CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Clubul Maggi Gold. Te inscrii si castigi.

Concurs cu premii Maggi

Premii garantate: set format din manusa de bucatarie + carnetel de cumparaturi Maggi (pentru primii 900 de participanti).

Intra pe www.maggi.ro si inscrie-te in Clubul Maggi Gold, completand cu datele tale personale formularul de inregistrare.

Perioada promoţiei: 08 decembrie 2008 - 30 ianuarie 2009

Documente conexe

Promotie expirata
34 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Clubul Maggi Gold. Te inscrii si castigi”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE

 

1.1.        Organizatorul campaniei promotionale “Clubul Maggi Gold. Te inscrii si castigi” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2168 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.        Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.3.        Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC OgilvyOne Advertising SRL, cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu, nr. 86, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/ 12388 / 1998, C.U.I. R11295365, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 5261, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfasurare a campaniei este 08 decembrie 2008 – 30 ianuarie 2009 inclusiv (data de completare a formularului online).

2.3. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”)

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1.        Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Nestlé Romania SRL, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestle Romania SRL, si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2.        La aceasta Campanie pot participa toti consumatorii cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

3.3.        Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1.        Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.maggi.ro

4.2.        Pentru a participa la campanie, consumatorii trebuie sa intre pe adresa www.maggi.ro si sa completeze cu datele lor personale formularul de inscriere din sectiunea Clubul Maggi Gold -> Inregistreaza-te si sa dea click pe butonul „Trimite”. Este permisa o singura intrare in campanie pentru fiecare consumator.

4.3. Primii 900 de consumatori inscrisi in Club pana la data de finalizare a Campaniei vor fi desemnati automat castigatori, fara tragere la sorti. Incercarea de frauda, precum inscrierea aceleiasi persoane folosind adrese de email sau numere de telefon diferite vor rezulta in descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul garantat. De asemenea, inscrierile incomplete vor fi eliminate din lista castigatorilor. Lista de castigatori va fi validata in prezenta unui notar public pe data de 6 februarie 2009. De asemenea vor fi validate 100 de rezerve, in cazul in care intre primii 900 vor fi identificate intrari invalide.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

 

5.1. Premiile atribuite in cadrul prezentei Campanii constau in 900 de seturi compuse dintr-o manusa Maggi si un carnetel de cumparaturi Maggi. Valoarea unitara a fiecarui set este de 8,36 RON+TVA.

5.2. Valoarea totala bruta a premiilor mentionate la art.5.1 de mai sus este de 7.524 RON, + TVA  la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

5.3.        Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la OP 6, CP 55, Bucuresti sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie).

5.4.        Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

5.5. Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

5.6. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la formularele care nu se pot stoca in baza de date datorita intreruperilor conexiunii la internet).

5.7. In cazul in care pana la data incheierii Campaniei nu vor fi cel putin 900 de intrari valide, premiile ramase nu vor mai fi acordate.

 

 

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile, suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

 

 

SECTIUNEA 7. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

 

7.1. Premiile vor fi expediate prin posta catre castigatori fara o notificare telefonica prealabila. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie sau ajung deteriorate datorita functionarii defectuoase a serviciilor postale.

 

 

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

 

8.1. Intrarile apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani (impliniti la data inceperii campaniei) vor fi eliminate din lista de castigatori.

 

 

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

9.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

9.2.Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da, sunt de acord sa primesc comunicari ulterioare din partea Nestle prin orice mijloace de comunicare”

9.3. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare. dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd.. Dimitrie Pompei, Nr. 9 – 9A, Sector 2, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

9.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele castigatorului si premiul castigat in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

9.5. Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorului premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorul vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord.

9.6.        Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor celor care apeleaza numarul de telefon 08008 NESTLÉ (08008 637 853, linie telefonica gratuita apelabila din reteaua Romtelecom, de luni pana vineri intre orele 9h00 - 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale)) si solicita acest regulament, prin e-mail la contact.nestle@ro.nestle.com sau printr-o solicitare scrisa la OP 6, CP 55, Bucuresti. Regulamentul Oficial al campaniei va fi publicat pe site-ul  www.cautpromotii.ro

 

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

SECTIUNEA  11.  LITIGII SI FRAUDE

 

11.1.      In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

11.2.      Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti Romania, in atentia „Serviciul Consumatorului”, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie vreo contestatie.

11.3.      Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.4.      In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

 

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant la adresele mentionate la art. 9.6.

12.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, si a fost semnat  si autentificat  in prezenta unui Notar Public in 5 exemplare originale, in data de 02.12.2008.
Nu avem elemente multimedia.
Alin (Iasi) in 19 decembrie 2008, 18:51
Nu prea mai sunt sannse de a fi printre primii 900...
() in 19 decembrie 2008, 19:05
Mda,asta numai daca te-ai putea inscrie.Din pacate,timp de mai mult de o ora mi-a aratat ca incarca datele,in clubul Maggi.Si degeaba!
alexandra (bucuresti) in 19 decembrie 2008, 19:32
hey!m-am inscris si eu la acest concurs.As vrea sa stiu si eu cum aflu daca am castigat. Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 decembrie 2008, 20:25
Salut, Nicu!
Cred ca ai destule sanse sa te numeri printre primii 900 de participanti. Oricum, nu ai nimic de pierdut, daca te inscrii. Succes!

Salut, Marga! Site-ul www.maggi.ro functioneaza. Dovada ca Alexandra s-a putut inscrie. Probabil ca ai avut o problema cu conexiunea la internet. Mai incearca!

Salut, Alexandra!
Iata ce prevede regulamentul: Lista de castigatori va fi validata in prezenta unui notar public pe data de 6 februarie 2009. De asemenea vor fi validate 100 de rezerve, in cazul in care intre primii 900 vor fi identificate intrari invalide.

Mult succes la premii tuturor!
() in 19 decembrie 2008, 20:25
si eu am incercat de nenumarate ori sa ma inscriu si la fel...imi arata intruna ca incarca datele......si degeaba !!!
Alin (Iasi) in 19 decembrie 2008, 20:33
Revin. Multumesc moderatorului. M-am inscris mai de demult dar nu am primit nici un mesaj ca as fi printre primii 900. De aceea am tras concluzia ca nu mai sunt sanse.
florentina codruta (cernavoda) in 19 decembrie 2008, 20:37
eu m-am inscris chiar pe 8 decembrie...sunt curioasa daca ma numar printre primii 900
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 decembrie 2008, 20:40
Salut, Nicu!
Acum ai aflat ca validarea castigatorilor urmeaza sa aiba loc pe 6 februarie. Daca printre primii 900 de participanti sunt inscrieri invalidate (formulare incomplete, inscrieri multiple s.a.), conform regulamentului, se va recurge la lista de rezerve. Asadar, pana pe data de 6 februarie, nu poate sti nimeni cine a castigat.
Succes!
irina (targu neamt) in 19 decembrie 2008, 22:43
Dupa cum scrie si in regulament "Premiile vor fi expediate prin posta catre castigatori fara o notificare telefonica prealabila" cu toate ca era bine daca ne anunta cineva ca sa stam cu ochii pe postas.
lacme (murfatlar) in 20 decembrie 2008, 12:38
manusa ca manusa...dar carnetelul era foarte bune ptr sotul meu, cand merge la cumparaturi...vb lui "ordin de imprastiere" asta ca sa nu-i mai trimit eu prin sms ce sa cumpere :)
Levente (Odorheiu-Secuiesc) in 20 decembrie 2008, 16:50
Salut ! Din pacate nu merge ceva. :(
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 decembrie 2008, 19:42
Ce anume nu merge, Levente?
Levente (Odorheiu-Secuiesc) in 20 decembrie 2008, 22:08
Pur si simplu nu pot sa ma inscriu. Am mesajul : can't load ip
bota (tg mures) in 21 decembrie 2008, 01:34
salutare!si eu am incercat ca sa ma inscriu dar....din pacate se blocheaza la icarcare.....am scris datele mele si cand am apasat ca ma inscriu nu se incarca ingheta la incarcare.....:(
mirela (Arad) in 21 decembrie 2008, 13:38
buna, si eu m-am inscris la promotie inca din prima zi sper sa fiu si eu printre cei 900, va doresc la toti sarbatori fericite
Vasile (BAIA MARE) in 22 decembrie 2008, 08:52
Eu incerc de o saptamana si tot timpul imi da aceeasi eroare(Verificare date. Va rugam sa asteptati... si can`t load ip). Chiar nu stiu daca merita efortul. Ne chinuim atata timp pentru niste premii simbolice, iar la sfarsit iesim pe locul 1001!In concluzie, nu stiu de ce dar nu functioneaza! Daca imi spuneti de conexiune si mie, ma faceti sa rad! O saptamana la rand, doar pe acest site? Astept un raspuns competent!
Anne-Marie (bucuresti) in 22 decembrie 2008, 10:37
Buna ziua! cum a spus si Levete,Bota,Atena, nu merge. Da mesajul can't load ip. Eu sunt inscrisa inainte de promotia asta, este valabil si pt mine? sau trebuie sa ma inscriu din nou? multumesc
Anne-Marie (bucuresti) in 22 decembrie 2008, 10:40
Tot eu. si daca incerc sa intru in cont da mesajul: err loading xml
marin (cocosesti) in 26 decembrie 2008, 13:26
Buna am tot incercat sa ma inscriu si ini arata ca sunt deja inscris cu acea adresa de mail si acel nr de tel.Ok am dat login iar eu nu am cont.am incercat cu alte adrese si alte telefoane si la fel.unde e problema????????
nicoleta (suceava) in 28 decembrie 2008, 11:04
Buna ziua,incerc sa ma inscriu(la fel si fiul meu)si imi spune ca sunt deja inscrisa cu adresa de mail si nr de telefon ceea ce nu este adevarat.Am incercat si cu datele fiului meu si al sotului si este aceeasi problema.Mentionez ca este prima data cand vad acest concurs,dar nu inteleg de ce nu ne lasa sa ne inscriem???
angela (constanta) in 28 decembrie 2008, 14:00
am incercat si eu sa ma inscriu !si nu am reusit!
Cipri (IS) in 29 decembrie 2008, 00:29
imaginea cu manusa arata mai bine intoarsa cu acel deget mare in sus -simbolul "ok"-ului , nu? - parerea mea :)
Daniela (Murfatlar) in 29 decembrie 2008, 12:16
Buna ziua, m-am inscris inca de la inceput dar acum am o problema:de cate ori vreau sa ma loghez mi se spune ca adresa de mail este incorecta.Bun;am incercat sa ma inregistrez si-mi spun ca mail-ul si nr de tel exista deja .Imi poate spune careva care e problema?Multumesc.
Elena (bacau) in 30 decembrie 2008, 10:52
Buna! Si eu patesc la fel...imi spune ca mail-ul si nr de telefon exista deja, de ce orare?
ana (ludus) in 02 ianuarie 2009, 12:32
mam inscris si eu dar nu stiu ce noroc o sa am eu mam inscris la toate concursurile de la magii dar nu prea am avut noroc.multumesc.
willi (brasov) in 03 ianuarie 2009, 14:48
pai mai fetelor de ce nu cititi regulamentu(elena bc,daniela murfatlar)va puteti înscrie doar o singura data cu un nr. de telefon sau mail :)) mult succes
() in 04 ianuarie 2009, 00:55
si eu am aceeasi problema! mailul sau telefonul e deja folosit?!?!
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 ianuarie 2009, 19:45
Dragii nostri, am semnalat problema organizatorilor, care ne-au transmis ca urmeaza sa se ocupe de ea.
Succes!
() in 07 ianuarie 2009, 21:04
La mine e si mai tare:si telefonul si mail-ul sunt deja folosite.Cum e posibil?
angela-beatrice (tecuci) in 14 ianuarie 2009, 22:47
dupa multe incercari am crezut ca ma numar printre norocosi, deoarece nu am mai fost intampinata de mesajul in care eram anuntata, ca adresa de mail si numarul de telefon au mai fost folosite... insa norocul nu a durat mult ... a urmat mesajul verificarii datele..... aproximativ o ora.
Carmen (Bucuresti) in 16 ianuarie 2009, 19:19
eu am reusit abia azi, patind la fel ca ceilalti desi stiu sigur ca nu mai sunt sanse macar ma laud ca am postat o reteta si ca sunt posesoarea unui sort de bucatarie Maggi castigat intr-un supermarket de aceea mi-as fi dorit nu o manusa ci 2 ca doar am 2 maini ! Voi mai trimite retete incercate sau adaptate de mine,la care desigur am si pozele din bucataria personala.
silviu-florin (brasov) in 21 ianuarie 2009, 18:13
BUNA TUTUROR! SITE-UL MERGE PERFECT SI M-AM INSCRIS INCA DIN LUNA DECEMBRIE 2008. FELICITARI TUTUROR CELOR CARE SE OCUPA DE ACESTE INITIATIVE.
() in 22 ianuarie 2009, 11:36
Site-ul www.maggi.ro functioneaza.Dovada ca m-am putut inscrie. Mai incearca si tu Florin.
cristina simona (fetesti) in 28 ianuarie 2009, 09:00
Buna ziua Infopromotii, m-am inscris si eu in al 12-lea ceas, merge super, dar oare mai am vreo sansa sa fiu printre cei 900 de inscrisi, dupa parerea mea cred ca-i cam tirziu, nu?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Clubul Maggi Gold. Te inscrii si castigi."

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Clubul Maggi Gold. Te inscrii si castigi.

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media