CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Garnier Color Naturals

Garnier Color Naturals

Premii prin jurizare: 3 x sedinta foto profesionala (inclusiv machiaj si coafura).

Cumpara din orice hypermarket real,- cel putin o vopsea din gama Garnier Color Naturals pentru fiecare membru al echipei mama - fiica; prezinta bonul fiscal promoterilor din magazin, completeaza formularul de participare si fotografiaza-te alaturi de mama sau fiica ta.

Perioada promoţiei: 24 martie - 03 aprilie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul oficial al Campaniei
“Garnier Color Naturals”
24 martie – 3 aprilie 2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE.
1.1.    Campania publicitara “Garnier Color Naturals” (denumita, în cele ce urmeaza, ”Campania”) este organizata si desfasurata de catre L’OREAL ROMANIA S.R.L., persoana juridica româna, având sediul social în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, numarul 169, corp A, etaj 6, Floreasca Business Park, înregistrata la registrul comertului sub numarul J40/6064/1997, având Codul Unic de Înregistrare RO9638038, legal reprezentata prin administrator domnul Richard Matalon, înregistrata în registrul on-line de evidenta a operatorilor tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 331, denumita în cele ce urmeaza ”Organizatorul”.
1.2.    Prin participarea la Campanie, participantii declara ca au citit, au înteles si ca vor respecta întru totul termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmeaza, “Regulamentul”).
1.3.    Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, începând cu data de 24.03.2011, prin afisare on-line în cadrul paginii de Internet www.infopromotii.ro precum si prin afisare offline, în zona desfasurarii Campaniei. Orice persoana interesata poate solicita primirea unei copii a Regulamentului actualizat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa L’Oreal Romania, Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, numarul 169, corp A, etaj 6, Floreasca Business Park sau prin adresarea unei solicitari la numarul de telefon 021 204 00 01, numar fara suprataxa.
1.4.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la momentul comunicarii publice, prin afisare pe pagina Internet indicata mai sus sau în zona desfasurarii Regulamentului. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a decide oricând suspendarea sau încetarea Campaniei, urmând a informa participantii cu 24 de ore înainte prin aceleasi mijloace prin care comunica acest Regulament.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI
2.1.    Campania se va desfasura în perioada 24 martie – 3 aprilie 2011, în reteaua de hypermarketuri real,- (”Magazinele Participante”). Lista Magazinelor Participante se regaseste în Anexa nr. 1 atasata acestui Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE. DECLARATIILE PARTICIPANTILOR
3.1.    La aceasta Campanie pot participa persoane fizice de sex feminin ce îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
·    au vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei;
·    au domiciliul sau resedinta în România;
·    achizitioneaza din Magazinele Participante cel putin o vopsea din gama Gariner Color Naturals si fac dovada achizitiei prin pastrarea bonului fiscal, emis în ziua prezentarii la stand; fiecare bon va cuprinde cel putin doua Produse Participante achizitionate din Magazinele Participante;
·    se prezinta, împreuna cu mama, respectiv fiica, la standul Organizatorului din cadrul Magazinului Participant, pe durata Programului si realizeaza sedinta foto ad-hoc;
·    îsi transmit datele cu caracter personal reprezentantilor sau împuternicitilor Organizatorului, completeaza si semneaza formularele necesare;
·    nu se regasesc în vreunul din cazurile de incompatibilitate; si
·    îndeplinesc orice alte alte criterii de eligibilitate sau conditii stabilite prin acest Regulament.
3.2.    Sunt considerate incompatibile si nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de angajati ai Organizatorului sau ai altor societati implicate în aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.
3.3.    Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant declara ca:
·    accepta ca datele sale personale sa fie colectate de Organizator în vederea derularii Campaniei, precum si în scop de marketing direct, pentru actiuni viitoare si pentru a mentine participantii informati cu privire la noi produse si servicii comercializate de Organizator;
·    va furniza Organizatorului numai informatii corecte si valabile;
·    accepta ca imaginea sa sa fie preluata prin fotografiere de catre Organizator;
·    cedeaza în mod exclusiv Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor si drepturile patrimoniale conexe dreptului de autor în legatura cu toate operele fotografice, audiovizuale sau de alta natura, realizate de Organizator sau de catre terti desemnati în acest sens, ce au ca obiect imaginea, persoana si/sau calitatile participantilor; drepturile astfel cedate vor putea fi exploatate de Organizator sau de orice alta persoana autorizata de acesta,  pe o perioada si pe un teritoriu nelimitat; cesiunea drepturilor patriomoniale de autor si a drepturilor conexe drepturilor de autor va avea loc la momentul realizarii operelor, fara a mai fi nevoie de alte formalitati în acest sens;
·    remuneratia suficienta pentru aceasta cesiune este reprezentata de eligibilitatea la premiile Campaniei si posibilitatea conferita de a comunica public imaginea participantilor prin intermediul Revistelor, în modalitatile si la termenele decise de Organizator;
·    întelege si accepta ca participa la aceasta Campanie pe propria raspundere;
·    întelege si accepta ca Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator fata de participanti în legatura cu alocarea premiilor, aceasta urmând a fi efectuata de reprezentantii Revistelor; de asemenea, în cazul descalificarii, participantul nu va putea solicita nici un fel despagubiri în acest sens; toate drepturile câstigate de Organizator, în cazul descalificarii unui participant, vor ramâne în patrimoniul Organizatorului.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1.    Mecanismul Campaniei presupune achizitionarea, de catre participanti, a câte unei vopsele de par din gama Garnier Color Natural si prezentarea bonului fiscal la standul promoterilor desemnati de Organizator, situat în fiecare Magazin Participant pe durata Programului. Fiecare bon fiscal va avea înscrise cel putin doua produse (având în vedere participarea, împreuna, a doua persoane).
4.2.    Participantii vor completa formularele prezentate de promoteri si se vor fotografia (mama si fiica în acelasi cadru), în zona Magazinului Participant indicata de promoteri. În cadrul formularelor, participantii vor preciza revista pentru femei preferata, dintre urmatoarele variante: Ioana, Femeia de Azi si Unica (”Revistele”).
4.3.    Promoterii desemnati de Organizator vor fi prezenti pe durata Campaniei în cadrul Magazinelor Participante potrivit urmatorului program (”Programul”):
·    Luni – Joi între orele 16.00 – 20.00;
·    Vineri între orele 12.00 – 20.00;
·    Sâmbata între orele 11.00 – 19.00; si
·    Duminica între orele 11.00 – 17.00.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI. ÎNSTIINTAREA CÂSTIGATORILOR
5.1.    Premiile campaniei consta în 3 (trei) sedinte foto profesionale (inclusiv machiaj si coafura) cate o sedinta distincta pentru fiecare din cele 3 (trei) cupluri mama – fiica castigatoare, cat si publicarea unor fotografii dintre cele astfel realizate în cadrul Revistelor, la momentul si în forma decisa de Organizator.
5.2.    Premiile vor fi atribuite participantilor astfel desemnati de un juriu format din reprezentantii Revistelor, eligibili potrivit acestui Regulament. Pentru aceasta, juriul va alege 3 (trei) cupluri mama – fiica câstigatoare; fiecare cuplu va beneficia de câte o sedinta foto profesionala, urmând ca parte din fotografiile astfel realizate sa fie publicate în una din Reviste. Fotografiile alese de catre o Revista vor fi publicate în limita spatiului disponibil, în unul din numerele Revistei, ales de catre editorul acesteia.
5.3.    Desemnarea câstigatorilor se va realiza cel târziu la data de 18 Aprilie 2011, acestia urmând a fi contactati de catre Organizator prin intermediul coordonatelor furnizate.
5.4.    Mecanismul de atribuire a premiilor nu presupune elemente aleatorii sau trageri la sorti. Premiile vor fi atribuite exclusiv în temeiul unor criterii ce tin de înfatisarea si personalitatea participantilor.
5.5.    Premiile conferite nu au o valoare economica sau comerciala propriu-zisa, ci reprezinta posibilitatea conferita participantilor de a participa la o sedinta foto profesionala si de a le fi comunicata public imaginea astfel fixata, prin intermediul uneia dintre Reviste.
5.6.    În masura în care vreun castigator este considerat neeligibil, acesta, împreuna cu coparticipantul (mama, respectiv fiica) va fi descalificat, urmând a pierde cu titlu definitiv orice drept câstigat pâna la acel moment în temeiul Regulamentului. În aceeasi masura, refuzarea expresa sau implicita a premiului (refuzul semnarii oricaror documente privind cedarea drepturilor de proprietate intelectuala cu privire la operele fotografice sau la prestatia câstigatorilor, neprezentarea la data programata pentru sedinta foto profesionala) de catre un participant declarat câstigator va atrage descalificarea automata a participantului respectiv, precum si a coparticipantului (mama, respectiv fiica), acestia urmând a pierde cu titlu definitiv orice drept câstigat în temeiul Regulamentului.

SECTIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1.    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la aceasta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677”) publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor sale de aplicare, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu notificarea nr. 331. Organizatorul desemneaza societatea comerciala Field Star S.R.L., în calitate de împutericit, în vederea realizarii prelucrarilor de date cu caracter personal în numele si pe seama Organizatorului.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament si participarea la Campanie, Participantii si câstigatorii premiilor Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii si atribuirii premiilor îndeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Totodata, prin participarea la Campanie si prin acceptarea Regulamentului, Participantii îsi dau acordul în vederea primirii unor comunicari ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct, adresate de Organizator sau de terti desemnati în acest sens.
6.3.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, numarul 169, corp A, etaj 6, Floreasca Business Park, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.
6.4.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
6.5.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acorduri suplimentare pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, denumirea/numele si prenumele lor.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
7.1.    Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.
7.2.    În privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECTIUNEA 8. LITIGII
8.1.    Eventualele litigii aparute între Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente din Bucuresti.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Garnier Color Naturals"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Garnier Color Naturals

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media