrie 2014 – 30 noiembrie 2014)

Art. 1 - Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale “M&M's M-Bal in Carrefour” (denumita în continuare „Promotia”) este S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1. Promotia este organizata si desfasurata în urmatoarele locatii Carrefour Hypermarket din Romania:
Ø    Baneasa: Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 44A, sector 1, Bucuresti
Ø    Orhideea: Splaiul Independentei nr. 210-210B, Bucuresti
Ø    Militari: Autostrada Bucuresti-Pitesti, km.11,4 , com.Chiajna, jud.Ilfov
Ø    Vulcan: Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Bucuresti
Ø    Colentina: Soseaua Colentina nr. 426-426A, sector 2, Bucuresti
Ø    Colloseum: Soseaua Chitilei nr. 284, sector 1 , Bucuresti
Ø    Ploiesti: DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova
Ø    Brasov: Calea Bucuresti nr.107, Brasov, jud.Brasov
Ø    Constanta: B-dul Tomis, nr 391, Constanta
Ø    Iasi-Felicia: Baza 3, Str. Bucium, nr. 36, Iasi
2.2. Promotia se va desfasura in urmatoarele date:
Ø    28 noiembrie 2014, in intervalul orar 16:00-20:00
Ø    29 noiembrie 2014, in intervalul orar 10:00-14:00
Ø    30 noiembrie 2014, in intervalul orar 10:00-14:00

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei
3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a promotiei, în oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    telefonic, la linia telefonica 021 407 71 52 (tarif normal), de luni pâna vineri, între orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
·    în scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1
·    online, pe site-ul www.infopromotii.ro
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta si/sau întrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.infopromotii.ro. 

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot înscrie în vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta în România si care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de minim 18 ani la data începerii promotiei.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    angajatii companiei Mars România S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia
·    angajatii oricaror companii implicate în realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 - Produsele participante
5.1. Prin Produse Participante se va întelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator in locatiile participante participa la Promotie: intreg portofoliul M&M’s, inclusiv M&M’s 300g Peanut - editie limitata, aflat la vanzare in magazinele specificate la art 2.1.
5.2. Produsele participante la promotie sunt disponibile în limita stocului existent.

Art. 6 - Premiile Promotiei
6.1. În cadrul Promotiei pot fi acordate in limita stocului disponibil din fiecare locatie participanta, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate totala/ campanie

Total valoare neta

 

[buc]

[RON fara TVA/BUC]

Minge M&M's M-Ball

1984

12

    
6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Promotiei este de 23808 RON fara TVA.
6.3. Daca Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi înlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei înstrainari.   

Art. 7 - Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind înscrierea valabila în Promotie
7.1.1. Pentru participarea la Promotie este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
·    Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
·    Participantul se va înscrie la Promotie exclusiv prin prezentarea a unuia sau mai multor bonuri fiscale ce atesta achizitia de Produse Participante cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
·    Înscrierea se va face exclusiv în perioada Promotiei mentionata la Art. 2.2 de mai sus;
7.2. Modalitatile de înscriere în Promotie
7.2.1. Participantii se pot înscrie în Promotie doar pe perioada prezentei promoterilor M&M in locatiile participante detaliate la articolul  2 .
7.2.2. Participantii vor prezenta bonurile fiscale care contin  produsele participante de minim 15 RON ( TVA inclusa) pe un singur bon fiscal la standul M&M aflat dupa casele de marcat din locatiile participante in perioada promotiei specificate la art 2 . 
7.2.3. Daca pe un bon fiscal sunt achizitionate produse participante in perioada campaniei din locatiile participante, multiplu de 15 RON (TVA inclusa) , participantul va primi un numar echivalent de premii. De exemplu pentru dovada achizitiei in valoare de minim 30 RON, participantul primeste 2 M-Ball-uri si asa mai departe.
7.2.4. Acelasi Numar de bon fiscal poate fi prezentat o singura data de o singura persoana.
7.2.5. Nu vor fi luate în considerare bonuri fiscale de înscriere prezentate în urmatoarele conditii:
(1)    Daca acestea sunt prezentate în afara perioadei Promotiei detaliate la art 2.2.
(2)    Daca Participantii prezinta bonuri fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare.
(3)    Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decât cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.6. Conditii de participare în cadrul Promotiei: 
Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere orice produs/produse participante la promotie in valoare de minim 15 RON (TVA inclusa)
b. sa se prezinte la standul M&M aflat dupa casele de marcat cu bonul fiscal ce dovedeste achizitia produselor participante, in perioada campaniei detaliate la art 2.2., in intervalele orare:
·    Vineri, 16:00-20:00
·    Sambata, 10:00-14:00
·    Duminica, 10:00-14:00
7.3. Desemnarea câstigatorilor
7.3.1 Premiile descrise la Art 6.1. vor fi acordate pe loc, in limita stocurilor disponibile in fiecare magazin, dupa constatarea respectarii conditiilor de inscriere.
7.3.2 În situatia în care premiile alocate nu sunt acordate in totalitate, acestea ramân la dispozitia Organizatorului.
7.4. Validarea câstigurilor. 
Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept câstigator al Promotiei, este necesara îndeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul va prezenta boul fiscal in original;
(3) In urma validarii se vor colecta urmatoarele date: nume, prenume, oras resedinta, numar bon fiscal, valoarea produselor participante aflate pe bon, semnatura de primire si acceptare a premiului.
7.5. Intrarea în posesia premiilor 
7.5.1. Premiile vor fi predate personal câstigatorilor la standul M&M, situat dupa casele de marcat, in perioada promotiei specificata la art 2.2.

Art. 8 -  Taxe si impozite
8.1.    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câstigatorilor cu cetatenie româna în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorilor.

Art 9 - Limitarea raspunderii
9.1.  Organizatorii sunt îndreptatiti sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de frauda a promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale „M&M's M-Ball in Carrefour” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati în niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cât si în ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant în legatura cu aceasta campanie, exceptie facând cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari în cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.
9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pâna la data de 26 noiembrie 2014 inclusiv. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu vor fi luata în considerare.
9.5  Organizatorii nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
1.    produse deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care prezentat bonul fiscal la standul M&M;
3.    existenta în stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
4.    organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câstigator de a intra în posesia premiului dorit
5.    Reclamatiile referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator;
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinta câstigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile campaniei sau în privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
10.1    Prin înscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre în baza de date a S.C. Mars România S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câstigatorilor, înregistrarea si validarea câstigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a S.C. Mars România S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Mars România S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 98 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.
10.2    Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o data pe an, în mod gratuit, S.C. Mars România S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Mars România S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei în vigoare.
10.4    Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si în special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.5     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii înscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.
10.6    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atât pe durata desfasurarii Promotiei, cât si ulterior încheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatura cu înscrierea si participarea la Promotie.
10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Încetarea / Întreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevazute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea în bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3. Promotia mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

Art. 12 - Litigii
12.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate în instantele judecatoresti române competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pâna la data de 2 decembrie 2014. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie. 

Art. 13 - Alte Clauze
13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2 Premiile neacordate vor ramâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3 Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Regulamentul a fost redactat si semnat în 3 exemplare originale, astazi, 26.11.2014, data autentificarii.
 
S.C. Mars România S.R.L.,
prin împuternicit.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "M&M's M-Ball in Carrefour"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: M&M's M-Ball in Carrefour

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media