CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Câstiga o minge M&M's M-Ball

Câstiga o minge M&M's M-Ball

Premii prin tragere la sorti: 750 x minge M&M's M-Ball.

Cumpara cel putin doua produse participante pe un bon fiscal si trimite prin SMS la 1824 (tarif normal în retelele Orange, Vodafone si Cosmote) numarul bonului, numele magazinului si data achizitiei. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 31 mai - 19 iulie 2014

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI NATIONALE CU PREMII
“Câstiga o minge M&M's M-Ball”
organizata de S.C. Mars România S.R.L.
(perioada: 31 mai – 19 iulie 2014)

Art. 1 - Organizatorul
1.1.    Organizatorul campaniei nationale cu premii “Câstiga o minge M&M's M-Ball” (denumita în continuare „Promotia”) este S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2.    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1.    Promotia este organizata si desfasurata pe întreg teritoriul României.
2.2.    Promotia va începe pe data de 31 mai 2014, ora 00:00:00 si va dura pâna la 19 iulie 2014, ora 23:59:59. 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, în oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    telefonic, la linia telefonica 021 407 71 52 (tarif normal), de luni pâna vineri, între orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
·    în scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1
·    online, pe site-ul www.infopromotii.ro
3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta si/sau întrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.infopromotii.ro. 

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1.    Se pot înscrie în vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta în România si care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de minim 18 ani la data începerii promotiei.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    angajatii companiei Mars România S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia
·    angajatii oricaror companii implicate în realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 - Produsele participante
5.1. Prin Produse Participante se va întelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din România participa la Promotie:

Denumire

Gramaj

M&M'S CU ARAHIDE

45 G

M&M'S CU CIOCOLATA

45 G

M&M'S CU ARAHIDE

200 G

M&M'S CU CIOCOLATA

200 G

M&M'S CU ARAHIDE

90 G

M&M'S CU CIOCOLATA

90 G


5.2. Produsele participante la promotie sunt disponibile în limita stocului existent.

Art. 6 - Premiile Promotiei
6.1.    În cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate/ zi

Cantitate totala

Total valoare neta

 

[buc / zi]

[buc]

[RON fara TVA/BUC]

Minge M&M's M-Ball

15

750

13


6.2.    Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Promotiei este de 9750 RON fara TVA.
6.3.    Daca Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi înlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei înstrainari.   

Art. 7 - Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind înscrierea valabila în Promotie
7.1.1. Pentru înscrierea valabila în vederea participarii la Promotie este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
·    Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
·    Participantul se va înscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor numere de bon fiscal ce atesta achizitia de Produsele Participante cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
·    Înscrierea se va face exclusiv în perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
7.2.    Modalitatile de înscriere în Promotie
7.2.1.    Participantii se pot înscrie în Promotie oricând, începând cu data de 31 mai 2014 (ora 00:00:00) si pâna la data de 19 iulie 2014 (ora 23:59:59).
7.2.2.    Participantii vor trimite numerele de bon fiscal prin sms la numarul 1824 (tarif normal în retelele Orange, Vodafone si Cosmote) împreuna cu numele magazinului si data la care au fost achizitionate produsele participante. 
7.2.3.     Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data de pe un singur Cont (numere de telefon). În cazul în care acelasi Numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator de doua sau mai multe ori, acesta va fi luat în considerare pentru înregistrare aferenta primei înscrierii, ordinea înscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei în baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de bon fiscal.
7.2.4.    Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise în urmatoarele conditii:
(1)    Daca acestea sunt transmise în afara perioadei Promotiei
(2)    Daca Participantii transmit Numere de bon fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior
7.2.5.    Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decât cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.6.    Conditii de participare în cadrul concursului promotional prin expedierea unui SMS la 1824: 
Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere cel putin doua produse participante la promotie pe un singur bon fiscal
b. sa identifice numarul de bon fiscal de pe bonul fiscal ce dovedeste achizitia a cel putin 2 produse participante
c.  sa trimita între 31 mai 2014 si 19 iulie 2014 un SMS la numarul 1824 (tarif normal valabil în retelele Orange / Vodafone / Cosmote) cu numarul de bon fiscal, data la care acesta a fost emis si numele magazinului din care s-a facut achizitia.

7.3. Desemnarea câstigatorilor
7.3.1    Premiile zilnice descrise la Art 6.1. vor fi acordate prin trageri la sorti, utilizând un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata, în fiecare zi ulterioara unei zi de promotie.
7.3.2    La tragerile la sorti zilnice participa toate înscrierile valide înregistrate în ziua de promotie anterioara momentului extragerii  
7.3.3    O zi de promotie este reprezentata de fiecare zi calendaristica din perioada campaniei. De exemplu, numerele de bon corect înscrise în Campanie în ziua 1 a  Campaniei, fac parte din baza de date ce va fi utilizata la tragerea la sorti care va avea loc în ziua 2 a Campaniei.
7.3.4    Pentru fiecare premiu se va extrage un potential câstigator .
7.3.5    Pentru fiecare zi de promotie din cadrul acestei Campanii este alocat un numar de 15 premii.
7.3.6    În situatia în care într-o zi nu exista suficiente participari pentru acordarea tuturor premiilor, acestea se vor reporta în ziua urmatoare.
7.3.7    În situatia în care premiile se reporteaza pâna la sfârsitul campaniei si nu mai pot fi acordate, acestea ramân la dispozitia Organizatorului.
7.3.8    Un Participant poate câstiga cel mult un premiu (zilnic) .

7.4. Validarea câstigurilor.  Publicarea câstigatorilor. 
7.4.1. Ulterior desemnarii câstigatorilor Promotiei, Organizatorul va proceda la validarea câstigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea conditiilor privind înscrierea Participantilor în Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal continând orice numar de bon fiscal introdus de respectivul participant în promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept câstigator al Promotiei, este necesara îndeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul are dreptul de a se înscrie în Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Respectarea tuturor conditiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(3)    Participantul va asigura integritatea bonului fiscal pe care este înscris Numarul de bon fiscal folosit la înscriere si îl va pastra, fiind în mod expres prevazut ca deteriorarea în orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea câstigului si, prin urmare, la imposibilitatea câstigatorului de a intra în posesia premiului.
(4)    Participantii care au fost desemnati câstigatori vor fi contactati prin telefon (la numarul de telefon folosit la înscriere),  în intervalul orar 09:00 – 18:00, în primele 5 zile lucratoare de la extragerea automata. În cazul în care prin aceasta metoda câstigatorul nu poate fi contactat, va mai primi un SMS în a 6-a zi lucratoare dupa momentele precizate mai sus, în care i se va aduce la cunostinta ca pentru a intra în posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul în maxim 24 ore de la ora trimiterii SMS-ului. În cazul în care nu se primeste nici un raspuns în termen de 24 ore de la trimiterea SMS-ului, câstigatorul este invalidat si premiul respectiv anulat.
(5)    Pentru a fi validat drept câstigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate în legatura cu participarea sa la Promotie, în termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
-    nume si prenume
-    adresa de livrare.
Pentru a intra în posesia premiilor, ei vor trimite prin email:
-    copie dupa bonul fiscal care contine numarul de bon fiscal desemnat câstigator în cadrul extragerii automate 
7.4.2  Validarea se va face dupa criteriile mentionate în art 7.4.1. În cazul în care premiul nu poate fi validat, premiul va ramâne în posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea câstigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.infopromotii.ro, în termen de 30 zile lucratoare de data încheierii procesului de validare a câstigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus. Procesul verbal de validare a câstigatorilor se va încheia dupa validarea tuturor câstigatorilor .
7.4.4. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a comunica rezultate preliminare ale câstigatorilor validati pe pagina de Facebook a M&M’s România, pe parcursul desfasurarii campaniei promotionale.

7.5. Intrarea în posesia premiilor 
7.5.1. Premiile vor fi livrate câstigatorilor prin intermediul unui curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior încheierii procesului de validare a câstigurilor, dar nu mai târziu de 40 de zile lucratoare de la data la care identitatea câstigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.infopromotii.ro, (sectiunea “Câstigatori”) . Prin semnarea documentelor de receptie de la curier , Câstigatorul intra în posesia premiului si accepta premiul câstigat în cadrul Campaniei.
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind în responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câstigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite
8.1.    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câstigatorilor cu cetatenie româna în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Numar de bon fiscalul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorilor.

Art. 9 - Limitarea raspunderii
9.1.  Organizatorii sunt îndreptatiti sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorii Campaniei nationale cu premii „Câstiga o minge  M&M's M-Ball” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati în niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cât si în ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant în legatura cu aceasta campanie, exceptie facând cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  Bonurile fiscale câstigatoare devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Câstigatorilor.
9.4.  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari în cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.
9.5.  Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pâna la data de 25 iulie 2014 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
9.6.  Organizatorii nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
1.    produse deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    înregistrarile facute pe un alt nr scurt în afara de 1824, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
3.    înregistrarile ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal care atesta achizitia a cel putin 2 produse participante
4.    înregistrarile trimise în afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
5.    eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, în legatura cu care s-au înregistrat Numere fiscale de bon;
6.    situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numarul fiscal de bon prin sms la numarul 1824;
7.    existenta în stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
8.    nicio eroare în datele furnizate de catre câstigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie în cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui câstigator, imposibilitatea înscrierii în promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, numarului fiscal de bon înscris;
9.    organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câstigator de a intra în posesia premiului dorit
10.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
11.    Reclamatiile referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator;
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinta câstigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau în privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
10.1    Prin înscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre în baza de date a S.C. Mars România S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câstigatorilor, înregistrarea si validarea câstigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a S.C. Mars România S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Mars România S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 98 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.
10.2    Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o data pe an, în mod gratuit, S.C. Mars România S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Mars România S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei în vigoare.
10.4    Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si în special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.5     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii înscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.
10.6    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atât pe durata desfasurarii Promotiei, cât si ulterior încheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatura cu înscrierea si participarea la Promotie.
10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Încetarea / Întreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevazute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea în bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3.    Promotia mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

Art. 12 - Litigii
12.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate în instantele judecatoresti române competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pâna la data de 25 iulie 2014. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie. 

Art. 13 - Alte Clauze
13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2 Premiile neacordate vor ramâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3 Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
Regulamentul a fost redactat si semnat în 3 exemplare originale, astazi, 27.05.2014 data autentificarii.
 
S.C. Mars România S.R.L.,
prin împuternicit
Nu avem elemente multimedia.
() in 17 iulie 2014, 20:40
Buna ziua, am primit telefon si sms de la nr. de telefon 0720.070.[xxx] ca sunt castigatoare a unei mingi si sa trimit copia bonului si datele pe mail promotii@gbpromotion.ro este corect? eu am trimis mail si vine inapoi cu eroare si plus ca promotia este pana pe 19 iulie, cum s-au extras deja castigatorii? Multumesc.
Moderator 2 (Infopromotii) in 20 iulie 2014, 10:55
Buna ziua, Magdalena Aura (Zarnesti),
Adresa corecta de email este @qbpromotion.ro - cu Q, nu cu G :)
La aceasta promotie se acorda premii zilnice, in baza unor extrageri zilnice de castigatori, asa cum se specifica in regulament, la Art. 7. In acest mod ai fost si tu declarata castigatoare.
Felicitari!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Câstiga o minge M&M's M-Ball"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Câstiga o minge M&M's M-Ball

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media