CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

BIC MISS SOLEIL

BIC MISS SOLEIL - NCP

Premii prin tragere la sorti: 1 x pereche de sandale create de designerul Mihai Albu; 5 x rochie creata de catre designerul Dana Budeanu; 15 x esarfa creata de catre designerul Ciprian Vrabie.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite prin SMS la numarul 1866 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) numele magazinului din care ai achizitionat produsul si numarul bonului ce atesta achizitia. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 mai - 01 iunie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“BIC MISS SOLEIL - NCP”
Perioada campaniei: 1 mai - 1 iunie 2014

Art. 1. Organizatorul
SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL, cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Victoria Park, Cladirea II, Etaj 3, Sector 1, BUCURESTI,  înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/16366/1994, cod fiscal  RO6151649, cont bancar nr. BRD GSG MCC, RO97BRDE450SV14121324500 deschis la BRD, Sector 4, reprezentata legal prin Simona Angelescu , in calitate de  Director General
Campania se va desfasura prin intermediul S.C. QB Promotion Company S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, Str. Biserica Floreasca Nr. 6, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6122/2001, C.U.I. RO 13994270 (“Agentia”).  Agentia este inregistrata în registrul de evidenta al ANSPDCP cu numarul de notificare 21573. Agentia va asigura contactarea si validarea castigatorilor, conform prezentului Regulament, cat si organizarea, desfasurarea si logistica necesara derularii Campaniei promotionale (participare la tragerea la sorti, inmanare premii, administrare nr. SMS, trimitere mesaje, etc...)
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de participare (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, astfel cum sunt acestia definiti mai jos.
Campania este organizata de catre Organizator in scopul cresterii notorietatii marcii BIC si a evidentierii avantajelor utilizarii acestor produse.

Art. 2. Temeiul legal
Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata si asa cum a fost ulterior modificata.

Art. 3. Regulamentul oficial
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si a modificarilor acestuia si ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si a modificarilor sale.
Regulamentul oficial al Campaniei  precum si eventualele sale acte aditionale sunt disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Agentiei din Bucuresti, Str. Biserica Floreasca, nr. 6, sector 2 in decursul Campaniei de Luni pana Vineri intre orele 09.30 – 17.30 sau la telefon 021 230 55 53. De asemenea vor fi disponibile si pe site-ul http://www.infopromotii.ro.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfasurarii Campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi/sista desfasurarea Campaniei fara drept de compensare sau fara plata vreunei despagubiri, de orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor conform Regulamentului, fara preaviz. Modificarea Regulamentului se realizeaza prin incheierea unui act aditional ce va face parte integranta din Regulament. Orice act aditional la Regulament va fi autentificat de un notar public.
Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre Participanti atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia Participantilor cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea/intreruperea/prelungirea/sistarea regulamentara a Campaniei.

Art. 4. Dreptul de participare
Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani cu domiciliul/resedinta in Romania si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare, individual,  „Participantul” si, in mod colectiv, „Participantii”).
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, precum si orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, ai Agentiei,  si/sau ai companiilor implicate in organizarea Campaniei si ai societatilor care desfasoara servicii de distributie pentru Organizator sau Agentie, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al III-lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Art. 5. Aria de desfasurare
Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele / spatiile comerciale ce comercializeaza produsele participante, in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament (denumite in continuare  “Locatiile participante“).

Art. 6. Produse participante
Produsele participante la Campanie sunt produse apartinand marcii BIC detaliate in anexa 1, aflate la vanzare in Locatiile participante :
·    TWIN LADY Pachet 5 bucati          
·    PURE 3 LADY Pachet 4 bucati       
·    MISS SOLEIL Pachet 4 bucati
 in functie de gama si de stocul disponibil in Locatiile participante.
Dupa data incheierii Campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei promotionale.

Art. 7. Mecanismul Campaniei promotionale
Perioada desfasurarii Campaniei este cuprinsa intre 01.05.2014 - 01.06.2014, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada desfasurarii Campaniei“).
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campania promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
·    Participantul trebuie sa achizitioneze minim un produs din produsele detaliate la art.6. Produse participante;
·    Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4. de mai sus;
·    Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor mesaje prin sms cu numele magazinului din care a achizitionat produsul si cu numarul bonului ce atesta achizitia produsului participant la Campania promotionala cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute in prezentul Regulament;
Inscrierea se va face exclusiv in Perioada desfasurarii Campaniei mentionata in Art. 7. al prezentului Regulament.
Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.
Participantii se vor putea inscrie in Campania promotionala astfel: prin expedierea, in Perioada desfasurarii Campaniei, a unui SMS la numarul 1866 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) continand numele magazinului din care s-a facut achizitia si numarul bonului fiscal. Participantul va fi considerat inscris doar daca Agentia, primeste mesajul sms, conform Regulamentului, in interiorul Perioadei desfasurarii Campaniei. Orice mesaj sms receptionat in afara Perioadei desfasurarii Campaniei nu va fi luat in considerare. Organizatorul nu este raspunzator si nu poate fi tinut responsabil pentru intarizierile sau orice erori ale retelelor de telefonie mobila care impiedica receptionarea mesajelor SMS de catre Agentie.
Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori.
Un numar de bon fiscal  poate fi inscris in Campanie o singura data.
Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.
Premiile Campaniei se vor oferi prin tragere la sorti la finalul acesteia.
Pentru fiecare SMS trimis, Participantul va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.
De pe acelasi numar de telefon pot fi trimise maximum 10 (zece) inscrieri valide, continand numere diferite de bonuri/facturi fiscale, pe toata durata Campaniei.
Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la Campania promotionala, prin trimiterea mai multor SMS-uri fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale respective sau prin falsificarea acestora, Agentia isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata Campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon.
Mesajul SMS trimis de catre un Participant este considerat valid daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:
a)    mesajul contine numai numele magazinului din care a fost achizitionat produsul participant la Campanie si numarul de bon;
b)    numarul de bon fiscal trimis prin SMS sa fie valid, real, netrimis anterior prin SMS la 1866 de pe acelasi numar de telefon;
c)     mesajul este receptionat in Perioada desfasurarii Campaniei;
Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere (SMS) transmise in urmatoarele conditii:
a)    daca acestea sunt receptionate in afara Perioadei desfasurarii Campaniei;
b)    daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate;     
c)    daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
MESAJELE CAMPANIEI – pentru fiecare mesaj SMS trimis in perioada Campaniei, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS:
a)     In situatia in care de pe acelasi numar de telefon se trimite acelasi SMS de inscriere
b)     In cazul in care mesajul trimis este valid, mesajul prin SMS va confirma primirea inscrierii iar participarea urmeaza a fi validata
c)     In cazul in care mesajul trimis este eronat
Unui Participant la Campanie i se poate atribui, prin tragere la sorti, un singur premiu, in cazul in care este validat ca si castigator.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in alte conditii decat cele prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea premiului si de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 8. Premiile acordate si valorea premiilor
Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt :
·    1 pereche sandale create de catre designerul roman Mihai Albu, fiecare pereche de sandale avand o valoare de 1000 RON + TVA;
o    perechea de sandale va fi realizata conform modelului prezentat in materialele de comunicare;
o    perechea de sandale va fi executata in termen de maxim 30 zile de la validarea castigatorului ;
o    dupa validare, catigatorul trebuie sa comunice in maxim 3 zile marimea dorita pentru sandalele create de Mihai Albu;
·    5 rochii create de catre designerul roman Dana Budeanu, fiecare rochie avand o valoarea unitara de de 750 RON + TVA;
o    rochile vor fi executate in termen de 30 zile de la validarea celor 5 castigatori;
o    dupa validare, fiecare catigator din cei 5,  trebuie sa comunice in maxim 3 zile:
§    marimea rochiei: S, M sau L;
§    rochie executata de catre Dana Budeanu ( model Disco cr001 kate ) va fi realizata conform modelului prezentat in materialele de comunicare;
·    15 esarfe create de catre designerul roman Ciprian Vrabie, fiecare esarfa avand o valoarea unitara de de 175 RON + TVA;
o    esarfele vor fi executate in termen de 30 zile de la validarea celor 15 castigatori
o    esarfele vor fi realizate conform modelului prezentat in materialele de comunicare;
o    esarfele vor avea dimensiunea de 65 x 65 cm
Valoare totala a premiilor Campaniei este 9 145 RON (TVA inclus). La aceasta valoare se adauga impozitul aferent de 219 RON.
In cazul in care castigatorii nu vor comunica in termenele precizate informatiile solicitate mai sus, Agentia va avea dreptul discretionar sa aleaga masura sau marimea corespunzatoare.

Art. 9. Tragerea la sorti si acordarea premiilor
Tragerea la sorti electronica pentru desemnarea castigatorului Campaniei va avea loc la sediul Agentiei din Str.Biserica Floreasca nr.6 , Bucuresti  in data de 06.06.2014.
In cadrul extragerii, fiecarei inscrieri la Campanie i se va atribui un cod unic format din 4 cifre.
Se va extrage mai intai codul unic format din 4 cifre aferent castigatorului premiului constand in o pereche de sandale Mihai Albu  , ulterior codurile unice formate din 4 cifre aferente castigatorilor celor 5 rochii Dana Budeanu si apoi codurile unice formate din 4 cifre aferente castigatorilor celor 15 esarfe Ciprian Vrabie si inca 2 rezerve pentru fiecare potential castigator, in total 42 de rezerve. Acestea vor fi luate in considerare cronologic in ordinea extragerii.
Ulterior tragerii la sorti se vor consemna numerele de telefon ale castigatorului, respectiv rezervelor intr-un proces-verbal ce va fi semnat de membrii comisiei formate din reprezentantii Agentiei implicate in desfasurarea Campaniei.
Castigatorii desemnati in urma extragerii vor fi contactati de catre Agentie  prin apel telefonic la numarul de telefon mobil inscris de catre castigatori prin trimiterea sms-ului in Campanie, in intervalul orar 10:00 – 17:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, pentru a i se transmite cum trebuie sa procedeze in continuare pentru a intra in posesia premiului. Agentia va efectua maxim 5 apeluri  telefonice pe zi in vederea contactarii castigatorilor desemnati in cadrul tragerii la sorti.
In cazul in care un Participant nu poate fi contactat la numarul de telefon de pe care a trimis sms-ul extras ca si castigator timp de 3 zile lucratoare de la data extragerii lui ca si castigator, din motive independente de vointa Agentiei, acesta va pierde dreptul asupra premiului castigat si se va apela la prima rezerva extrasa in cadrul tragerii la sorti, care va fi anuntata conform aceluiasi procedeu descris mai sus.
Pentru a putea intra in posesia premiului castigat, castigatorii trebuie sa trimita bonul fiscal care atesta cumpararea produselor participante aferent inscrierii sale in Campanie si copie a cartii sale de identitate la adresa de e-mail mentionata telefonic  sau la numarul de fax mentionat telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice a acestuia de catre Agentie. In cazul in care castigatorul nu trimite bonul fiscal care atesta cumpararea produselor participante in perioada Campaniei aferent inscrierii sale in Campanie, o copie dupa cartea de identitate, in termen de 3 zile lucratoare de la data contactarii lui de catre Agentie, acesta va pierde dreptul asupra premiului castigat si se va apela la prima rezerva extrasa in cadrul tragerii la sorti care va fi validata conform aceluiasi procedeu descris mai sus.
In urma validarii castigatorilor, acestia vor trebui sa prezinte Agentiei bonul in original pentru ridicarea premiilor, fie personal, fie prin expedierea acestora prin scrisore recomandata/curier la sediul Agentiei.
Daca un castigator nu poate face dovada existentei fizice a bonului fiscal ce atesta achizitia produsului inscris in Campanie, in original, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintrand in posesia premiului respectiv.
Agentia isi rezerva dreptul de a verifica orice bon fiscal inscris la un moment dat.
Premiul va fi inmanat participantului fizic la sediul Agentiei din Str. Biserica Floreasca nr 6, sect 2 , Bucuresti sau prin curier/posta la adresa comunicata de catre castigator.
La predarea premiului se va completa de catre Agentie impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.
Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau care nu indeplinieste conditiile prevazute de Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
Orice alte cheltuieli – in afara de impozitul aferent si transportul premiului – generate de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura intra in grija exclusiva a castigatorului.
In cazul in care castigatorul premiului nu indeplineste conditiile de validare, Agentia va contacta castigatorul-rezerva extras la tragerea la sorti.
Daca dupa epuizarea listei cu castigatorul si castigatorul-rezerva nu se valideaza un castigator eligibil, premiul ramane in proprietatea Organizatorului.
Agentia se obliga sa faca public numele castigatorilor si premiile acordate pe site-ul (www.infopromotii.ro) sau prin orice alte mijloace corespunzatoare. De asemenea, Agentia, la cererea Organizatorului, are dreptul sa organizeze un eveniment public pentru acordarea premiilor, participarea la prezenta Campanie constituind acordul castigatorilor ca numele acestora sa fie facut public, precum si cu privire la participarea la evenimentul public de acordare a premiilor sau la folosirea numelui in activitati de marketing sau promovare subsecvente Campaniei, fara nicio alta despagubire sau plata in acest sens.

Art. 10. Alternative ale premiilor
Castigatorii nu pot solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor acestora detaliate la art.8 .
Organizatorul nu va suplimenta numarul de premii acordate.

Art. 11. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare
Bonurile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.
Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale si/sau de înstrainarea acestora.

Art. 12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu va raspunde pentru viciile aferente sau pentru caracteristicile premiilor. De asemenea Organizatorul nu va raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a unei utilizari neadecvate a premiilor.
Pierderea sau predarea facturii sau a bonului de casa de catre castigator unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.
Imposibilitatea Participantului castigator de a utiliza premiul din orice motiv exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie.
In cazul unui eveniment de forta majora, astfel cum este definit de legislatia in vigoare, Agentia, la solicitarea Organizatorului va suspenda sau sista definitiv desfasurarea Campaniei fara a atrage raspunderea acestuia in eventualitatea producerii unor prejudicii Participantilor.
In cazul in care castigatorii nu isi vor ridica premiile in conformitate cu prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere legata de obligatia de a preda premiul sau orice alta obligatie care i-ar incumba potrivit prezentului Regulament.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru :
a)    Mesajele primite prin SMS inainte de data de 01.05.2014 , ora 00:00:00;
b)    Mesajele primite prin SMS dupa data de 01.06.2014 , ora 23:59:59;
c)    Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Cosmote) sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
d)    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si din aceasta cauza Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie pentru a-l valida;
e)    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt 1866;
f)    Orice alte situatii prevazute in prezentul Regulament.
Ordinea receptionarii mesajelor SMS este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor. Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora.
Agentia are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.
Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis in perioada de desfasurare a Campaniei la numarul 1866. (tarif stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).
Agentia isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Organizatorul nu raspunde in niciun fel in cazul in care activitatea Agentiei cu privire la desfasurarea Campaniei contravine oricaror prevederi legale sau prejudiciaza drepturile oricaror persoane fizice sau juridice, in aceste cazuri Agentia va suporta integral orice despagubire, amenda sau suma pe care Organizatorul ar fi obligat sa o plateasca. Agentia este singura responsabila pentru orice prejudicii ar fi create ca urmare a activitatii prestate in vederea desfasurarii prezentei Campanii.
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;
Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurile fiscale, generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
Castigatorul unui premiu nu va putea sa cedeze premiul sau unei alte persoane, la libera sa alegere.

Art. 13. Responsabilitate
Agentia este responsabila pentru organizarea, desfasurarea si logistica necesara derularii Campaniei promotionale. Organizatorul are dreptul de a controla in orice moment activitatea Agentiei si a invalida deciziile acesteia. In orice caz, Agentia va obtine acordul prealabil al Organizatorului pentru orice actiune sau inactiune care ar putea avea un impact asupra Campaniei.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Organizatorul nu raspunde in niciun caz pentru calitatea sau integritatea premiilor sau pentru vicii.
Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

In cazul in care Organizatorul sau Agentia constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii contstatate in mod direct sau aduse la cunostina de Agentie. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Organizatorul sau Agentia nu pot fi in niciun caz tinute responsabile pentru nedescoperirea unui fals sau oricarei alte nereguli savarsite de vreunul dintre Participantii la Campanie. Agentia va depune toate diligentele pentru a se asigura ca validarea va respecta prevederile Regulamentului.

Art. 14. Protectia datelor personale
. Pe parcursul Campaniei nu se vor colecta date personale, cu exceptia celor cerute de prevederile legale in vigoare referitoare la impozitul pe venitul constand in premii si alte obligatii fiscale ale Organizatorului, si a celor necesare desfasurarii Campaniei.
Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la acest concurs si anuntarii castigatorilor in conformitate cu prevederile Regulamentului.
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in sensul ca va asigura nivelul de protectie impus de dispozitiile legale, va respecta dreptul la informare, precum si orice alte drepturi recunoscute prin actul normativ mentionat.
In cazul in care un Participant se va opune la furnizarea datelor sale personale, acesta va fi descalificat, fiind considerata respectiva opozitie ca fiind o nerespectarea a conditiilor impuse prin  Regulament.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor, precum si sms-urile castigatoare si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare si prezentului Regulament.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL , cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Victoria Park, Cladirea II, Etaj 3, Sector 1, BUCURESTI.

Art. 15. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat, daca este cazul, pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.


Art. 16. Incetarea Campaniei
Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa, precum si in celelalte cazuri prevazute in Regulament.
Incetarea Campaniei din orice motiv va fi adusa la cunostinta Participantilor potrivit prezentului Regulament.


Art. 17. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa catre SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL , cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Victoria Park, Cladirea II, Etaj 3, Sector 1, BUCURESTI, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

Prezentul Regulament a fost redactat, si semnat, astazi 30.04.2014,  data autentificarii lui, în 2 exemplare originale, la BNP Euronot Bucuresti.

Organizator,
SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL         
Prin:
Agentie,
S.C. QB Promotion Company S.R.L.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "BIC MISS SOLEIL"

Ultima actualizare: 03 iul. 2014
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Nume câştigător Localitate Judeţ/Sector Premiu Extragere Validare
Ciciovean Liliana-Georgeta - - Pantofi Mihai Albu - Validat
Barbu Roxana Maria - - Rochie Dana Budeanu - Validat
Buzdugan Ana - - Rochie Dana Budeanu - Validat
Ciciovean Mirel-Iosif - - Rochie Dana Budeanu - Validat
Craciun Anne Lorena - - Rochie Dana Budeanu - Validat
Buzdugan Andreea Geanina - - Rochie Dana Budeanu - Validat
Barladeanu Nadia - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Simionescu Laura - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Naciu Ileana Anica - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Borta Irina Elena - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Grigore Luisa Ana Maria - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Suciu Alexandra - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Milos Reta - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Ciont Liliana - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Bleotu Gheorghe - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Lupu Nicoleta Daniela - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Stoinescu Larisa Cleopatra - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Stan Gheorghe - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Pitulan Lili Camelia - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Danciu Nicoleta Angela - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat
Diaconu Mihaela Cristina - - Esarfa Ciprian Vrabie - Validat

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: BIC MISS SOLEIL

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media