CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Experimenteaza exoticul cu BOUNTY

Experimenteaza exoticul cu BOUNTY

Premiu prin tragere la sorti: o excursie pentru doua persoane de maxim 7 nopti pe plajele exotice din Republica Dominicana sau Cancun – Mexic, la alegere.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite prin SMS la numarul 1767 (tarif normal, valabil în retelele Vodafone, Orange, Telekom) codul unic aflat în interiorul ambalajului. Pastreaza ambalajele cu coduri pentru validare.

Perioada promoţiei: 20 iunie - 31 august 2016

Promotie expirata
16 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Experimenteaza exoticul cu BOUNTY
Perioada campaniei: 20.06.2016 – 31.08.2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala “Experimenteaza exoticul cu BOUNTY” este organizata de S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public pe website-ul www.infopromotii.ro.
1.3. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Atât regulamentul, cât si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1 cod postal 020325, putând fi obtinute ca urmare a transmiterii unei solicitari scrise datate si semnate sau în format electronic prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro.
1.4. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii înregistrati pâna la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte în termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.
1.5. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii:   
- S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie ,
- S.C. Touch Communications SRL persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare RO34551632, agentia de implementare. Agentia de implementare Touch Communications este înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu numar de înregistrare 16218 / 2015.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara în perioada: 20.06.2016, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2016, ora 23.59.59 (ora României), în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe întreg teritoriul României, în toate magazinele/ spatiile comerciale apartinând tuturor retelelor internationale – I.K.A. (International Key Accounts), celor nationale - L.K.A. (Local Key Accounts), celor din comertul traditional – T. T. (Traditional Trade), ce comercializeaza produsele participante, denumite în continuare Magazine Participante.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa doar persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani impliniti pâna la data începerii campaniei (20.06.2016), cetateni români, cu domiciliul stabil în România, clienti ai Magazinelor Participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiei de marketing direct, ai Magazinelor Participante si ai celorlalte companii implicate în organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul întâi (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior.
3.3. În cazul în care câstigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele Participante în Campanie în limita stocului disponibil din magazinele participante, sunt urmatoarele produse:
  • Bounty Milk 57 g cu ambalaj special pentru acesta campanie promotionala;

 


  • Bounty Trio 85 g cu ambalaj special pentru acesta campanie promotionalaSECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

5.1. În vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1. Sa achizitioneze cel putin 1 Produs Participant conform sectiunii 4 a prezentului Regulament, în perioada 20.06.2016 – 31.08.2016 .
2. Sa trimita SMS cu codul unic aflat în interiorul ambalajului la numarul 1767; numarul 1767 fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul (numar valabil în retelele Vodafone, Orange, Telekom).
Un mesaj SMS trebuie sa contina un singur cod unic din interiorul ambalajului. Daca un participant înscrie mai multe coduri unice în acelasi SMS, nu va fi luat în considerare.
Daca un participant are mai multe ambalaje cu coduri unice, va trimite fiecare cod in mesaje diferite.
Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decât cele de mai sus.
I.    Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la pct 5.2. nu vor fi luate în considerare.
II.    Participantul va primi un SMS de raspuns care îl va anunta asupra înscrierii sale în campania promotionala;
III.    Începând cu data de 31.08.2016, ora 23.59.59 numarul 1767 la care s-au trimis SMS-uri în cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru înscriere în prezenta campanie promotionala.
3. Sa pastreze ambalajul cu codul unic inscris in campanie.

5.2. Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze ambalajul cu codul unic transmis prin SMS.
5.3. Acelasi cod unic va fi înscris o singura data, de pe un singur numar de telefon.
5.5. Daca participantul încearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon.
5.6. În cazul în care un participant la promotie este desemnat câstigator, iar participantul a înregistrat pe perioada promotiei mai multe înscrieri declarate valide, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor (toate ambalajele cu codurile unice înscrise în campanie) participante la promotie pentru care a realizat înscrieri valide. În cazul în care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a înregistrat coduri unice valide, Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul/premiile respective.
5.7. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI
6.1. În cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a câstiga, prin tragere la sorti, o excursie pentru doua persoane de maxim 7 nopti pe plajele exotice din Republica Dominicana sau Cancun – Mexic, la alegerea castigatorului.
Excursia va fi oferita sub forma de VOUCHER cu valoare maxima de 19350 lei (fara tva) la care se adauga 3150 lei in bani pentru cheltuieli cu masa si transport local.
Voucherul va avea valabilitate in urmatoarele 2 perioade: octombrie-noiembrie 2016 sau ianuarie-februarie 2017, la alegerea castigatorului.
Voucherul va fi acordat prin intermediul agentiei de turism ETURIA si acopera doar transportul cu avionul si cazarea in una din cele doua destinatii exotice: Cancun-Mexic sau Republica Dominicana.
Premiul sub forma de bani va fi oferit prin intermediul agentiei de implementare.
6.2. Valoarea maxima totala a premiilor oferite în cadrul campaniei este de 22500 RON fara TVA.
6.3. În cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a voucherului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si/ sau servicii. Câstigatorul excursiei este singurul beneficiar al acesteia, neputând transfera dreptul lui catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu informativ.
6.4.Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc la sediul Touch Communications SRL, în prezenta reprezentantilor acesteia si a unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc in maxim 14 zile de la terminarea campaniei.
La tragerea la sorti participa toate înscrierile valide din perioada 20.06.2016, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2016, ora 23.59.59 (ora României).
6.5. Se va extrage un potential castigator si 5 rezerve. În cazul în care un potential câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în condi?iile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramânând în posesia Organizatorului.
6.6. Numele si prenumele câstigatorului cât si premiul câstigat va fi publicata, în termen de maxim 15 de zile lucratoare de la data validarii, pe pagina web: www.infopromotii.ro.
6.7. Un participant poate câstiga un singur premiu în cadrul campaniei promotionale.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA,  VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Anuntarea câstigatorilor
7.1. Anuntarea câstigatorilor se va face în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câstigatorii s-au înscris în Campanie. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare.
7.2. Reprezentantii Agentiei vor încerca sa contacteze fiecare câstigator apelând numarul de telefon de maximum 3 ori, în 3 zile diferite, în intervalul orar (9.00 – 17.00), la ore diferite. Daca, din motive independente de vointa Agentiei, câstigatorul nu poate fi contactat în conditiile stabilite (are telefonul închis / nu raspunde la nici unul dintre apeluri/ numarul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

Validarea câstigatorilor
7.3. În urma validarii telefonice, potentialii câstigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin în original ambalajul cu codul unic folosit la înscrierea în campanie. De asemenea, potentialilor câstigatori li se va solicita  sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat procesul verbal si declaratia de acceptanta . Câstigatorul trebuie sa trimita o fotocopie a ambalajului cu codul unic înscris în campanie si o fotocopie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii câstigatorului si pentru îndeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului) pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro în termen de maxim 2 zile lucratoare din data în care au fost anuntasi telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra în posesia premiului. În cazul în care un câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în conditiile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva a câstigatorului respectiv, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a câstigatorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramâne în proprietatea Organizatorului.
Pentru validarea premiului, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a cere potentialilor câstigatori prezentarea ambalajului cu codul unic înscris în campanie în original.
 
Acordarea premiilor
7.4. Pentru intrarea în posesie a premiului se vor parcurge urmatorii pasi:
1. Primire email cu toate ofertele curente prin intermediul agentiei Eturia, catre destinatiile exotice acoperite de voucher: Cancun-Mexic si Republica Dominicana.
2. Câstigatorul confirma destinatia si perioada, în termen de maxim 7 zile calendaristice si contul bancar în RON deschis la o banca din Romania, cont  în care se va vira premiul în bani. 
3. Câstigatorul semneaza procesului verbal de predare – primire si a declaratiei de acceptanta a premiului, documente trimise prin intermediul unui curier.
4. Receptionarea voucherului de excursie cu valoare maxima de 19350 lei (fara tva), în format fizic, transmis prin intermediul unui curier în termen de 30 zile lucratoare de la data semnarii procesului verbal de acceptanta a premiului. Voucherul va contine numele câstigatorului si adresa agentiilor Eturia de unde se poate revendica excursia .
5. Încasarea sumei de 3150 lei în bani într-un cont în RON al câstigatorului, în termen de 30 zile lucratoare de la data semnarii procelui verbal de acceptanta a premiului.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.
8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/ fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricarui solicitant pe întreaga durata a concursului, în oricare dintre urmatoarele modalitati:
- în format electronic, prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro;
- printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului;
9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3. Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 
9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali câstigatori sau de câstigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Prin înscrierea la promotia “Experimenteaza exoticul cu BOUNTY”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
11.2. Prin participarea la promotia “Experimenteaza exoticul cu BOUNTY”, participantii îsi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa de email si numar de telefon mobil) sa fie prelucrate de Agentia de marketing S.C. Touch Communications SRL persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare RO34551632, în cadrul campaniei promotionale exclusiv în scopul derularii acesteia, acordarii si trimiterii premiilor catre câstigatori si pentru ca datele personale ale câstigatorilor sa fie pastrate în evidentele contabile ale Organizatorului, pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale impuse acestuia de lege, cât si pentru afisarea în conditiile legii a listei nominale a câstigatorilor.
11.3. Datele personale prelucrate în cadrul acestei campanii promotionale vor fi dezvaluite Organizatorului S.C. Mars România S.R.L. exclusiv în scopul derularii campaniei promotionale si a îndeplinirii obligatiilor impuse acestuia de lege. 
11.4. Prin simpla participare la aceasta campanie promotionala, persoanele care vor fi desemnate si validate câstigator îsi exprima consimtamântul liber, expres si neechivoc ca o copie a actului lor de identitate sa fie retinuta de catre Organizator pentru îndeplinirea obliga?iilor fiscale cu privire la virarea impozitului pe venit, cât si pentru validarea si atribuirea premiului.
11.5. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre societatea S.C. Touch Communications SRL persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, având cod unic de înregistrare RO34551632, societatea se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite societatii Touch Communications S.R.L la adresa mentionata mai sus o cerere datata si semnata, având mentionat pe plic “Experimenteaza exoticul cu BOUNTY”,
De asemenea, participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel încât organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
12.2. Daca o situatie de forta majora si/ sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 - 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/ sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate câstigatorului care îndeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
-    Înregistrarile trimise în afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
-    Înscrierile care nu contin informatiile solicitate;
-    Imposibilitatea unui câstigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
-    Alegerea excursiei (perioada, compania de transport , hotel). Acesta va fi aleasa de catre Castigator.
-    Pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în campanie în perioada de desfasurare a Campaniei;
-    Pierderile, întâzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
-    Situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;
-    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;
-    Eventuale accidente aparute în cadrul excursiei .
-    Obtinerea vizelor de calatorie ale câstigatorului si ale însotitorului. Acestea intra exclusiv în sarcina câstigatorului.
-    Schimbul valutar pentru premiul oferit în bani.
-    Valabilitatea documentelor de calatorie (pasapoarte). Acestea intra exclusiv în sarcina câstigatorului.
-    Asigurarea de calatorie. Acestea intra exclusiv in sarcina castigatorului.
-    Transportul din localitatea de rezidenta si pâna la punctul de plecare în excursie (Aeroportul International Otopeni), acestea intrând exclusiv în sarcina câstigatorului.
-    Transportul din punctul de sosire în tara  (Aeroportul International Otopeni) si pâna la localitatea de rezidenta, acestea intrând exclusiv în sarcina câ?tigatorului.
13.2. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/ înregistrarile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.
13.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul în care se desfasoara înscrierile în campanie. În cazul în care se observa anumite tentative de frauda înscrierile respective vor fi anulate.
13.4. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
13.5. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din campanie. Încercarea de frauda, precum înscrierea aceleiasi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
13.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre câstigator si/ sau de catre persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câstigat.

Organizator,
S.C. Mars România S.R.L.

Prin,
S.C. Touch Communications S.R.L.
Nu avem elemente multimedia.
roxana (bucuresti) in 21 iunie 2016, 15:33
Buna ziua! cum este posibil sa desfaci un ambalaj sigilat, sa iei codul si sa vrei sa-l trimiti, insa SURPRIZA! Primesti mesaj ca este incorect, desi este scris corect.
Rebeca (Cluj napoca) in 21 iunie 2016, 22:48
Am trimis acu 20 d minute un cod dar nu am primit inca nici o confirmare de participare.
Moderator 2 (Infopromotii) in 22 iunie 2016, 21:25
Draga Roxana (Bucuresti),
Draga Rebeca (Cluj Napoca),

Organizatorii au identificat, pe 20 si 21 iunie, o eroare de sistem, din cauza careia toate inscrierile au primit acelasi mesaj, desi au fost inscrise cu succes. Situatia a fost remediata inca de aseara. Toti participantii care s-au inscris in campanie in cele 2 zile vor primi confirmare prin SMS.
Rebeca (Cluj napoca) in 22 iunie 2016, 22:45
Inca astept mesajul...dar degeaba.. Sa mai trimit inca o data codul?
Rebeca (Cluj napoca) in 22 iunie 2016, 23:31
Tocmai am mai trimis un cod si tot nu am primit nici un mesaj de confirmare. Nici ca e bine...nici ca e rau . absolut nimic. :( eu nu mai trimit nici un cod ca e degeaba. Platesc sms-uri trimise aiurea.
Moderator 2 (Infopromotii) in 23 iunie 2016, 16:36
Draga Rebeca (Cluj Napoca),
Trimite-ne un email, la echipa@infopromotii.ro cu numarul de telefon utilizat si codurile inscrise, pentru a ajuta organizatorii sa verifice inregistrarile in promotie.
In ce retea mobila opereaza telefonul respectiv?
Rebeca (Cluj napoca) in 23 iunie 2016, 23:46
Abonament de la Digi
Moderator 2 (Infopromotii) in 24 iunie 2016, 12:44
Draga Rebeca (Cluj Napoca),
Acest detaliu explica lucrurile... Potrivit regulamentului promotiei, numarul scurt de SMS la care se pot face inscrierile functioneaza in retelele Orange, Telekom si Vodafone.
Madalina (Popesti) in 25 iunie 2016, 18:20
SMS-ul sigur-sigur este cu tarif normal? Am încercat sa-l trimit de pe un telefon Vodafone cu cartela cu mii de SMS-uri Si n-am reusit.
Moderator 2 (Infopromotii) in 27 iunie 2016, 11:02
Draga Madalina (Popesti),
Da, este sigur cu tarif normal.
Cristina (iasi) in 25 iulie 2016, 17:10
Buna. Daca prin operatorul Digi nu functioneaza, de ce nu puneti si un link prin care sa se inscribe codurile?
oana (pascani) in 15 septembrie 2016, 09:05
Cand se afiseaza castigatorul?
Moderator 2 (Infopromotii) in 15 septembrie 2016, 09:26
Draga Oana (Pascani),
Numele castigatorului va fi publicat in scurt timp - acum se desfasoara procesul de validare.
Cristian (Bucuresti) in 20 septembrie 2016, 09:03
Au trecut de mult cele 5 zile lucratoare in decursul carora mentionati in regulamentul campaniei, ca veti anunta câstigatorul!!!!!!
Alex (Bucuresti) in 20 septembrie 2016, 17:27
Din ce motiv se lungeste asa? Inainte scria in regulament ca anuntati castigatorul in 5 zile de la validare. Acum s-a schimbat in 15.
Dana (Sibiu) in 29 septembrie 2016, 15:03
Buna ziua, a expirat de foarte multa vreme perioada concursului si nu s-a comunicat nimic? Ne puteti spune va rog ce probleme intampinati? De ce nu sunt afisate informatiile cu privire la castigatori? Va multumesc
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Experimenteaza exoticul cu BOUNTY"

Ultima actualizare: 29 sep. 2016
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Experimenteaza exoticul cu BOUNTY

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media