CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Fii tot anul castigator cu Henkel!

Fii tot anul castigator cu Henkel

Prin tragere la sorti: 70 x set de detergent de rufe + balsam de rufe pentru 1 an (1 set = 20kg Rex + 10l Silan).

Cumpara cel putin un produs participant din magazinele Auchan, completeaza talonul promotional si introdu-l in urna aflata la Biroul de informatii clienti. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 16 martie - 29 martie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Fii tot anul castigator cu Henkel!
Perioada campaniei: 16 martie 2011 - 29 martie 2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale Fii tot anul câstigator cu Henkel! (denumita in continuare "Campania") este S.C.  HENKEL ROMANIA  S.R.L., persoana juridica româna, cu sediul sediul social în Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 8235 / 1999,  Cod de Inregistrare Fiscala RO 12177830, reprezentata de Niculae Olteanu – Director Financiar si Ioana Ionescu – Legal Manager (denumita in continuare „Organizator”). Organizatorul Campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 7837. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. FIELD STAR S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 164 A, intrarea A, et. 3, birou 8,  Caro Business Park, Sector 2, (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”).

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura in perioada 16 martie 2011 - 29 martie 2011, in reteaua magazinelor Auchan  (denumite in continuare “Magazine Participante”). Lista detaliata a Magazinelor Participante este detaliata in Anexa nr. 1 la acest Regulament.
Ulterior semnarii acestui Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a stabili prin acte aditionale modul de defasurare a campaniei in fiecare Magazin Participant.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
Campania se adreseaza clientilor Magazinelor Participante
(i)    Persoane fizice in varsta de minim 14 ani;
(ii)    Persoane juridice cu sediul în România; si
(iii)    Persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului regulament oficial ;
(denumiti în continuare „Participanti”).
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane fizice, persoane juridice, respectiv acele asociatii familiale care sunt angajati ai Organizatorului, Agentiei si/sau Magazinelor Participante si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) sau in care angajatii Organizatorului, Agentiei si Magazinelor Participante si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.
Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament oficial. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, potrivit conditiilor stipulate in Sectiunea 13 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura in perioada  16 martie 2011 – 29 martie 2011, iar promoterii vor fi prezenti in magazin conform programului (programul detaliat apare in anexa 1):
Joi: orele 15:00 - 21:00; Vineri: orele 18:00 - 21:00; Sambata: orele 10:00 - 18:00; Duminica: orele 10:00 - 16:00.
Promoterii vor comunica mecanica promotiei cu ajutorul flyerelor si vor face sampling oferind pliculete de Rex, in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 5. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
La aceasta Campanie participa orice produs Henkel purtand marcile Persil, Perwoll, Rex,Silan, Pur, Bref, Clin sau Somat oferit spre vanzare in Magazinele Participante.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Participarea la Campanie presupune achizitionarea unui produs Henkel, apartinand brandurilor: Persil, Perwoll, Rex, Silan, Pur, Bref, Clin sau Somat. Prin completarea pe verso a talonului cu datele personale ale participantului si introducerea acestuia in urna sigilata si cu stampila magazinului aplicata, amplasata la Biroul Informatii Clienti Auchan, participantul se va inscrie la tragerea la sorti pentru unul dintre premiile puse in joc in reteaua magazinelor Auchan: 70 de seturi de detergent de rufe + balsam de rufe pentru 1 an. 1 set este format din 20kg Rex + 10l Silan.
Pentru ca participarea la promotie sa fie considerata valida, trebuie sa fie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
1.    clientul trebuie sa aiba dreptul de participare la promotie, conform sectiunii 3 de mai sus;
2.    cel târziu în data de 29 martie 2011 inclusiv, pâna la ora 22:00 (Cluj 22:30), clientul trebuie sa introduca talonul de participare în urna amplasata la Biroul Informatii Clienti Auchan;
3.    datele solicitate în talonul de participare trebuie sa fie completate corect si  în întregime.
Pentru validare, la primirea premiului, clientul trebuie sa prezinte bonul de casa  si un act de identitate.
Fiecare participant la Campanie are dreptul sa completeze cate un talon pentru fiecare produs Persil sau Silan achizitionat. Prin completarea si introducerea talonului in urna, participantul declara ca datele sunt personale si corecte.
In cazul in care un cumparator achizitioneaza mai multe produse participante pe baza aceluiasi bon de casa sau pe bonuri diferite, dar din aceeasi data, acesta va completa cate un talon pentru fiecare produs participant achizitionat. Un cumparator nu poate participa cu mai mult de 5 taloane intr-o singura zi de promotie.
In cazul in care orice incercare de fraudare este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti mentionate la sectiunea 7 de mai jos, de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara inclusiv fax) in cel mult 48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat de talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul reclamat nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante, refuza sa le prezinte sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat.

SECTIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI
Tragerea la sorti va avea loc in data de 30 martie 2011 in fiecare magazin participant Auchan si se va realiza de catre o comisie de extragere constituita din 3 membri, selectati dupa cum urmeaza: un membru va fi desemnat dintre reprezentantii Agentiei, un membru va fi desemnat dintre reprezentantii Magazinului Participant in care are loc extragerea iar un membru va fi desemnat dintre clientii Magazinului Participant.
Comisia de extragere va nominaliza un membru care va efectua extragerea celor 10 taloane castigatoare plus 5 rezerve, pe fiecare magazin, notand ordinea extragerii acestora. Dupa fiecare extragere comisia va verifica indeplinirea conditiilor de eligibilate, in sensul verificarii completarii integrale si corecte a datelor solicitate.
Titularii cupoanelor castigatoare vor fi anuntati despre castig, urmand a le solicita prezentarea actelor de identitate si a bonurilor de casa.
Taloanele in original si bonurile de casa vor ramane in posesia reprezentantul agentiei impreuna cu o copie a actului de identitate al castigatorului.
Totodata, numele fiecarui castigator va fi facut public de catre Organizator, prin afisare pe site-urile Internet www.infopromotii.ro si www.silan.ro.
O persoana nu poate câstiga mai mult de un premiu în valoare de 159,02 lei (fara TVA), constând in 20 kg Rex + 10l Silan, indiferent de numarul taloanelor de participare completate pe numele sau, extrase si validate, în reteaua magazinelor Auchan.

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
In cadrul acestei Campanii vor fi oferite, prin tragere la sorti, un numar de 70 premii - cate 10 premii pe fiecare magazin,  fiecare premiu constand in 20 kg Rex + 10 l Silan. Premiile mari vor fi predate castigatorilor in incinta Magazinelor Participante din fiecare oras, in baza unui proces verbal de predare – primire. Toate cheltuielile si riscurile in legatura cu preluarea premiilor cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Valoarea comerciala totala a premiilor este de 11.131,4 lei fara TVA.
Pentru premiile acordate prin tragere la sorti, Organizatorul va calcula, va retine si va vira la bugetul de stat contravaloarea impozitului datorat, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Nu se va putea oferi echivalent (monetar sau de alta natura) al premiilor castigate.
In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor achizitionate si participante la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorilor, necesare pentru a intra în posesia premiilor.

SECTIUNEA 9. – ANUNTAREA CASTIGATORILOR LOTERIEI SI PRIMIREA PREMIILOR
Câstigatorii vor fi anuntati telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la extragere, de catre reprezentantii organizatorului , Agentia Fieldstar SRL SRL si vor putea sa îsi ridice premiul la data si în locatia notificata telefonic de acesta, pe baza actului de identitate si a bonului de casa, mentionat pe talonul extras castigator la loterie, care dovedeste achizitia de produse conform prezentului Regulament.
La primirea premiului, câstigatorului ii va fi solicitat sa semneze un proces-verbal de predare-primire si sa predea organizatorului o copie a actului de identitate.
In masura in care titularul talonului castigator
(i)    nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare la coordonatele specificate pe talon (minim 2 apeluri la ore diferite),
(ii)    nu se prezinta in termen de 7 zile lucratoare de la anuntarea acestuia ca este câstigator la adresa indicata pentru validarea talonului,
(iii)    nu prezinta documente de identitate valabile,
(iv)    nu prezinta, in original, bonul de casa purtand seria inscrisa pe talon, sau daca
(v)    datele inscrise pe documentele de identitate nu sunt aceleasi cu cele inscrise pe talon,
atunci titularul talonului castigator va pierde orice drept in legatura cu premiul, iar talonul va fi declarat nul, Agentia urmand a relua procedura folosind, in ordinea in care au fost extrase, taloanele rezerva.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile în care câstigatorii nu se prezinta pentru ridicarea premiilor într-un termen de 7 zile de la data tragerii la sorti în care au fost declarati câstigatori si au fost anuntati telefonic despre aceasta.
Organizatorul nu îsi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale câstigatorilor, necesare a pentru a intra în posesia premiilor.
În cazul câstigatorilor minori, acestia vor fi însotiti de catre reprezentantul legal, cu certificatul de nastere si actul de identitate al reprezentantului legal.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a executa activitatile aferente derularii promotiei printr-o companie specializata.
Organizatorul se obliga sa faca publice numele câstigatorilor si câstigurile acordate. In acest sens, acesta va afisa pe site-urile www.infopromotii.ro,  www.silan.ro.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. [7837].
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens semnand talonul  de participare la Campanie.
Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa Bucuresti, sec. 2, Str. Ionita Vornicul, Nr. 1-7, telefon 021-2032600, în atentia DEPARTAMENTULUI MARKETING, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care si vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, denumirea/numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care Participantii vor dori sa isi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 11. RASPUNDERE
Organizatorul Campaniei va acorda premii doar acelor câstigatori care au luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial.
Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui regulament oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Din momentul semnarii, de catre Participantul câstigator, a procesului verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
Orice pretentie a castigatorului premiului in legatura cu premiul castigat va fi adresata exclusiv producatorului sau reprezentatului autorizat al acestuia in Romania.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia

SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de pe raza mun. Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Bucuresti, sec. 2, Str. Ionita Vornicul, Nr. 1-7, telefon 021-2032600 sau pe adresa email: henkel.ro@ro.henkel.com, în atentia DEPARTAMENTULUI MARKETING. Dupa expirarea unui termen de 2 saptamani de la data publicarii listei castigatorilor, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament oficial. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la Biroul Informatii Clienti Auchan din cadrul Magazinelor Participante sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre Organzator sau catre Agentie, la adresele din preambul.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Orice modificare a acestui Regulament va fi adusa la cunostina participantilor prin aceleasi mijloace prin care a fost comunicat Regulamentul.
Prezentul regulament oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Fii tot anul castigator cu Henkel!"

Ultima actualizare: 06 apr. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Fii tot anul castigator cu Henkel!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media