CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

FINO ZAMBETE IN FAMILIE

FINO Zambete in familie

Premii prin tragere la sorti: 1 x Sistem Home Cinema 5.1; 3 x Aparat foto digital; 5 x Joc FAMILY tip Boardgame.
Premii instant: 8 x FINO PACK GB  HD 60L + SCOURER 1 PCS FREE; 52 x FINO PACK GARBAGE BAGS  HD 60L4+1 FREE; 11 x FINO PACK GARBAGE BAGS  HD 35L4+1 FREE; 2 x FINO GARBAGE BAGS EASY PACK 35LT EXP; 2 x FINO PACK WET WIPES (2+1 FREE); 3 x FINO PACK  ALU FOIL 10M+1PACK SDW FREE; 38 x FINO PACK EASYPACK 120L+ REG SCOURER FREE; 3 x FINO Mop classic microfibre white set; 5500 x FINO TEFLON SCOURER 1PC [SC]; 1200 x FINO KITCHEN SPONGE 1PC.

Cumpara cel putin 3 produse FINO din locatiile participante, completeaza talonul de inscriere si depune-l in urna campaniei aflata la standul FINO, dupa casele de marcat. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Daca achizitia are loc in zilele si intervalele orare mentionate in Anexa 1, se castiga aditional si premii instant.

Perioada promoţiei: 22 martie - 06 aprilie 2018

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“FINO ZAMBETE IN FAMILIE”
Perioada campaniei: 22 martie - 6 aprilie 2018


In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „FINO ZAMBETE IN FAMILIE”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa Campania.
PARTICIPANT – Persoana care are dreptul de a participa la Tombola Campaniei prin intrunirea criteriilor de eligibilitate.
PREMII – Premiile Campaniei acordate in urma tragerii la sorti de la sfarsitul Campaniei.
CASTIGATOR – Participant desemnat indreptatit sa primeasca unul dintre Premiile campaniei, calitate acordata aleator prin intermediul Extragerii de la sfarsitul campaniei.
EXTRAGERE / Tragerea la Sorti a Castigatorilor Premiilor Campaniei prin care se desemneaza persoanele indreptatite sa primeasca unul dintre Premiile puse in joc.
   
Prezentul regulament are scopul de a informa Participantii cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de Organizator si se adreseaza celor interesati sa participe la Campanie prin intrunirea criteriilor de eligibilitate, reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1   Organizatorul Campaniei promotionale “FINO ZAMBETE IN FAMILIE” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul Agentiei:

SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR. 1, BL. I5, AP. 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU;

vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)

1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a. implementarea Campaniei in magazinele participante;
b. contacteaza castigatorii Campaniei pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
c. expediaza/ preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului - disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Castigatorii Campaniei urmand a fi facuti cunoscuti la cel tarziu 15 zile dupa incheierea perioadei de concurs, prezentate in cadrul Art. 4.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele participante si in intervalele orare conform listei din ANEXA 1, atasata Regulamentului.
2.2 Campania Promotionala va incepe la data de 22 martie 2018 ora 15:00 si se va incheia la data de 6 aprilie 2018, ora 19:00.
2.3 Participarea la promotie dupa data de 6 aprilie 2018 ora 19:00 nu se va mai lua in considerare.
2.4 Revendicarea premiilor se poate face pana la data de 31.05.2018.
2.5 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 22 martie 2018 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca „FINO”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania „FINO ZAMBETE IN FAMILIE”, va fi constituita din doua parti: 
4.1 „Premii Principale/ tragere la sorti” - Participantul la promotie va primi, odata cu achizitia a minim 3 (trei) produse FINO, fluturasul informativ ce contine explicarea mecanismului promotiei. Pentru a fi eligibil de castigarea premiilor acordate in urma tragerii la sorti din data de 18.04.2018, cumparatorul ce a achizitionat 3 produse FINO din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei trebuie sa completeze talonul de inscriere in concurs si sa-l depuna in urna Campaniei aflata la standul FINO, dupa casele de marcat. Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor FINO in vederea validarii premiului.
4.2 „Premii instant”- Aditional premiilor castigate in urma tragerii la sorti si pentru care criteriul de eligibilitate il constituie inscrierea la tombola, cumparatorii ce achizitioneaza minim 3 (trei) produse FINO din locatiile participante la promotie, in perioada in care in locatiile participante la promotie activeaza promoterii FINO, castiga automat, fara tragere la sorti, un premiu instant, la alegere, pe baza de proces verbal, in limita stocului disponibil.
4.3 Perioada in care in locatiile participante la sectiunea „premii instant” (cap. 4, art. 4.2) a promotiei si locatiile unde activeaza promoterii FINO, sunt conforme cu ANEXA 1 atasata acestui regulament.
4.4 Castigatorii premiilor principale vor fi desemnati prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi, la data de 18.04.2018 in prezenta unui reprezentant legal.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 „Premii instant” – 8 x FINO PACK GB  HD 60L+ SCOURER 1 PCS FREE, 52 x FINO PACK GARBAGE BAGS  HD 60L4+1 FREE, 11 x FINO PACK GARBAGE BAGS  HD 35L4+1 FREE, 2 x FINO GARBAGE BAGS EASY PACK 35LT EXP, 2 x FINO PACK WET WIPES (2+1 FREE), 3 x FINO PACK  ALU FOIL 10M+1PACK SDW FREE, 38 x FINO PACK EASYPACK 120L+REG SCOURER FREE, 3 x FINO Mop classic microfibre white set, 5500 x FINO TEFLON SCOURER 1PC [SC], 1200 x FINO KITCHEN SPONGE 1PC
5.2 „Premii tragere la sorti” – 1 X HOME CINEMA SYSTEM 5.1, 3 X APARAT FOTO DIGITAL, 5 X JOC FAMILY TIP BOARDGAME.
5.3 Valoarea totala a premiilor, cu TVA inclus este 15210.4 lei.
5.4 Volumul total al premiilor instant se imparte intr-un mod stabilit de Organizator pe toate cele 11 locatii participante la Campanie.

SECTIUNEA 6. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI
6.1 La sfarsitul campaniei castigatorii premiilor principale vor fi stabiliti prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi in Campanie. Tragerea la sorti se va face in data de 18.04.2018, la orele 15:00, in prezenta unei reprezentant legal.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
•    Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;
•    Sa faca dovada achizitiei a minim 3 produse FINO prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
•    Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre Agentie, pentru instiintarea despre castigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator. Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.
•    Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si / sau copie (legalizata) si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre in posesia deplina si legala a castigatorului.
7.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce cuprinde datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia.
7.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
7.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.
7.5 Castigatorii vor fi comunicati dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul si www.infopromotii.ro vor fi: nume prenume, premiu acordat.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
8.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
8.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE
9.1 Prin completarea formularului de inscriere la Campania ”FINO ZAMBETE IN FAMILIE” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
9.2 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro.
9.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
9.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 
9.5 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea castigatorului prezentei promotii.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
10.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
10.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
10.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 06.04.2018, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 11. TEMEIUL LEGAL
11.1 Campania "FINO ZAMBETE IN FAMILIE” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil, fiind impozit final.
12.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
13.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro  timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
15.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. LITIGII
16.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
16.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
16.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.   
16.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
17.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale ”FINO ZAMBETE IN FAMILIE” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro.
17.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "FINO ZAMBETE IN FAMILIE"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: FINO ZAMBETE IN FAMILIE

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media