CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest pe 24.10.2013

Volksbank Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes

Premii prin tragere la sorti: 48 x invitatie dubla la proiectia unui  film din cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest.

Intra pe , sectiunea “Les Films de Cannes a Bucarest”, completeaza formularul de inscriere si completeaza corect campul alocat pentru numele filmului din cadrul festivalului care trebuie sa fie ghicit. Zilnic, pe pagina dedicata concursului, va fi publicat un indiciu despre filmul care trebuie ghicit.

Perioada promoţiei: 18 octombrie - 23 octombrie 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest pe 24 octombrie 2013”
Perioada campaniei: 18 - 23 octombrie 2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest pe 24 octombrie 2013” (denumita in continuare "Campania") este VOLKSBANK ROMANIA, cu sediul în Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, etajele 3-8 si 10, Sector 2, CUI: RO12564356, înregistrata? la Registrul Comert?ului sub numa?rul J40/58/2000, societate administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat de 903.154.800 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala? de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 3161, reprezentata legal prin dna. Camelia Tanase, Sef Departament Comunicare de Marketing, si prin Dna. Iuliana Pacesila, Specialist Marketing, denumita in continuare ORGANIZATORUL.
1.2. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Proximity SRL, parte a grupului BBDO, cu sediul social in Bucuresti, Str. Iordache Golescu nr. 17, etaj 2, sector 2, CUI RO 14525515, si prin intermediul agentiei SC. FourHooks SRL, cu sediul in Str. Mihai Voda nr.1, ap. 6, sector 5, Bucuresti, Romania, avand J40/5821/13.05.2009 si CUI RO 25547306, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 14833 (denumite in cele ce urmeaza “Agentiile”).

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 18 – 23 octombrie 2013. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul/resedinta in Romania („Participantii”).
Angajatii Organizatorului si ai Agentiilor, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), nu au dreptul de a participa la Campanie.
In cazul in care unul dintre participantii la campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul unei alte persoane imputernicite, incluzand semnarea de catre aceasta persoana a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament. Castigatorii sunt responsabili pentru eventualele cheltuieli implicate de ridicarea invitatiilor, de transport sau cazare pentru participarea la eveniment.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care trebuie acceptat si respectat de catre toti Participantii („Regulament”). Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, la cerere, pe toata durata Campaniei, astfel:
- pe site-ul campaniei,
- gratuit, in urma unei solicitari telefonice la numarul 0800 67 22 22 de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:30 (exclusiv sarbatorile legale).
- in    urma    unei    solicitari    scrise     expediate    pe    adresa    de    e-mail contact@evenimentevolksbank.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate publicului prin publicarea pe website-ul campaniei, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei, vor face parte integranta din acesta.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
1. Sa acceseze site-ul , sectiunea “Les Films de Cannes a Bucarest”, in perioada 18 octombrie 2013 ora 12.00.00 pm – 23 octombrie 2013 ora 11:59:59 am. Intervalele orare sunt cele determinate de setarile de timp ale sistemelor tehnice ale Organizatorului.
2. Sa completeze formularul de inscriere introducand urmatoarele date de contact: nume, prenume (complete, ambele din actul de identitate), o adresa valida de e-mail, adresa postala completa din actul de identitate, numar telefon fix sau mobil.
3. Sa completeze corect campul alocat pentru numele filmului din cadrul festivalului care trebuie sa fie ghicit. Zilnic, pe pagina dedicata concursului, va fi publicat un indiciu despre filmul care trebuie sa fie ghicit.
Vor fi validate in concurs numai raspunsurile corecte. In cazul in care un utilizator trimite un raspuns gresit, acesta va fi anuntat printr-un mesaj automat si poate repeta inscrierea in intervalul campaniei pana in momentul in care completeaza corect campul cu numele filmului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele introduse gresit. Datele de inscriere nu mai pot fi schimbate dupa ce au fost completate si trimise. Un participant are dreptul sa se inscrie in concurs o singura data pe toata durata Campaniei. Identificarea unicitatii unui utilizator se va face prin intermediul adresei de e-mail furnizate in formularul de inscriere. O adresa de e-mail este echivalenta cu o inscriere in concurs. Doi sau mai multi utilizatori nu se pot inscrie in concurs cu aceeasi adresa de e-mail.
Un utilizator care s-a inscris pe site-ul evenimentevolksbank.ro in concursul “Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest in perioada 25 – 31 octombrie 2013”, are dreptul sa participe si la concursul “Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest pe 24 octombrie 2013”.
 
SECTIUNEA 6. PREMII SI MODUL LOR DE ACORDARE
In aceasta Campanie se acorda prin tragere la sorti 48 de invitatii duble la proiectia unui  film din cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest.
Pe durata Campaniei, tragerile la sorti se vor desfasura dupa cum urmeaza:
·    24 de castigatori vor fi extrasi in data de 21 octombrie si vor fi luati in considerare cei inscrisi in intervalul 18 octombrie ora 12.00.00 pm  – 20 octombrie ora 23:59:59;
·    24 de castigatori vor fi extrasi in data de 23 octombrie si vor fi luati in considerare participantii inscrisi in perioada 21 octombrie ora 00:00 – 23 octombrie ora 11:59:59 am;
O invitatie dubla include 2 bilete.
Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu alte bunuri/servicii.
In cazul in care, in perioada pentru care se efectueaza extragerea, nu exista in baza de date inscrieri valide, premiile nu se vor acorda si vor ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR.
Lista cu numele castigatorilor se va afisa pe pagina de internet a campaniei, , in termen de maxim 24 de ore de la data tragerii la sorti si va fi mentinuta pe pagina de internet pana la 24 octombrie 2013. Lista castigatorilor va contine doar urmatoarele informatii: numele castigatorilor si localitatea de domiciliu. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000.
Orice reclamatie referitoare la premiul castigat, ulterioara acestui termen (24 octombrie 2013), nu va fi luata in considerare de catre Organizator. Premiile vor fi ridicate personal de castigatori in seara filmului vizionat, direct de la casa de bilete a salii Elvira Popescu.
Pentru a intra in posesia premiului, orice participant va trebui sa faca dovada ca este castigatorul, prezentand documentele solicitate de Organizator (CI sau BI). In cazul in care persoana castigatoare nu se prezinta in seara proiectiei filmului pentru care a castigat invitatia, aceasta va ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul si Agentia Four Hooks prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, garantand confidentialitatea acestora. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la adresa indicata la sectiunea 1, in atentia Directiei Marketing.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie. Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea:
-    pentru datele personale incomplete, incorecte sau inexacte inscrise pe pagina de internet sau pentru inscrierile efectuate in afara perioadei promotionale
-    pentru intreruperile neanuntate sau perioade limitate de nefunctionalitate ale site-ului din motive tehnice, cauzate de furnizorul conexiunii de internet etc;

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua. * Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

In situatia anularii festivalului din motive independente de vointa Organizatorului acestei promotii, Campania va fi oprita imediat iar premiile nu vor mai fi acordate, chiar daca au avut loc trageri la sorti.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa indicata in Sectiunea 1, in atentia Directiei Marketing.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost autentificat.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest pe 24.10.2013"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Ghiceste filmul si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest pe 24.10.2013

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media