CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

DIVERS BCR

DIVERS BCR

30 premii x 1.000 EUR, prin tragere la sorti.
1.000 premii x 100 RON garantat pentru primii 1.000 de participanti recomandati.

Efectueaza o simulare pentru un credit de nevoi personale DIVERS BCR in orice unitate BCR sau la TelVerde InfoBCR: 0800.801.227 (0800.801.BCR) si intri automat la tragerea la sorti. Iar daca ai o recomandare, prezinta cuponul la contractarea creditului si poti castiga 100 RON. Detalii in regulament.

Perioada promoţiei: 01 aprilie - 14 mai 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul oficial al campaniei promotionale DIVERS BCR
1 aprilie – 14 mai 2011

1. Organizatorul campaniei
1.1 Organizatorul campaniei promotionale DIVERS BCR este Banca Comerciala Romana S.A. societate administrata in sistem dualist (denumita in continuare BCR), cu sediul central in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Postal 030023, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CIF RO 361757, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772.
1.2 Campania promotionala DIVERS BCR, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor, cu cel putin 2 zile inainte de intervenirea modificarii.

2. Durata campaniei, aria de desfasurare si produsul participant
2.1 Campania se va desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1 aprilie – 14 mai 2011 inclusiv, in intreaga retea de unitati teritoriale BCR, InfoBCR (Contact Center) si Parteneri BCR, conform mecanismului campaniei (punctul 4 din prezentul regulament).
2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca/sa scurteze campania, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor cu cel putin 2 zile inainte de data intrarii in vigoare a noilor modificari.
2.3 Produsul participant la campanie este creditul de nevoi personale DIVERS BCR acordat in lei/euro, cu dobanda fixa/variabila pe toata perioada de creditare, clientilor cu/fara istoric BCR in vederea satisfacerii nevoilor personale/refinantarii creditelor de nevoi personale in derulare.
2.4 Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Pentru detalii privind campania, participantii pot solicita gratuit regulamentul:
- adresandu-se unitatilor BCR
- accesand portalul BCR www.bcr.ro
- apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pâna duminica, între 8.00 si 22.00): 0800.801.BCR
(0800.801.227) apelabil gratuit din orice retea nationala sau 021.407.42.00 apelabil la tarif normal din tara si din strainatate.

3. Dreptul de participare
3.1 La campania promotionala DIVERS BCR au dreptul sa participe persoanele fizice majore, rezidente in Romania.
3.2 Nu pot participa la campanie angajatii BCR si Grup BCR, ai agentiei de publicitate sau ai tipografiei implicata in desfasurarea acestei campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.
3.3 Participarea la campanie este gratuita.

4. Mecanismul campaniei
4.1 Pentru a intra la tragerea la sorti, participantii trebuie sa solicite efectuarea unei simulari pentru un credit in lei/euro DIVERS BCR in perioada campaniei, in orice unitate BCR, la InfoBCR (Contact Center) sau la Partenerii BCR, in vederea determinarii potentialului de creditare si contractarii produsului.
4.2 Desemnarea castigatorilor se va face in mod aleatoriu, prin tragere la sorti electronica, la care vor fi inclusi intr-o baza de date toti participantii care indeplinesc conditiile mentionate la pct. 4.1. Participarea la tragerea la sorti nu este conditionata de calificarea pentru obtinerea creditului, de depunerea unei cereri de credit la BCR sau de contractarea creditului.
4.3 Un participant se poate califica in concurs doar cu o singura (prima) simulare pentru un credit DIVERS BCR in lei/euro pe perioada campaniei.
4.4 In vederea contactarii si anuntarii premiului castigat, participantii la Campanie trebuie sa furnizeze un numar de telefon fix/mobil.

5. Descrierea premiilor
5.1 In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, 30 premii in valoare bruta de 5.004,76 RON fiecare (valoare neta, dupa retinerea impozitului, 4.300 RON echivalentul in lei a 1.000 EUR la un curs valutar 1 EUR = 4,3 RON) si vor fi platite prin alimentarea contului curent in lei comunicat de catre castigator.
5.2 Valoarea totala bruta a premiilor campaniei este de 150.142,80 RON.

6. Tragerile la sorti si acordarea premiilor
6.1 In vederea declararii castigatorilor se vor organiza 30 de trageri la sorti, efectuate electronic în conformitate cu legile si reglementarile din Romania. Tragerile la sorti electronice vor avea loc la sediul Organizatorului din B-dul Libertatii nr. 1, sector 4, Bucuresti, in prezenta unei comisii formate din 5 membri ai Organizatorului, astfel:
- prima tragere la sorti va avea loc la data de 4 aprilie 2011, la care vor participa toate persoanele carora li s-a efectuat o simulare de credit in perioada 1-2 aprilie 2011. Se vor desemna 1 castigator si 3 rezerve.
- urmatoarele 29 de trageri la sorti vor avea loc in fiecare zi lucratoare a campaniei, de luni pana vineri, din simularile de credit efectuate in ziua lucratoare precedenta, cu exceptia simularilor efectuate vinerea si sambata. Pentru acestea din urma va avea loc o singura tragere la sorti (similar tragerii la sorti din data de 4 aprilie 2011); la fiecare din aceste extrageri ce vor avea loc in zilele de 5-8, 11-15, 18-22, 26-29 aprilie si 2-6, 9-13, 16 mai se vor desemna cate 1 castigator si 3 rezerve.
6.2 Câstigatorii vor fi alesi aleatoriu dintre toti participantii la promotie conform pct. 4.1.
6.3 Organizatorul se obliga sa-i contacteze telefonic pe castigatori, in urmatoarea zi lucratoare extragerii, pentru anuntarea premiului castigat si a modului in care acestia vor intra in posesia premiului. Acest termen poate fi depasit în situatii mai presus de diligentele Organizatorului. Castigatorul poate raspunde ca a acceptat/refuzat premiul. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive (ex: numar de telefon incorect, nu au putut fi gasiti dupa
efectuarea a 3 apeluri) sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordine castigatorii de rezerva.
6.4 Premiile vor fi transmise fiecarui castigator prin alimentarea contului curent in lei, deschis la orice banca, pe numele acestora.
6.5 In vederea incasarii premiilor, castigatorii trebuie sa fie beneficiarii unui cont curent in lei si sa comunice Organizatorului, odata cu acceptarea premiului, detaliile contului in care se va efectua plata, respectiv: Nume si Prenume Beneficiar, CNP Beneficiar, Adresa Beneficiar, Banca la care este deschis contul, IBAN cont curent lei Beneficiar.
6.6 Virarea premiilor se va realiza pana la data de 20 iunie 2011.
6.7 Numele, prenumele, premiul si localitatea în care domiciliaza castigatorii vor fi facute publice pe portalul BCR (www.bcr.ro) numai în conditiile obtinerii acordului castigatorilor in acest sens, exprimat in mod expres si neechivoc.
6.8 Un participant la promotie nu poate castiga decat un singur premiu prin tragere la sorti. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.

7. Taxe si impozite aferente
7.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit.
7.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului (inclusiv eventualele comisioane derivate din platile interbancare pentru castigatorii care nu detin cont curent la BCR si este necesar transferul contravalorii premiului catre alta banca unde acesta detine cont curent). Toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin proprietarului.

8. Litigii
8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul Organizatorului.Legea aplicabila este legea romana.
8.2 Legea care guverneaza prezentul regulament este legea romana.
8.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in scris, prin posta cu confirmare de primire, pe urmatoarea adresa: Banca Comerciala Romana, B-dul Libertatii nr. 1, sector 4, Bucuresti, in atentia Directiei Marketing, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

9. Intreruperea/incetarea campaniei
9.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Bancii Comerciale Romane (www.bcr.ro) cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.
9.2 In situatiilor avute in vedere la pct. 9.1 le sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.
9.3 In situatiile avute in vedere la pct. 9.1 si pct. 9.2 Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

10. Diverse
10.1 Prin participarea la aceasta campanie de promovare a creditelor DIVERS BCR, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constata neîndeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de regulamentul oficial al campaniei de promovare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

11. Prelucrarea datelor personale
11.1 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele participantilor la Campanie vor fi introduse în baza de date de consumatori ai produselor/serviciilor BCR.
Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câstigatorilor acestei promotii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta promotie sau la alte actiuni desfasurate în viitor.
11.2 Fiecare participant la promotie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Banca in scop de marketing si are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a BCR, adresând o cerere scrisa catre BCR, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti.
11.3 La cererea participantilor, adresata în scris Organizatorului, acesta se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
11.4 Banca Comerciala Romana SA prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu nr. 3776 si 3772 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Participantii la campanie au, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

12. Alte prevederi
12.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. Orice modificare intervenita pe perioada desfasurarii Campaniei va intra in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta participantilor prin afisarea pe site-ul oficial al bancii www.bcr.ro cu 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii.
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, 1 aprilie 2011, data autentificarii, în trei exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru BCR si 1 (un) exemplar pentru notar.


Regulamentul oficial al campaniei promotionale
Recomanda creditul de nevoi personale DIVERS BCR
1 aprilie – 14 mai 2011

1. Organizatorul campaniei
1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Recomanda creditul de nevoi personale DIVERS BCR” este Banca Comerciala Romana S.A. societate administrata in sistem dualist (denumita in continuare BCR), cu sediul central in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Postal 030023, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CIF RO 361757, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772.
1.2 Campania promotionala „Recomanda creditul de nevoi personale DIVERS BCR, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor, cu cel putin 2 zile inainte de intervenirea modificarii.

2. Durata campaniei, aria de desfasurare si produsul participant
2.1 Campania se va desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1 aprilie – 14 mai 2011 inclusiv, in intreaga retea de unitati teritoriale, conform mecanismului campaniei (punctul 4 din prezentul regulament).
2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor cu cel putin 2 zile inainte de data intrarii in vigoare a noilor modificari.
2.3 Produsul participant la campanie este creditul de nevoi personale DIVERS BCR acordat in lei/euro, cu dobanda fixa/variabila pe toata perioada de creditare, clientilor cu/fara istoric BCR in vederea satisfacerii nevoilor personale/refinantarii creditelor de nevoi personale in derulare.
2.4 Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Pentru detalii privind campania, participantii pot solicita gratuit regulamentul:
- adresandu-se unitatilor BCR
- accesand portalul BCR www.bcr.ro
- apeland TelVerde InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pâna duminica, între 8.00 si 22.00):
0800.801.BCR (0800.801.227) apelabil gratuit din orice retea nationala sau 021.407.42.00 apelabil la tarif normal din tara si din strainatate.

3. Dreptul de participare
3.1 La campania promotionala DIVERS BCR au dreptul sa participe persoanele fizice majore, rezidente in Romania.
3.2 Nu pot participa la campanie angajatii BCR si Grup BCR, ai agentiei de publicitate sau ai tipografiei implicata in desfasurarea acestei campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.
3.3 Participarea la campanie este gratuita.

4. Mecanismul campaniei
4.1 Participantii care solicita pe perioada campaniei un credit DIVERS BCR in lei/euro in urma unei recomandari si li se acorda creditul pana la data de 14 mai 2011 (inclusiv), primesc automat, fara tragere la sorti, un premiu. Premiul este acordat doar primilor 1.000 de clienti recomandati.
4.2 Dovada recomandarii se realizeaza prin prezentarea la banca a cuponului de recomandare primit de la persoana care a facut recomandarea. Pentru a fi valid, cuponul de recomandare trebuie sa contina atat codul de referinta al simularii efectuate de catre persoana care a facut recomandarea, cat si datele de identificare (nume, prenume si cod numeric personal) ale persoanei recomandate.
4.3 Cupoanele de recomandare sunt disponibile in intrega retea de unitati BCR.
4.4 Recomandarile pot fi facute doar de catre persoanele fizice care au realizat in prealabil, pe perioada campaniei, o simulare pentru un credit DIVERS BCR si au mentionat pe cuponul de recomandare codul de referinta al simularii efectuate (ID simulare client care recomanda).

5. Descrierea premiilor
5.1 In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera 1.000 de premii in valoare bruta de 100 RON fiecare (valoare neta, dupa retinerea impozitului, 100 RON), suma ce se va vira in contul curent deschis la Organizator.
5.2 Valoarea totala bruta a premiilor campaniei este de 100.000 RON.

6. Acordarea premiilor
6.1 Vor castiga un premiu in valoare bruta de 100 RON primii 1.000 participanti, carora li se acorda produsul participant la Campanie, in perioada 1 aprilie – 14 mai 2011 inclusiv, in urma unei recomandari efectuate in conformitate cu prevederile pct. 4 din regulament- mecanismul campaniei.
6.2 Premiile in bani vor fi virate in contul castigatorului deschis la Organizator cu ocazia acordarii creditului DIVERS BCR, pe parcursul campaniei, dar nu mai tarziu de 20 iunie 2011 (inclusiv).
6.3 Prezentarea cuponului de recomandare la solicitarea creditului constituie acceptul participarii la promotie in conditiile prezentului regulament.

7. Taxe si impozite aferente
7.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit.
7.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului (inclusiv eventualele comisioane derivate din platile interbancare pentru castigatorii care nu detin cont curent la BCR si este necesar transferul contravalorii premiului catre alta banca unde acesta detine cont curent). Toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin proprietarului.

8. Litigii
8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul Organizatorului.Legea aplicabila este legea romana.
8.2 Legea care guverneaza prezentul regulament este legea romana.
8.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in scris, prin posta cu confirmare de primire, pe urmatoarea adresa: Banca Comerciala Romana, B-dul Libertatii nr. 1, sector 4,Bucuresti, in atentia Directiei Marketing, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

9. Intreruperea/incetarea campaniei
9.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Bancii Comerciale Romane (www.bcr.ro) cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.
9.2 In situatiilor avute in vedere la pct. 9.1 le sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.
9.3 In situatiile avute in vedere la pct. 9.1 si pct. 9.2 Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

10. Diverse
10.1 Prin participarea la aceasta campanie de promovare a creditelor DIVERS BCR, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constata neîndeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de regulamentul oficial al campaniei de promovare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

11. Prelucrarea datelor personale
11.1 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele participantilor la Campanie vor fi introduse în baza de date de consumatori ai produselor/serviciilor BCR.
Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câstigatorilor acestei promotii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta promotie sau la alte actiuni desfasurate în viitor.
11.2 Fiecare participant la promotie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Banca in scop de marketing si are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a BCR, adresând o cerere scrisa catre BCR, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti.
11.3 La cererea participantilor, adresata în scris Organizatorului, acesta se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
11.4 Banca Comerciala Romana SA prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu nr. 3776 si 3772 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Participantii la campanie au, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

12. Alte prevederi
12.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. Orice modificare intervenita pe perioada desfasurarii Campaniei va intra in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta participantilor prin afisarea pe site-ul oficial al bancii www.bcr.ro cu 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii.
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, 1 aprilie 2011, data autentificarii, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (doua) pentru BCR si 1 (un) exemplar pentru notar.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "DIVERS BCR"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: DIVERS BCR

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media